Registratie als psycholoog

Deze pagina vertelt je aan welke eisen je moet voldoen om je bij SKJ te registreren als psycholoog. De eisen verschillen voor master-psychologen en kinder- en jeugdpsychologen. Sommige eisen hangen ook af van je werkervaring. Kies hieronder wat op jou van toepassing is. 

Master-psychologen

Dit heb je nodig voor je registratie:

 • Diploma masteropleiding psychologie met jeugdvakkenpakket of een master- of doctoraaldiploma van een naar het oordeel van het bestuur SKJ gelijkgestelde universitaire opleiding. Een jeugdvakkenpakket bevat globaal de volgende onderdelen:
  • ontwikkelingspsychologie/levenslooppsychologie
  • neuropsychologie/psychofysiologie/functieleer
  • ontwikkelingspsychopathologie/gedragsstoornissen
  • een praktijkstage in een voorziening voor kinderen en/of jeugdigen
 • Diploma propedeuse met vakkenlijst
 • Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP
 • Verklaring vooropleiding
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Werkgeversverklaring

In sommige gevallen heb je voor je registratie ook een werkgeversverklaring nodig:

 • Heb je geen jeugdvakkenpakket? Dan vragen we een werkgeversverklaring of (als je zelfstandige bent) een eigen verklaring dat je minimaal 2 jaar fulltime (of het equivalent in uren) werkervaring hebt met kinderen en jeugd.
 • Heb je meer dan 5 jaar of 3648 uur werkervaring? Dan vragen we dat je deze werkervaring aantoont met een werkgeversverklaring of (als je zelfstandige bent) een eigen verklaring.

Meer informatie en downloads

Opleidingstraject tot postmaster via tijdelijke wegingsregeling

Tussen mei 2013 en 1 januari 2014 was een tijdelijke regeling van kracht voor psychologen en orthopedagogen die op dat moment werkten in bepaalde instellingen binnen de oude (smalle) jeugdzorg, en die zich wilden opgeven voor het opleidingstraject tot postmaster. Het is inmiddels niet meer mogelijk je voor deze regeling aan te melden.

Registerpunten

Vrijstellingen en scholingspunten die vóór 26 mei 2016 door opleiders zijn ingevoerd in PE-online zijn overgenomen in je SKJ-dossier, als je account toen al geactiveerd was. Andere en nieuwe activiteiten kun je zelf uploaden in je SKJ-dossier.

Meer informatie bij veel gestelde vragen

Kinder- en jeugdpsychologen

Je kunt je op verschillende manieren registreren als kinder- en jeugdpsycholoog:

 • op basis van je registratie als K&J psycholoog NIP
 • als GZ-psycholoog (Wet BIG)
 • op basis van een afgeronde postmasteropleiding
 • op basis van een afgerond individueel registratietraject.

5 jaar na je registratie volgt de eerste herregistratie.

Hieronder zie je welke registratie-eisen voor jou van toepassing zijn.

K&J psycholoog NIP

 • Bewijs van registratie als K&J psycholoog NIP
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam als kinder- en jeugdpsycholoog, aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

GZ-psycholoog BIG

 • Bewijs van registratie als GZ-psycholoog in het BIG-register
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in het jeugddomein (minimaal 12 uur per week), aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Afgeronde geaccrediteerde postmasteropleiding (schoolpsycholoog)

 • Diploma van de geaccrediteerde postmasteropleiding
 • Sinds het voltooien van de opleiding minimaal 12 uur per week werkzaam in het jeugddomein, aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

Geaccrediteerde postmasteropleidingen
Er zijn twee geaccrediteerde postmasteropleidingen tot schoolpsycholoog:

Afgerond individueel opleidingstraject

 • Verklaring van afronding opleidingstraject van het NIP
 • Werkgeversverklaring of eigen verklaring die je aan het eind van het traject hebt ingediend bij het NIP
 • VOG, niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden
Meer informatie en downloads


Gedragswetenschapper Nina Draaisma over professionalisering in de jeugdzorg

Beroepsvereniging NIP

NIPNaast je beroepsregistratie is ook lidmaatschap van de beroepsvereniging van groot belang.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft ruim 13.000 leden en is daarmee de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Voor psychologen die met kinderen, jongeren en ouders werken is er een aparte sector binnen het NIP, de sector Jeugd.

