Nieuws voor opleidingsaanbieders

Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals open. Naast jeugdzorgwerkers kunnen ook begeleiders in de gehandicaptenzorg, ggz-agogen, thuisbegeleiders, cliëntondersteuners, jeugd- en jongerenwerkers en sociaal werkers zich registreren. De kamer Jeugdzorgwerkers zal opgaan in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals en uiteindelijk per 1 januari 2023 opgeheven worden. Sinds 1 januari 2018 kunnen jeugdzorgwerkers overstappen naar de nieuwe kamer.

Wijziging in herregistratie-eisen en accreditatievoorwaarden

In de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals kan zich dus een bredere groep jeugdprofessionals op hbo-niveau registreren. De (her)registratie-eisen voor deze nieuwe groep zijn geformuleerd door het project Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming, waarin beroepsverenigingen en branches uit het brede veld vertegenwoordigd waren. Naast de (her)registratie-eisen zijn ook voor de kwaliteitsborging van de deskundigheidsbevordering voorstellen tot verandering gedaan. Een van de wensen was dat informeel leren een prominentere plek zou krijgen binnen de deskundigheidsbevordering. In 2018 is de definitie van informeel leren vastgesteld en opgenomen in het accreditatiereglement. Het aangepaste accreditatiereglement is op 26 november 2018 vastgesteld door het bestuur van SKJ.

Lees het accreditatiereglement

Vergelijking

In onderstaand overzicht een vergelijking van de ‘nieuwe’ met de ‘oude’ accreditatievoorwaarden.

Accreditatieprocedure voor bij- en nascholing jeugdzorgwerkers (tot 1-1-2018) Nieuwe accreditatieprocedure voor bij- en nascholing jeugd- en gezinsprofessionals (na 1-1-2018)
De naam ‘Accreditatiecommissie’ verandert naar ‘Kwaliteitscommissie deskundigheidsbevordering’
Scholing jeugdzorgwerkers, uitgesplitst naar opleidingstraject en vrije ruimte Deskundigheidsbevordering, uitgesplitst naar formeel en informeel leren
Niet gecertificeerde opleidingsaanbieders moeten accreditatie aanvragen in de vrije ruimte Niet gecertificeerde opleidingsaanbieders kunnen ook scholing aanbieden voor formeel leren
Competenties jeugdzorgwerkers: minimaal 3 aanvinken Competenties jeugd- en gezinsprofessionals: minimaal 1 aanvinken
Opleidingstraject 1 uur = 1 punt Formeel leren 1 uur = 1 punt
Vrije ruimte: 1 uur = 0,5 punt, en afhankelijk van aantal deelnemers Informeel leren 1 uur = 1 punt met een per activiteit vastgesteld maximum
Zelfstudie 1 uur = 1 punt (10 pagina’s = 1 punt) Zelfstudie 1 uur = 1 punt (10 pagina’s = 1 punt) met een maximum van 50% van het aantal contacturen
Toetsuren 1 uur = 1 punt Toetsuren: 1 uur = 1 punt tot ten hoogste 10% van het aantal contacturen met een minimum van 0,5 uur
Geen verplichte toetsing Toetsing verplicht bij scholing vanaf 18 uur

Formeel leren

Zowel gecertificeerde als niet gecertificeerde opleiders kunnen accreditatie aanvragen voor deskundigheids­bevordering in de categorie Formeel leren.

 • Voor gecertificeerde opleiders komt met ingang van het nieuwe formulier het uploaden van cv’s van trainers te vervallen.
 • Voor niet gecertificeerde opleiders wordt aanvullende informatie gevraagd:
  • Is er een klachtenregeling?
  • Is de scholing gericht op jeugd- en gezinsprofessionals werkzaam op hbo-niveau?
  • Beschrijf de gebruikte werkvormen/onderdelen of uploadt een draaiboek.
  • Voeg per trainer een cv toe waaruit blijkt dat de trainer beschikt over aantoonbare didactische kennis en vaardigheden en actuele vakinhoudelijke kennis.
  • Eventuele erkenning als een trainer die nodig heeft om scholing/training te geven.

Informeel leren

Wat valt onder de categorie Informeel leren? Bijvoorbeeld:

 • congressen, symposia, referaten, workshops
 • informele leertrajecten, zoals bijvoorbeeld snuffelstages, gluren-bij-de-buren

Puntentoekenning: 1 uur = 1 punt met een per activiteit vastgesteld maximum.

Kijk in het overzicht activiteiten informeel leren voor meer informatie

Toekennen van punten voor professionals

 • Alle door SKJ geaccrediteerde scholingsactiviteiten, trainingen, congressen, symposia e.d. kunnen voor punten worden opgevoerd door jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals, zolang de presentie binnen de registratieperiode van de professional valt.
 • Alle door SKJ geaccrediteerde scholingsactiviteiten, trainingen, congressen, symposia e.d. die worden gevolgd of afgerond ná 1 januari 2018 worden gehonoreerd met 1 uur = 1 punt.
 • Het blijft mogelijk voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals om NIP/NVO geaccrediteerde scholing op te voeren voor herregistratiepunten.

Invoeren van punten door opleidingsaanbieders

 • Via Mijn SKJ in het opleidersaccount kun je punten invoeren voor deelnemers aan scholingen, trainingen e.d. Dit kan alleen voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Dus niet voor pedagogen en psychologen, en ook niet voor professionals met een vooraanmelding.
 • Wil je punten invoeren via een excelbestand, dan is het heel belangrijk dat je precies de kolommen invult zoals gevraagd wordt. Ook moeten de gevraagde kolommen allemaal gevuld zijn, echter niet helemaal tot onderaan het werkblad. Anders lukt de import van gegevens niet of niet volledig.