Inzet van extra personeel voor verantwoorde hulp

Er kunnen grote tekorten aan personeel ontstaan in het jeugddomein als gevolg van de Coronavirus COVID-19 pandemie. Dit kan onder andere komen door uitval van personeel wegens ziekte en het anders organiseren van zorg. Organisaties kunnen bekwame niet (meer) geregistreerde professionals inzetten als dat nodig is om de kwaliteit en continuïteit van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen te borgen.

Om het huidige personeel te ontzorgen en de continuïteit van de zorg te blijven borgen tijdens de Coronavirus COVID-19 pandemie kunnen organisaties extra personeel inzetten. In artikel 5.1.1, tweede lid van Besluit Jeugdwet staat dat organisaties in het jeugddomein werkzaamheden kunnen toedelen aan een niet-geregistreerde professional als ze aannemelijk kunnen maken dat dit niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van hulp. Het Besluit Jeugdwet biedt organisaties in het jeugddomein de ruimte om de zorg te organiseren met behulp van bekwaam personeel dat niet (meer) SKJ of artikel 3 Wet BIG geregistreerd is, waaronder voormalig personeel. Waar het inzet van voormalig artikel 3 Wet BIG beroepen betreft in het jeugddomein gaat het hier alleen om voormalige artsen, verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten.

Voorwaarden

Specifiek voor de inzet van de volgende groepen professionals zijn voorwaarden opgesteld waar organisaties rekening mee moeten houden:

  • Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie na 1 januari 2018 verlopen is, kunnen ten tijde van de coronacrisis zelfstandig worden ingezet onder bepaalde voorwaarden.
  • Voor gekwalificeerde gedragswetenschappers die werkzaam zijn in de gesloten jeugdhulp blijft gelden dat zij moeten behoren tot de categorieën zoals beschreven in artikel 2 van de Regeling Jeugdwet.

De organisatie is en blijft eindverantwoordelijk voor het verlenen van verantwoorde hulp en zal bij het toedelen van taken rekening moeten houden met de specifieke kennis en vaardigheden van haar personeel. Indien organisaties wensen om met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van gedachten te wisselen over de inzet van personeel is dat mogelijk. Organisaties kunnen daarvoor contact opnemen met het Meldpunt van IGJ, telefoon: 088-120 50 00.

Van professionals wordt verwacht dat zij alleen werk aanvaarden waarvoor ze voldoende zijn toegerust. Daarnaast is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Spoedprocedure VOG

Organisaties in het jeugddomein moeten werken met jeugdprofessionals die beschikken over een VOG. Speciaal voor de aanvragen van een VOG voor de cruciale beroepsgroepen heeft Justis een spoedprocedure gemaakt.

Bekijk ook de lijst met cruciale beroepen.

Dit bericht is, naast andere informatie over de gevolgen van de Coronavirus COVID-19 pandemie, ook te lezen op de website van het NJi: Omgaan met de gevolgen van het coronavirus.