Nieuw: model Professioneel Statuut met gespreks- en werkvormen

Om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat professionals de ruimte krijgen om, samen met kind, jongere en/of gezin, zelf oplossingen te zoeken voor de hulpvraag. En om de besluiten te nemen die aan deze oplossingen bijdragen. Organisatie en professional hebben beiden kaders en verantwoordelijkheden waarbinnen zij deze autonomie gezamenlijk vormgeven.

In het Model Professioneel Statuut voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming staat hoe de verantwoordelijkheden van organisaties en professionals verdeeld zijn. Het geeft aan welke ruimte professionals hebben om autonoom te kunnen handelen en wat dit van de organisatie vraagt. Het model geeft tools en tips om hierover in gesprek te gaan met elkaar. Het laat zien waar zich dilemma’s kunnen voordoen en hoe je hiermee om kunt gaan. En het biedt werkvormen om samen actief vorm te geven aan professionele autonomie.

Tijdens de Conferenties Professionaliseren in Jeugdhulp en Jeugdbescherming kunnen aanbieders en professionals een workshop volgen over het werken met een Professioneel Statuut.