Tarief

Aan de registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd zijn kosten verbonden. Hieruit wordt de uitvoering van de registratie en de herregistratie en het tuchtrecht bekostigd.

Tarief
Vanaf 1 april 2017 bedraagt het tarief voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd € 80,00 (vrij van btw) per jaar. U dient dit bedrag voorafgaand aan de behandeling van uw eerste registratieaanvraag te voldoen, bij voorkeur via iDEAL. Wordt u niet geregistreerd, bijvoorbeeld omdat uw dossier niet wordt goedgekeurd, dan ontvangt u een creditnota waarbij SKJ een bedrag van € 50,00 aan administratiekosten inhoudt. Als u geregistreerd bent, ontvangt u jaarlijks een factuur.

Incasso
U kunt een automatische incassomachtiging afgeven en zo uw factuur betalen. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid dan krijgt u € 5,00 korting.

Jeugd- en gezinsprofessionals
Registreert u zich als jeugd- en gezinsprofessional, of stapt u over van een vooraanmelding naar de kamer jeugd- en gezinsprofessionals, dan hoeft u het eerste jaar niet te betalen.

Registerpas

Als uw registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd is goedgekeurd dan ontvangt u een registerpas. Uw registerpas is 5 jaar geldig, gerekend vanaf de datum van (her)registratie. Op het pasje staat tot welke datum het geldig is. De registerpas geldt als bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd, zolang u voldoet aan de eisen voor (her)registratie.

Verzending registerpas
De registerpasjes worden eenmaal per kwartaal verstuurd, aan het einde van ieder kwartaal.

Registerpas verloren
Bent u uw pasje kwijt, dan kunt u voor € 5,00 een nieuw pasje bestellen. Klik hiervoor in Mijn SKJ op de button Mijn registerpas.

VOG

Bij uw aanvraag voor registratie bij SKJ moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voegen. SKJ vraagt om een VOG omdat psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers en jeugdhulpverleners diensten verlenen, omgaan met privacygevoelige informatie en belast zijn met de zorg voor minderjarigen.

U heeft al een VOG
Als deze niet ouder is dan 3 maanden dan kunt u deze VOG gebruiken bij uw aanvraag voor registratie. Heeft u geen VOG of is deze ouder dan 3 maanden, dan moet u een nieuwe VOG aanvragen. Dat kan bij de gemeente of de overheid, of digitaal via SKJ. Bent u vooraangemeld en stapt u over naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, dan kunt u uw VOG meenemen als deze niet ouder is dan 5 jaar en 3 maanden.

Digitaal aanvragen

Per 1 januari 2017 kan SKJ digitaal een VOG voor u aanvragen. De kosten voor een digitale VOG bedragen € 33,85. Voor het digitaal aanvragen van een VOG dient u te beschikken over DigiD. Heeft u geen DigiD, vraag deze eerst aan. De betaling geschiedt via iDEAL.

Hoe vraagt u digitaal een VOG aan?
Stuur een mail aan vog@skjeugd.nl. In de onderwerpregel van de e-mail zet u: VOG. In de e-mail zet u de volgende gegevens:

 • voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam
 • e-mailadres

SKJ verstuurt uw VOG-aanvraag binnen 5 werkdagen naar Justis. U ontvangt van ons een bevestiging.

Aanvragen via aanvraagformulier

Onderstaande VOG’s kunt u gebruiken:

 • de VOG die u via het formulier op onze website heeft aangevraagd
 • de VOG waar gescreend is op de nummers 12, 41, 43, 84, 85
 • de VOG met het specifieke screeningsprofiel:
  • (buitengewoon) opsporingsambtenaar (25)
  • vakantiegezinnen en adoptie (40)
  • gezondheidszorg en welzijn van mens en dier (45)
  • onderwijs (60)
  • (gezins)voogd bij voogdijinstellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker (75)
  • onbekende functie (96)

Onderstaande VOG’s zijn in sommige gevallen ook bruikbaar:

 • juridische dienstverlening (55)
 • beëdigd tolk/vertaler (80)

Voor deze VOG’s dient u te kunnen aantonen dat de betreffende VOG uw werkzaamheden met de cliënt binnen het jeugddomein dekt. Wanneer u enkel werkzaamheden verricht op het gebied waar de VOG voor geldt, dan is de VOG voldoende. Als u echter daarnaast ook nog andere werkzaamheden verricht binnen het jeugddomein vragen wij u om meer informatie en zult u uw werkzaamheden kenbaar moeten maken. Uw werkgever kan dit met een verklaring onderbouwen.

