Master-psychologen

Registratie-eisen
Voor registratie is een splitsing gemaakt aan de hand van het aantal jaren werkervaring:

 • minder dan 5 jaar of minder dan 3648 uur werkervaring
 • meer dan 5 jaar of meer dan 3648 uur werkervaring  

Benodigde documenten

 • Diploma masteropleiding psychologie met jeugdvakkenpakket of een master- of doctoraaldiploma van een naar het oordeel van het bestuur SKJ gelijkgestelde universitaire opleiding
 • diploma propedeuse met vakkenlijst
 • Basisaantekening psychodiagnostiek van het NIP
 • Verklaring vooropleiding
 • Heeft u geen jeugdvakkenpakket, maar wel minstens 2 jaar fulltime (of een equivalent daarvan) relevante (postmaster) werkervaring met kinderen en jeugd, dan kunt u dit aantonen via een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • Werkgeversverklaring of eigen verklaring waaruit uw werkervaring blijkt
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Het jeugdvakkenpakket bevat globaal de volgende onderdelen:

 • ontwikkelingspsychologie/levenslooppsychologie
 • neuropsychologie/psychofysiologie/functieleer
 • ontwikkelingspsychopathologie/gedragsstoornissen
 • een praktijkstage in een voorziening voor kinderen en/of jeugdigen
Meer informatie en downloads

Opleidingstraject via tijdelijke wegingsregeling

Vanaf mei 2013 tot 1 januari 2014 is een tijdelijke regeling van kracht geweest voor psychologen en orthopedagogen die op dat moment werkzaam waren in een afgebakend aantal instellingen binnen de oude (smalle) jeugdzorg. Het is inmiddels niet meer mogelijk voor deze regeling aan te melden. De regeling had de reguliere registratie-eisen van de postmasterregistraties bij NIP en NVO als uitgangspunt, maar ging uit van een soepeler weging van die eisen, waarbij meer rekening werd gehouden met al opgedane kennis en ervaring.
Psychologen en orthopedagogen die zich indertijd bij NIP of NVO hebben aangemeld voor deze tijdelijke regeling (twr) hebben een studieadvies ontvangen (over de eisen waaraan zij nog moeten voldoen) en hebben 5 jaar de tijd om dit studieadvies op te volgen en aan alle eisen te voldoen voor registratie op postmasterniveau.

Overname dossiers
Als u zich in 2013 heeft opgegeven bij het NIP voor het opleidingstraject tot kinder- en jeugdpsycholoog via de tijdelijke wegingsregeling, dan heeft u een e-mail ontvangen met instructies hoe u uw account bij SKJ kunt activeren. Uw studieadvies is door SKJ overgenomen. U bent master-geregistreerd als u uw account geactiveerd heeft. Dan kunt u ook beginnen met het uploaden van scholing en andere activiteiten.

Registerpunten
Vrijstellingen en scholingspunten die vóór 26 mei 2016 door opleiders zijn ingevoerd in PE-online zijn in uw SKJ-dossier overgenomen, als u op dat moment uw account had geactiveerd. Andere en nieuwe activiteiten kunt u zelf uploaden in uw SKJ-dossier.

Meer informatie bij veel gestelde vragen

Kinder- en jeugdpsychologen

U kunt zich op verschillende manieren registreren als kinder- en jeugdpsycholoog SKJ bij het Kwaliteitsregister Jeugd: op basis van uw registratie als K&J psycholoog NIP, als GZ-psycholoog (Wet BIG), een afgeronde postmasteropleiding of een afgerond individueel registratietraject. U vindt hier de registratie-eisen. Na vijf jaar volgt de eerste herregistratie. 

K&J psycholoog NIP

 • Bewijs van registratie als K&J psycholoog NIP
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam als kinder- en jeugdpsycholoog, aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

GZ-psycholoog BIG

 • Bewijs van registratie als GZ-psycholoog in het BIG-register
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in het jeugddomein (minimaal 12 uur per week), aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Afgeronde geaccrediteerde postmasteropleiding (schoolpsycholoog)

 • Diploma van de geaccrediteerde postmasteropleiding
 • Sinds het voltooien van de opleiding minimaal 12 uur per week werkzaam in het jeugddomein, aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Geaccrediteerde postmasteropleidingen
Er zijn twee geaccrediteerde postmasteropleidingen tot schoolpsycholoog: RINO Noord Holland en SPON Nijmegen.