Voordelen en belang lidmaatschap
Als lid van het NIP draag je bij aan een sterke beroepsvereniging die zich inzet voor de individuele en collectieve belangen van haar leden. Het NIP maakt zich sterk voor de kwaliteit van de beroepsbeoefening, is hoeder van de normen van de beroepsgroep zoals vastgelegd in bijvoorbeeld beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen en stimuleert de wetenschappelijke beroepsuitoefening. Daarnaast biedt het NIP zijn leden een platform voor het uitwisselen van kennis.

Concrete voordelen

Belangenbehartiging:

 • Het NIP bewaakt de positie van (kinder- en jeugd)psychologen in overleg met het ministerie, gemeenten en andere stakeholders.
 • Het NIP is direct en indirect partij bij cao-onderhandelingen.

Kwaliteit:

 • Als NIP-lid heb je toegang tot individuele spreekuren over beroepsethiek. Je kunt beroepsethische dilemma’s voorleggen aan een jurist en krijgt gericht advies.
 • De beroepsvereniging is mede-ontwikkelaar van kwaliteitsinstrumenten zoals vakinhoudelijke richtlijnen en autoriseert deze voor de beroepsgroep. Zie bijvoorbeeld de Richtlijnen jeugdhulp.

Dienstverlening:

 • Gratis abonnement op het maandblad De Psycholoog.
 • Gratis NIP-app met artikelen uit De Psycholoog, NIP-nieuws en de agenda.
 • Korting op NIP-verzekeringen via AON, ook voor NIP-leden met een SKJ-registratie.
 • Lidmaatschap van de NIP-boekenclub met forse kortingen op boeken en vakliteratuur.
 • Kosteloos advies over beroepsethiek of bijvoorbeeld het opstarten van een eigen bedrijf.
 • Een uitgebreid aanbod van deskundigheidsbevordering in de vorm van studiedagen en bijeenkomsten die voor leden gratis of tegen gereduceerd tarief te bezoeken zijn.
 • Elke week een digitale nieuwsbrief met informatie over actuele ontwikkelingen in het veld en bijeenkomsten en congressen.
 • Jeugd-themadossiers op de website met actuele inhoudelijke en beleidsontwikkelingen, bijvoorbeeld over de Jeugdwet.
 • Beschikbaarheid van materialen waarmee je jezelf kunt presenteren als expert op het gebied van jeugd, zoals het beroepsprofiel Kinder- en Jeugdpsycholoog.
 • Mogelijkheid om mee te praten en te denken. Als lid word je via de website of nieuwsbrief of direct per e-mail geregeld uitgenodigd een actieve bijdrage te leveren of je mening te geven. Bijvoorbeeld over je positie binnen je werkveld, over standpunten vanuit de beroepsgroep, of over richtlijnen die we zelf ontwikkelen of waar we vanuit de beroepsgroep commentaar op leveren.

Netwerkfunctie:

 • De beroepsvereniging biedt een platform voor ontmoeting en netwerken. Ontmoet collega-kinder- en jeugdpsychologen tijdens sectiebijeenkomsten en congressen, of binnen besturen, commissies of projectgroepen in het jeugdveld.
 • Maak gebruik van een groot netwerk van vakgenoten. Zij zijn makkelijk te vinden via Vind een psycholoog.

Meer informatie
Op de website van het NIP vind je alle informatie over het NIP en het NIP-lidmaatschap.

FAQ

Hoe weet ik of ik me moet registreren?

Bepaalde werkzaamheden in bepaalde situaties moeten worden gedaan door geregistreerde professionals (SKJ of BIG). Dit heet ‘verantwoorde werktoedeling‘.

De werkgever moet ‘verantwoorde hulp’ bieden. Die doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’. Het doel is dat cliënten hulp krijgen die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. De werktoedeling is de verantwoordelijkheid van jouw werkgever. Die kijkt, met de norm van de verantwoorde werktoedeling als leidraad, of registratie nodig is voor het werk dat jij doet.

