Missie & Visie

Beroepsregistratie geeft een krachtige impuls aan het niveau van vakbekwaamheid van professionals en het verhogen van de professionele autonomie. Het draagt bij aan betere zorg voor cliënten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Missie

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is in maart 2013 opgericht door het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) (toen nog onder de naam Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)). De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdhulp, alsmede de handhaving van die kwaliteit, te waarborgen.

Visie

Professionals hebben een eigen professionele autonomie. Vanuit hun vakbekwaamheid en deskundigheid hebben zij de ruimte om invulling te geven aan hun professionele verantwoordelijkheid. Hierbij handelen zij volgens de beroepsethische normen die horen bij hun beroepsgroep. Zij moeten verantwoording kunnen afleggen over hun beroepsmatig handelen. Door registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd onderwerpen professionals zich aan de voor hun beroepsgroep geldende professionele standaard en aan het tuchtrecht. Via een systeem van permanente educatie houden ze hun vakbekwaamheid op peil.

Het tuchtrecht beoogt enerzijds dat een geregistreerde jeugdprofessional wordt beoordeeld op zijn professionele handelen. Anderzijds heeft het tuchtrecht als doel dat naast de jeugdprofessional de hele beroepsgroep van deze toetsing kan leren en zichzelf kan verbeteren. Dit kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de preventie van normoverschrijdend gedrag en aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening in het jeugddomein. Met name het leerelement, de preventieve werking en de kwaliteitsverbetering staan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd hoog in het vaandel.

Statuten

Op 13 maart 2013 zijn de statuten van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd vastgesteld. De stichting heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. De bij deze stichting betrokken organisaties zijn het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Doel

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • het inrichten en houden van een register waarin gedragswetenschappers en beroepsbeoefenaren in hbo-functies met een opleiding op hbo-niveau, werkzaam in de jeugdzorg, kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid;
 • het inrichten en onderhouden van een stelsel van tuchtrechtspraak;
 • het op aanvraag registreren van professionals in de jeugdzorg, het publiek maken van de registraties en, ter uitvoering van een daartoe strekkende tuchtrechtelijke uitspraak, het doorhalen van een inschrijving in het register.
Lees de volledige statuten

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden:

 • Mw. E.J. (Monique) Klompé – interim voorzitter
 • Mw. J. (Jolanda) Winters-Vierhuizen (penningmeester/BPSW)
 • Mw. E.H.M. (Ellen) Loykens (NVO)
 • Mw. C.M. (Tineke) de Waard (BPSW)
 • P.D. (Pieter) van der Zwan (NIP)

Nevenfuncties

Het registreren van nevenfuncties is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vindt u een overzicht van nevenfuncties voor de leden van het bestuur.

Bewaren

Raad van Advies

In de Raad van Advies hebben in ieder geval vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en cliënten zitting. De raad kan uitgebreid worden met vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van de professionalisering van de jeugdzorg/hulp. De Raad van Advies heeft het recht advies uit te brengen aan het bestuur over, in ieder geval; de voorwaarden voor registratie en herregistratie, over aanwijzing van andere organisaties en over de samenstelling van de raad. Maar ook andere aangelegenheden van strategische, tactische en operationele aard kunnen in de raad aan de orde komen.

In de Raad van Advies hebben zitting

 • Drs. W. (Wardy) Doosje – voorzitter
 • B.K. (Benne) Holwerda – voorgedragen door Veilig Thuis
 • Mw. M.M. (Marga) Jonkman – voorgedragen door het NIP
 • Mw. E. (Elise) Nauta –  voorgedragen door Vereniging Hogescholen
 • Mw. L.M.C. (Lilian) Ng-a-Tham, voorgedragen door GGZNederland
 • Mw. A.J. (Astrid) Rotering – voorgedragen door Jeugdzorg Nederland
 • Mw. N. (Nely) Sieffers – voorgedragen door Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC)
 • J.A. (Lex) Staal – voorgedragen door Social Work Nederland (SWN)
 • Mw. A. (An) Theunissen – voorgedragen door Associatie Wijkteams
 • Mw. H. (Hanneke) Vrielink, MHBA – voorgedragen door VGN
 • Drs. P.G. (George) Ziedses des Plantes – Manager Verkoop en Klantrelaties bij iHUB jeugdzorg en speciaal onderwijs

Advies van de raad

De raad wordt door het bestuur gehoord over alle aangelegenheden, die de belangen raken van degenen die in de raad vertegenwoordigd zijn. De raad kan ook ongevraagd advies uitbrengen. Van een door de raad uitgebracht advies kan door het bestuur slechts schriftelijk én gemotiveerd worden afgeweken, nadat over het advies een op overeenstemming gericht overleg tussen de raad en het bestuur heeft plaatsgevonden.

Reglement

Het bestuur stelt voor de raad van advies een huishoudelijk reglement vast. Hierin zijn in ieder geval geregeld de samenstelling van de raad, de wijze van benoeming van de leden, de structuur van het overleg tussen de raad en het bestuur, en de wijze waarop een advies van de raad over een wijziging van registratienormen in de besluitvorming van het bestuur betrokken zal worden.

Nevenfuncties

Het registreren van nevenfuncties is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vindt u een overzicht van nevenfuncties voor de leden van de raad van advies. Het betreft nevenfuncties vanaf 1 januari 2014.