Hoe vraagt u op papier een VOG aan?
Download hier het aanvraagformulier VOG en print dit uit. Vervolgens vult u de gegevens op de eerste pagina in. Het ingevulde formulier dient u in bij het stadhuis of stadsdeelkantoor van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). U ontvangt de VOG per post. Een papieren VOG kost € 41,35. U betaalt het bedrag wanneer u het aanvraagformulier indient.

Sommige gemeenten accepteren het aanvraagformulier niet omdat er geen stempel van SKJ op staat. Screeningsautoriteit Justis zegt hierover dat een stempel gewenst is maar niet noodzakelijk, zolang het formulier ondertekend is door SKJ.
Over het algemeen kunnen ook oudere aanvraagformulieren dan die op de website van Justis staat door de gemeente in behandeling worden genomen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de VOG kunt u kijken op de website van Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Beëindiging registratie

Wilt u uw registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd beëindigen? Zorg ervoor dat uw opzegging uiterlijk een maand voor de start van het nieuwe registratiejaar door het Kwaliteitsregister Jeugd ontvangen is. Zegt u te laat op, dan loopt uw registratie nog een jaar door.

Beëindigen registratie
De registratie wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij u tijdig heeft opgezegd. De registratie is uitsluitend door u zelf schriftelijk opzegbaar, uiterlijk een maand voor de start van het nieuwe registratiejaar. Dit kan per post of per e-mail naar de administratie. Bij te late opzegging geldt de betalingsplicht tot en met het nieuwe registratiejaar.
U ontvangt per e-mail een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Als u binnen 3 weken geen bevestiging heeft ontvangen, dan is de opzegging mogelijk niet ontvangen door SKJ. Neem in dat geval contact op met SKJ, bij voorkeur per e-mail naar registraties.

Weet u het zeker?
Voordat u uw registratie opzegt, dient u zich wel te realiseren dat u – mocht u zich weer willen registreren – moet kunnen aantonen dat u uw vak heeft bijgehouden. Zie Herintreden.

Doorhaling
Uw registratie kan ook beëindigd worden als u de tuchtrechtmaatregel ‘Doorhaling’ opgelegd krijgt door het College van Beroep of Toezicht.

Schorsing
Bent u (voorwaardelijk) geschorst? Dan loopt uw registratie gewoon door. Uw verplichtingen blijven tijdens de schorsing onverkort in stand. Ook als u een berisping of een waarschuwing heeft gekregen, loopt uw registratie door.

Herintreden

Bent u eerder geregistreerd geweest als jeugdzorgwerker of gedragswetenschapper? En wilt u opnieuw registreren? Dan kunt u een verzoek tot herintreden doen.

Herintreden
Als u in het verleden geregistreerd bent geweest in het Kwaliteitsregister Jeugd en u wilt zich opnieuw registreren, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Herregistratie-eisen
In de periode voorafgaand aan uw verzoek tot herintreden dient u aan te tonen dat u heeft voldaan aan de herregistratie-eisen voor uw eerdere registratie. Dat wil zeggen dat u scholing, reflectie en activiteiten in de vrije ruimte moet hebben gevolgd. Hoeveel punten dat moeten zijn is voor iedere professional anders. Dat is afhankelijk van de periode dat u geregistreerd bent geweest. Het zijn echter nooit meer punten dan u voor de totale herregistratieperiode kunt halen. Heeft u voldoende activiteiten ontplooid, dan kunt u zich opnieuw registreren. Uw nieuwe registratie gaat in op de dag dat deze wordt goedgekeurd.

Onvoldoende punten
Komt u niet volledig aan het aantal benodigde punten, dan kan een individueel herintredersprogramma worden opgesteld.

Aanvragen
Via het contactformulier (onderwerp: herintreden) kunt u een verzoek tot herintreden indienen. Meer informatie vindt u in het Registratiereglement

Registratiereglement

In het registratiereglement vindt u de te volgen procedure om geregistreerd te zijn in een van de kamers van het Kwaliteitsregister Jeugd. In de bijlagen van het reglement zijn de specifieke eisen tot registratie en herregistratie beschreven.

Door inschrijving in het kwaliteitsregister valt u onder het tuchtrecht van SKJ. Het doel hiervan is dat u, als geregistreerde jeugdprofessional, over de vereiste deskundigheid beschikt en blijft beschikken voor een kwalitatief goede beroepsuitoefening. En dat voor iedereen duidelijk is over welke vakbekwaamheid u als geregistreerd professional beschikt.