Wil je dus weten of je je moet registreren? Overleg dit dan met je werkgever.

 

Wat zijn de kosten van registratie bij SKJ?

Vanaf 1 april 2018 is het tarief voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd € 65,00 (vrij van btw) per jaar. Meer informatie over de kosten van registratie.

Wanneer kan ik overstappen van de kamer pedagogen/psychologen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals?

Sinds begin april 2018 kun je overstappen van de kamer pedagogen/psychologen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals als je op 31 december 2017 of 1 januari 2018 werkte op een hbo-functie in het jeugddomein. Als dit niet het geval is, kun je overstappen wanneer je een door SKJ geaccrediteerd praktijkprogramma van je werkgever hebt doorlopen.

Aan welke eisen moet een supervisor voldoen?

Supervisie van master-orthopedagogen en -psychologen wordt gegeven door een supervisor op postmasterniveau. Dat is:

 • een erkend NIP/NVO-supervisor, of
 • een als postmaster geregistreerde professional bij SKJ met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig, of
 • een NVO-OG, K&J-NIP of GZ-psycholoog, met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig.

Je mag met je supervisor geen directe werkrelatie hebben, je supervisor mag niet je leidinggevende zijn en jij en je supervisor mogen geen familie zijn.

Wat als ik het antwoord op mijn vraag niet kan vinden?

Alleen in zeer dringende gevallen kun je je vraag stellen via 030-303 64 77

Als ik mij via SKJ opgeef voor het opleidingstraject tot postmaster, moet ik dan lid zijn van het NIP of de NVO?

Bent u geregistreerd als master-psycholoog SKJ of -orthopedagoog SKJ en u geeft zich op voor het opleidingstraject tot postmaster (kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of postmaster-orthopedagoog SKJ), dan is lidmaatschap van de beroepsvereniging niet noodzakelijk.

Hoe lang is een registratie geldig?

Uw registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is 5 jaar geldig.

Ik ben gedragswetenschapper en werkzaam op een wo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Kan ik mij registreren?

Ja, dat kan. Als gedragswetenschapper (wo-psycholoog of -orthopedagoog) kunt u zich registreren in de kamer psychologen of pedagogen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) op het voor u toepasselijke vakbekwaamheidsniveau. Voor meer informatie kijk op deze website bij Registratie psychologen of Registratie pedagogen, of de brochure Beroepsregistratie voor gedragswetenschappers.

Registreren via de hardheidsclausule

Wilt u zich registreren, maar voldoet u niet precies aan de registratie-eisen? Als u van mening bent dat u desondanks toch in aanmerking komt voor registratie, dan kunt u gebruik maken van de hardheidsclausule. Hiervoor dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van een goed onderbouwde motivatie.

De formulieren:

Ik heb geen basisaantekening (psycho)diagnostiek

Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek niet behaald tijdens uw studie, dan kun u zich toch registreren bij SKJ op masterniveau. U dient dan voor het ontbreken van de basisaantekening te compenseren tijdens de herregistratieperiode.
Dat doet u door uw supervisor te laten verklaren dat u 3 casusverslagen hebt geschreven, en dat deze als voldoende zijn beoordeeld. De supervisor houdt daarbij als leidraad aan de Richtlijn Casuïstiek Basisaantekening Diagnostiek van de NVO of de richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP (hoofdstuk 3). U kunt eventueel ook casusverslagen gebruiken die u al eerder heeft geschreven, dit is ter beoordeling aan de supervisor. De casusverslagen kunnen (bij steekproef) door de registratiecommissie worden opgevraagd bij de supervisant.

Nota bene: deze verklaring van de supervisor dient ter compensatie voor het ontbreken van de basisaantekening; het is niet zo dat u met deze verklaring alsnog de aantekening krijgt. Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek nodig voor een ander doel, overweeg dan de reguliere NIP- of NVO-route te volgen om deze alsnog te behalen.

Is er verschil tussen (her)registratie-eisen op postmasterniveau van NIP, NVO en SKJ?

Op dit moment zijn de (her)registratie-eisen op postmasterniveau gelijk.