Bewaren

Commissies en colleges

Colleges van Toezicht en Beroep
Het College van Toezicht en het College van Beroep spreken recht met inachtneming van de door het bestuur vastgestelde algemene tuchtnorm. Zij kunnen een waarschuwing opleggen, de (jeugd)professional berispen, een (voorwaardelijke)schorsing uitspreken of de inschrijving van (jeugd)professional in het register doorhalen. Ook de Inspectie Jeugdzorg heeft de bevoegdheid gekregen een tuchtklacht in te dienen bij een van de tuchtcolleges van de stichting.

Meer informatie College van Toezicht
Meer informatie College van Beroep

Commissie heroverweging

(Her)registratie
De commissie registratie adviseert het bestuur omtrent aanvragen tot inschrijving in het register. De commissie kan zich hiervoor wenden tot een van de betrokken beroepsverenigingen. Als je (her)registratie niet is goedgekeurd, en je bent het hier niet mee eens, dan zijn er 2 mogelijkheden.

 1. Voldoe je niet aan de formele eisen tot registratie, maar meen je dat in jouw specifieke situatie een uitzondering kan worden gemaakt, dan kun je een aanvraag doen via de hardheidsclausule. Meer informatie en de documenten vind je bij de links en downloads.
 2. Ben je van mening dat je wel aan de formele eisen voldoet en dat SKJ je registratie of herregistratie onterecht heeft afgekeurd, dan kun je een verzoek tot heroverweging indienen.

De commissie heroverweging onderzoekt of het verzoek terecht is. De commissie kan geen oordeel vellen over verzoeken tot uitzonderingen op de registratiecriteria. Voor dergelijke verzoeken kun je een beroep doen op de hardheidsclausule. De commissie heroverweging kijkt uitsluitend of het besluit van SKJ voldoet aan de formele (her)registratiecriteria. Je verzoek tot heroverweging kun je binnen 6 weken na een besluit over (her)registratie sturen naar klachtenskj@skjeugd.nl.

Accreditatie
De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen tot accreditatie van een scholing, training, opleiding e.d. Indien een opleider het niet eens is met een besluit van de accreditatiecommissie kan hij:

 1. binnen 8 weken na ontvangst van het besluit bezwaar indienen bij de accreditatiecommissie. De accreditatiecommissie beoordeelt de ingediende aanvraag dan opnieuw;
 2. nadat een bezwaar indienen bij de accreditatiecommissie niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan de aanvrager binnen 8 weken na het tweede besluit van de accreditatiecommissie een verzoek tot heroverweging indienen bij de commissie heroverweging.

De commissie heroverweging onderzoekt of het verzoek terecht is en bekijkt of het besluit van de accreditatiecommissie voldoet aan de formele accreditatiecriteria.

In de commissie heroverweging hebben zitting

 • Mw. J.M.C. (Joyce) Aalberts – voorgedragen door de NVO
 • G. (Gerard) Jansen – voorgedragen door de BPSW
 • J.C.A.M. (Jos) Meijs – voorgedragen door de NVO
 • R. (Rien) Vlam – voorgedragen door de BPSW
 • Mw. M. (Melek) Yildiz – voorgedragen door de BPSW
 • Mw. H.J.G. (Gerda) Honings – voorgedragen door NIP

Link naar hoofd- en nevenfuncties commissie heroverweging

Klachtencommissie
De klachtencommissie behandelt onder andere klachten over het handelen van het Kwaliteitsregister Jeugd.

Naar Klachtencommisie

Accreditatiecommissie
De accreditatiecommissie SKJ beoordeelt aanvragen van aanbieders van bij- en nascholing voor jeugdzorgwerkers voor opname in de scholingsagenda.

Naar Accreditatiecommissie

Klachtencommissie

De klachtencommissie behandelt onder andere klachten over het handelen van het Kwaliteitsregister Jeugd. Bij de klachtencommissie kunt u terecht als u een klacht heeft over de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Nadat u uw klacht heeft ingediend bij de klachtencommissie, onderzoekt de commissie uw klacht en doet vervolgens een uitspraak.

Procedure

Wanneer u het gevoel heeft dat u niet goed geholpen bent, onvoldoende gehoord bent door een van de medewerkers, of als u het niet eens bent met een besluit over uw registratie, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. U kunt hier ook terecht als u een andere klacht heeft over SKJ. Lees meer bij Een klacht indienen over SKJ.

SKJ voorziet in deze klachtenafhandeling via een helder beschreven procedure. Na advies van de klachtencommissie volgt er een uitspraak/conclusie: de klacht is gegrond of niet gegrond, en een eventuele inhoudelijke reactie. SKJ kan vervolgens gevolgen verbinden aan deze uitspraak, bijvoorbeeld wijziging van interne procedures. SKJ leert van deze klachten.

De klachtencommissie dient alleen voor klachten over het handelen van SKJ. Over klachten omtrent een professional kunt u terecht bij Een klacht indienen over een professional.

Samenstelling

De klachtencommissie bestaat in ieder geval uit 2 geselecteerde medewerkers van SKJ en een onafhankelijke voorzitter, de heer H.A. Janssen (Hans).

Nevenfuncties

SKJ is bezig met het inventariseren van nevenfuncties voor het ‘nevenfunctieregister’ op deze website. Dit is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Het betreft nevenfuncties vanaf 1 januari 2014.

De nevenfuncties van de heer H.A. (Hans) Janssen zijn:

 • Zelfstandig trainer/coach/begeleidingskundige
 • Onafhankelijk extern vertrouwenspersoon bij JeugdProfs in Rotterdam