U kunt het algemene registratiereglement hier bekijken.

De specifieke eisen voor registratie per kamer staan in de volgende bijlagen bij het registratiereglement:

Commissies registraties en heroverweging

De commissie registraties adviseert het bestuur omtrent aanvragen tot inschrijving in het register. De commissie kan deel uitmaken van een van de betrokken organisaties. Bij de commissie heroverweging kunt u bezwaar maken tegen een besluit omtrent uw aanvraag tot registratie.

Commissie registraties
Voldoet u aan de registratie-eisen dan wordt uw aanvraag tot registratie ingewilligd. U ontvangt een bevestiging van uw registratie en een registerpas. Voldoet u niet aan de registratie-eisen dan wordt uw aanvraag niet ingewilligd. De commissie registraties laat u dat schriftelijk en gemotiveerd weten. De reeds betaalde registratiekosten krijgt u dan terug, met aftrek van gemaakte administratiekosten.

Commissie heroverweging
Binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing om uw registratie niet goed te keuren, kunt u een verzoek tot heroverweging indienen. Ook als uw verzoek tot herregistratie wordt afgewezen kunt u dit verzoek indienen. De commissie heroverweging onderzoekt of uw verzoek terecht is. Eventueel kunt u uw verzoek in een hoorzitting toelichten. Binnen 3 weken brengt de commissie haar advies uit aan het bestuur en binnen 6 weken neemt het bestuur een beslissing over uw verzoek tot heroverweging.

Logo

Heeft u een registratie bij SKJ en bent u zelfstandige? Dan kunt u het logo van SKJ gebruiken op uw website of in uw drukwerk.

Download hier het logo van het Kwaliteitsregister Jeugd.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

FAQ

Hoe oud mag mijn VOG zijn?
 • Wilt u zich voor het eerst registreren? Dan mag uw VOG niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Bent u vooraangemeld en wilt u zich registreren in de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, dan mag u uw VOG meenemen zolang deze niet ouder is dan 5 jaar en 3 maanden.
 • Bent u vooraangemeld en wilt u zich registreren in de kamer Psychologen of Pedagogen, dan geldt het volgende: u kunt uw VOG meenemen, als deze op het moment van vooraanmelden niet ouder was dan 3 maanden, en voldeed aan de voorwaarden voor registratie.

SKJ biedt u een snelle, goedkopere service om uw VOG digitaal aan te vragen.

Waarom moet ik een VOG hebben?

Met een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) laat u zien dat uw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van uw functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Iedereen die zich in het Kwaliteitsregister Jeugd wil registreren, moet daarom een VOG overleggen. SKJ biedt u een snelle, goedkopere service om uw VOG digitaal aan te vragen.

Ben ik lid van SKJ?

Nee, van SKJ kunt u geen lid worden. Bij SKJ regelt u de beroepsregistratie. Dat is heel belangrijk, want in de Jeugdwet is opgenomen dat werkgevers in principe moeten werken met professionals die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of het BIG-register.

Registratie bij SKJ is iets anders dan lidmaatschap van een beroepsvereniging
SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd –  is een door de ministers van VWS en V&J erkende privaatrechtelijke stichting die de uitvoering en toetsing doet van beroepsregistratie en tuchtrecht in het jeugddomein.
NIP, NVO en BPSW zijn beroepsverenigingen waarvan professionals lid zijn. Vrijwillig. Deze beroepsverenigingen zijn heel actief. Zij borgen de beroepsidentiteit en geven het beroep een stem. De beroepsvereniging stelt bijvoorbeeld de beroepscode vast en actualiseert die. Een beroepsvereniging draagt het beroep. Ze biedt een plek waar vakgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Ze vertegenwoordigt de beroepsgroep in overleggen met de overheden en andere veldpartijen. Ze zorgt dat de opleiding aansluit bij de praktijk. Ze stelt vakinhoudelijke richtlijnen vast en zorgt dat er voldoende bij- en nascholing is.

Meer weten over de beroepsverenigingen? Bekijk de websites van NIP, NVO en BPSW.

Ik heb een probleem met zorgverzekeraar over contractering

De Jeugdwet stelt beroepsregistratie als eis voor het leveren van verantwoorde zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, en verwijst daarbij naar 2 registers: het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd. Het Kwaliteitsregister Jeugd wordt beheerd door SKJ, is opgericht door de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW (voorheen NVMW), en erkend door de ministers van VWS en V&J.