Afgerond individueel opleidingstraject

 • Verklaring van afronding opleidingstraject van het NIP
 • Werkgeversverklaring of eigen verklaring die u aan het eind van het traject heeft ingediend bij het NIP
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden
Meer informatie en downloads


Gedragswetenschapper Nina Draaisma over professionalisering in de jeugdzorg

Beroepsvereniging NIP

NIPU bent geregistreerd als psycholoog bij SKJ op master- of postmasterniveau. Maar naast uw beroepsregistratie is ook lidmaatschap van de beroepsvereniging van groot belang.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft ruim 13.000 leden en is daarmee de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Voor psychologen die met kinderen, jongeren en ouders werken is er een aparte sector binnen het NIP, de sector Jeugd.

Voordelen en belang lidmaatschap
Als lid van het NIP draagt u bij aan een sterke beroepsvereniging die zich inzet voor de individuele en collectieve belangen van haar leden. Het NIP maakt zich sterk voor de kwaliteit van de beroepsbeoefening, is hoeder van de normen van de beroepsgroep zoals vastgelegd in bijvoorbeeld beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen en stimuleert de wetenschappelijke beroepsuitoefening. Daarnaast biedt het NIP zijn leden een platform voor het uitwisselen van kennis.

Concrete voordelen

Belangenbehartiging

 • Het NIP bewaakt de positie van (kinder- en jeugd)psychologen in overleg met het ministerie, gemeenten en andere stakeholders.
 • Het NIP is direct en indirect partij bij cao-onderhandelingen.

Kwaliteit

 • NIP-leden hebben toegang tot individuele spreekuren over beroepsethiek. Ze kunnen beroepsethische dilemma’s voorleggen aan onze jurist en krijgen gericht advies.
 • De beroepsvereniging is mede-ontwikkelaar van kwaliteitsinstrumenten zoals vakinhoudelijke richtlijnen en autoriseert deze voor de beroepsgroep. Zie bijvoorbeeld Richtlijnen jeugdhulp.

Dienstverlening

 • Gratis abonnement op het maandblad De Psycholoog.
 • Gratis NIP-app met artikelen uit De Psycholoog, NIP-nieuws en de agenda.
 • Korting op NIP-verzekeringen via AON. Ook voor NIP-leden met een SKJ-registratie.
 • Lidmaatschap van de NIP-boekenclub met forse kortingen op boeken en vakliteratuur.
 • Kosteloos advies over beroepsethiek of bijvoorbeeld het opstarten van een eigen bedrijf.
 • Een uitgebreid aanbod van deskundigheidsbevordering in de vorm van studiedagen en bijeenkomsten die voor leden gratis of tegen gereduceerd tarief te bezoeken zijn.
 • Elke week een digitale nieuwsbrief met informatie over actuele ontwikkelingen in het veld en bijeenkomsten en congressen.
 • Jeugd-themadossiers op de website met actuele inhoudelijke en beleidsontwikkelingen, bijvoorbeeld over de Jeugdwet.
 • Beschikbaarheid van materialen waarmee u zichzelf kunt presenteren als expert op het gebied van jeugd, zoals het beroepsprofiel Kinder- en Jeugdpsycholoog.
 • Mogelijkheid om mee te praten en te denken. Als lid wordt u via de website of nieuwsbrief of direct per e-mail geregeld uitgenodigd een actieve bijdrage te leveren of uw mening te geven. Bijvoorbeeld over uw positie binnen uw werkveld, over standpunten vanuit de beroepsgroep, of over richtlijnen die we zelf ontwikkelen of waar we vanuit de beroepsgroep commentaar op leveren.

Netwerkfunctie

 • De beroepsvereniging biedt een platform voor ontmoeting en netwerken. Ontmoet collega-kinder- en jeugdpsychologen tijdens sectiebijeenkomsten en congressen, of binnen besturen, commissies of projectgroepen in het jeugdveld.
 • Maak gebruik van een groot netwerk van vakgenoten. Zij zijn makkelijk te vinden via Vind een psycholoog.