Het Kwaliteitsregister Jeugd is een relatief nieuw register en is daarom nog niet altijd bekend bij aanbieders en financiers van zorg. Veel kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen werken met jongeren op de grens van 18 jaar of volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze hulp valt onder de Zorgverzekeringswet; daarom hebben ook kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen te maken met zorgverzekeraars.

Deze hebben in hun contractvoorwaarden – naast de BIG-registratie – vaak wel de NIP/NVO-registraties Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of Orthopedagoog-Generalist NVO opgenomen, maar zijn (nog) niet voldoende bekend met de SKJ-registratie.

Het is van belang dat zorgverzekeraars geïnformeerd zijn over het bestaan van de SKJ-registratie en het feit dat deze (op postmasterniveau) gelijkwaardig is aan de verenigingsregistraties; de registratie-eisen komen overeen. NIP en NVO hebben de zorgverzekeraars hierover onlangs aangeschreven. Mocht u toch aanlopen tegen problemen in de contractering op basis van uw SKJ-registratie, meld dit dan bij NIP of NVO.

Is registratie de enige manier om kwaliteit te borgen?

Registratie is een middel om kwaliteit te borgen, maar niet het enige middel. Professionele kwaliteit is veel meer dan registratie. In alle sectoren die onderdeel uitmaken van de jeugdhulp en jeugdbescherming is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de kwaliteit van professionals. Ook de komende jaren wordt er in het brede jeugddomein verder geïnvesteerd in de professionalisering, met onder meer aandacht voor thema’s als professionele autonomie, het werken volgens professionele standaarden en de gemeenschappelijke basis die alle professionals in het brede jeugddomein met elkaar delen.

Ik ben het niet eens met de beoordeling van mijn (her)registratieaanvraag

Als u denkt dat uw (her)registratieaanvraag niet goed beoordeeld is, dan kunt u uw aanvraag voorleggen aan de commissie heroverweging. Mail daarvoor naar klachtenskj@skjeugd.nl met in de onderwerpregel ‘commissie heroverweging’. Op de website bij Commissies registraties en heroverweging leest u hier meer over.

Wie betaalt de registratiekosten?

Over de kosten die samenhangen met (her)registratie maken werkgevers afspraken met (de vertegenwoordigers van) hun werknemers. In de jeugdzorgsector en waar sprake is van BIG-registratie bestaan dergelijke afspraken al. Deze afspraken verschillen per sector en kunnen ook per werkgever verschillen.

Wat is EC?

De studiebelasting wordt sinds 2002 uitgedrukt in het internationale European Credits (EC), waardoor de waardetoekenning van internationaal verworven vakken vergelijkbaar wordt. Een studiejaar (1680 studie-uren) komt overeen met 60 European Credits.

Mag ik van kamer wisselen?

Het is mogelijk om over te stappen van de ene kamer naar de andere. In Mijn SKJ vindt u rechts onderaan de button ‘wisselen van kamer’. Bent u bijvoorbeeld als jeugdzorgwerker geregistreerd maar u wilt een registratie master-orthopedagoog, omdat u inmiddels aan de registratie-eisen voor deze kamer voldoet, dan kunt u via deze button verzoeken om een kamerwissel.
Voordat u op deze knop drukt, dient u wel eerst goed te kijken of u aan de registratie-eisen voor de gewenste kamer voldoet. Als uw verzoek tot kamer wisselen is goedgekeurd, dan kunt u uw nieuwe aanvraag doen. Uw diploma’s en de VOG blijven bewaard: die hoeft u niet opnieuw in te voeren.
Heeft u een nieuwe registratie-aanvraag gedaan en deze is goedgekeurd, dan wordt uw vorige registratie verwijderd. Ook de daarbij behorende reeds ingevoerde herregistratie-activiteiten worden verwijderd.
De registratieperiode behorende bij de nieuwe registratie gaat in op de dag dat deze wordt goedgekeurd.
Let op:

 • Stapt u over van vooraanmelden naar een registratie? Uw VOG mag in dat geval niet ouder zijn dan 3 maanden. Ook moet het screeningsprofiel voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven elders op deze website.
 • Heeft u een registratie-aanvraag lopen die nog niet is goedgekeurd? Als u dan een verzoek tot kamer wisselen doet, wordt uw oorspronkelijke aanvraag verwijderd.
Waar kan ik mijn registratiedatum vinden?

Uw registratiedatum kunt u vinden in de mail die u ontvangen heeft op de dag dat uw registratie werd goedgekeurd. De einddatum van uw registratieperiode vindt u in Mijn SKJ en op uw registerpasje. Binnenkort wordt de datum van eerste registratie ook op het pasje afgedrukt.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap van een beroepsvereniging?

Een beroepsvereniging verbindt professionals en met elkaar ontwikkelen zij de professionele standaarden, zoals de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen en kwaliteitsstandaarden, die het fundament vormen voor hun beroep. Zij staan met elkaar voor hun professionele opdracht, volgen ontwikkelingen, signaleren en bieden antwoorden op deze ontwikkelingen. Ook ontwikkelen de beroepsvereniging(en) de eisen (vanzelfsprekend met draagvlak van belanghebbende partijen) waar professionals die zich willen registreren aan moeten voldoen. Verder organiseren beroepsverenigingen o.a. bij- en nascholingsactiviteiten, en organiseren zij congressen en symposia. Binnen de beroepsvereniging kunnen professionals bovendien actief bijdragen aan het (door)ontwikkelen van professionele standaarden en beroepsgenoten ontmoeten. Lidmaatschap van een beroepsvereniging is geen voorwaarde om u te kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Meer weten over lidmaatschap van een beroepsvereniging?

Ik kan geen documenten uploaden

Lukt het niet om documenten te uploaden in uw Mijn SKJ en werkt u met Internet Explorer? Probeer het dan nogmaals met Google Chrome. Deze browser is gratis te downloaden. U kunt alleen pdf- en jpeg-bestanden uploaden.

Welke gegevens over professionals mag SKJ aan derden geven?

Het Kwaliteitsregister Jeugd zal nooit andere gegevens aan derden doorgeven dan die al in het openbare register in te zien zijn. Het gaat hier om:

 • Naam en voorletters
 • Vestigingsplaats werkgever
 • Geslacht
 • Registratienummer
 • Inschrijfdatum
 • Beroep
 • Eventuele tuchtmaatregel en tijdvak waarvoor de maatregel is opgelegd

Tijdens het aanmaken van uw account kunt u aangeven of u wil dat ook uw adres en telefoonnummer zichtbaar zijn in het openbare register. Heeft u dit aangevinkt en wilt u het ongedaan maken? Dit kunt u doen in uw profiel in uw Mijn SKJ.

Mijn adres staat in het register en dat wil ik niet meer

Tijdens het aanmaken van uw account kunt u aangeven of uw adres en telefoonnummer getoond mogen worden in het openbare register. Heeft u dit aangevinkt en wilt u het ongedaan maken? U kunt dit wijzigen in uw Mijn SKJ.

Kan ik werken als ik mijn pasje nog niet heb?

Als u wel geregistreerd bent, maar u heeft uw pasje nog niet ontvangen, dan kunt u gewoon werken. Bent u geregistreerd, dan bent u vindbaar in ons register; dit geldt als bewijs.

Ik ben verhuisd of ik heb een nieuw e-mailadres

Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Vergeet dan niet dit in uw Mijn SKJ te veranderen. Het is belangrijk dat SKJ uw correcte gegevens heeft. U mist dan geen belangrijke informatie die wij via e-mail of de post versturen.

Ik weet niet meer welk e-mailadres ik gebruikt heb

Als u niet meer weet met welk e-mailadres u kunt inloggen, neem dan contact op met SKJ via registraties@skjeugd.nl of telefoon 030 – 303 64 77. De medewerker zoekt dan met uw registratienummer of uw achternaam in het systeem op met welk e-mailadres u geregistreerd bent.

Ik weet mijn wachtwoord niet meer

Klik op de inlogpagina op ‘wachtwoord vergeten’. U geeft uw e-mailadres op waarmee u bij ons bekend bent. U klikt op ‘nieuw wachtwoord aanvragen’. Er wordt dan een nieuw wachtwoord naar uw e-mailadres gestuurd.

Ik ga met zwangerschapsverlof of ben langdurig ziek, wat nu?

Als u zwanger bent, kunt u uw herregistratieperiode verlengen met de wettelijke termijn van 16 weken. U kunt via e-mail naar herregistraties een verlenging aanvragen. Daarvoor heeft u een verklaring van uw verloskundige of huisarts nodig. De verklaring kunt u inscannen en meesturen met uw e-mail.

Bent u langdurig ziek dan kunt u ook een verlenging van uw herregistratietermijn aanvragen. Wij vragen u vriendelijk ook hier een verklaring van uw (huis)arts mee te sturen.