Meer informatie
Op de website van het NIP vindt u alle informatie over het NIP en het NIP-lidmaatschap.

FAQ

Wat zijn de kosten van registratie bij SKJ?

Vanaf 1 april 2018 is het tarief voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd € 65,00 (vrij van btw) per jaar. Meer informatie over de kosten van registratie.

Wanneer kan ik overstappen van de kamer pedagogen/psychologen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals?

Sinds begin april 2018 kun je overstappen van de kamer pedagogen/psychologen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Aan welke eisen moet een supervisor voldoen?

Supervisie van masterpedagogen en -psychologen wordt gegeven door een supervisor op postmasterniveau. Dat is:

 • een erkend NIP/NVO-supervisor, of
 • een als postmaster geregistreerde professional bij SKJ, of
 • een NVO-OG-, K&J NIP- of GZ-psycholoog, met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig.

Je mag met je supervisor geen directe werkrelatie hebben, je supervisor mag niet je leidinggevende zijn en jij en je supervisor mogen geen familie zijn.

Als ik mij via SKJ opgeef voor het opleidingstraject tot postmaster, moet ik dan lid zijn van het NIP of de NVO?

Bent u geregistreerd als master-psycholoog SKJ of -orthopedagoog SKJ en u geeft zich op voor het opleidingstraject tot postmaster (kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of postmaster-orthopedagoog SKJ), dan is lidmaatschap van de beroepsvereniging niet noodzakelijk.

Hoe lang is een registratie geldig?

Uw registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is 5 jaar geldig.

Ik ben gedragswetenschapper en werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Kan ik mij registreren?

Ja, dat kan. Als gedragswetenschapper (wo-psycholoog of -orthopedagoog) kunt u zich registreren in de kamer psychologen of pedagogen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) op het voor u toepasselijke vakbekwaamheidsniveau. Voor meer informatie kijk op deze website bij Registratie psychologen of Registratie pedagogen, of de brochure Beroepsregistratie voor gedragswetenschappers.

Registreren via de hardheidsclausule

Wilt u zich registreren, maar voldoet u niet precies aan de registratie-eisen? Als u van mening bent dat u desondanks toch in aanmerking komt voor registratie, dan kunt u gebruik maken van de hardheidsclausule. Hiervoor dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van een goed onderbouwde motivatie.

De formulieren:

Ik heb geen basisaantekening (psycho)diagnostiek

Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek niet behaald tijdens uw studie, dan kun u zich toch registreren bij SKJ op masterniveau. U dient dan voor het ontbreken van de basisaantekening te compenseren tijdens de herregistratieperiode.
Dat doet u door uw supervisor te laten verklaren dat u 3 casusverslagen hebt geschreven, en dat deze als voldoende zijn beoordeeld. De supervisor houdt daarbij als leidraad aan de Richtlijn Casuïstiek Basisaantekening Diagnostiek van de NVO of de richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP (hoofdstuk 3). U kunt eventueel ook casusverslagen gebruiken die u al eerder heeft geschreven, dit is ter beoordeling aan de supervisor. De casusverslagen kunnen (bij steekproef) door de registratiecommissie worden opgevraagd bij de supervisant.

Nota bene: deze verklaring van de supervisor dient ter compensatie voor het ontbreken van de basisaantekening; het is niet zo dat u met deze verklaring alsnog de aantekening krijgt. Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek nodig voor een ander doel, overweeg dan de reguliere NIP- of NVO-route te volgen om deze alsnog te behalen.

Is er verschil tussen (her)registratie-eisen op postmasterniveau van NIP, NVO en SKJ?

Op dit moment zijn de (her)registratie-eisen op postmasterniveau gelijk.

Ik ben het niet eens met de beoordeling van mijn (her)registratieaanvraag

Als u denkt dat uw (her)registratieaanvraag niet goed beoordeeld is, dan kunt u uw aanvraag voorleggen aan de commissie heroverweging. Mail daarvoor naar klachtenskj@skjeugd.nl met in de onderwerpregel ‘commissie heroverweging’. Op de website bij Commissies registraties en heroverweging leest u hier meer over.