Wie moet zich registreren?

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden uitvoeren in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen, moeten zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). In het Kwaliteitskader Jeugd staat de norm verantwoorde werktoedeling uitgelegd. De werkgever is ervoor verantwoordelijk om ‘verantwoorde hulp’ te bieden. Hij doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’.

Cliënt-gerelateerde indicatoren bepalen wanneer het echt noodzakelijk is om een geregistreerde professional in te zetten:
OF – Onveilige omgeving
OF – Levensbedreigende situatie
OF – Meerdere problemen tegelijkertijd
OF – Complexe problematiek waarvan achterliggende oorzaak onbekend is
OF – Sterk wisselend verloop

In sommige gevallen kan ook een combinatie van een geregistreerde en een niet geregistreerde professional ingezet worden.

Zelfstandigen
Bent u zelfstandig jeugdhulpverlener en voldoet u aan de eisen voor registratie? Ook dan kunt u zich registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. U beoordeelt zelf of u vakbekwaam en toegerust bent voor de hulp die u verleent. U gaat ook zelf na of u werkzaamheden uitvoert die de inzet van een geregistreerd professional vereist.

Studenten
Straks werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming? In de brochure voor hbo-studenten hogere sociale studies informatie over beroepsregistratie en beroepsontwikkeling in jeugdhulp en jeugdbescherming.

Straks werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Wat betekenen de Jeugdwet en het nieuwe jeugdstelsel voor jou?

De nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals

Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals open. In de nieuwe kamer kunnen begeleiders in de gehandicaptenzorg, ggz-agogen, thuisbegeleiders, cliëntondersteuners, jeugd- en jongerenwerkers, sociaal werkers en jeugdzorgwerkers zich registreren.

Handreiking Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou?

 

Overgangsregeling nog niet geregistreerde professionals

Er is een overgangsregeling ontwikkeld voor professionals die op 31 december 2017 werkzaam zijn op een hbo-functie in de jeugdhulp en werkzaamheden verrichten die door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd. De overgangsregeling loopt tot 1 januari 2019. Voor professionals met een mbo-opleiding of een niet afgeronde opleiding duurt de overgangsregeling tot 1 april 2018.

Beroepsregistratie mbo en niet afgeronde opleiding

 

Overgangsregeling jeugdzorgwerkers

De kamer Jeugdzorgwerkers zal opgaan in de nieuwe kamer. Daarom is het vanaf 1 januari 2018 niet meer mogelijk om een nieuwe registratie aan te vragen in de kamer Jeugdzorgwerkers. De al geregistreerde jeugdzorgwerkers krijgen vanaf 1 januari 2018 de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe kamer.

Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers

De registratie-eisen

Om geregistreerd te kunnen worden als jeugd- en gezinsprofessional wordt gekeken naar de combinatie van opleiding en werkervaring. Afhankelijk van de combinatie van uw werkervaring en uw diploma dient u tijdens de eerste periode van herregistratie extra training en/of scholing volgen.

Als u op 31 december 2017 niet werkzaam bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming, kunt u zich alleen registreren als u over een passend diploma beschikt dat niet ouder is dan 5 jaar, óf voorafgaand aanvullende scholing heeft gevolgd.

Lees hier meer over de aanvullende scholing

 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden is vereist. Bent u al geregistreerd of vooraangemeld, en is uw VOG niet ouder dan 5 jaar en 3 maanden, dan wordt deze in de meeste gevallen automatisch meegenomen naar de nieuwe kamer en hoeft u geen nieuwe aan te vragen.

Meer informatie:

Wat kunt u doen?

Vooraangemeld?

Vanaf 1 januari kunt u uw registratie afronden door in te loggen in Mijn SKJ. U klikt op de button ‘Wisselen van kamer’ en u kiest ‘jeugd- en gezinsprofessionals’ in het uitklapmenu. Daarna vult u de nog ontbrekende gegevens in. Heeft u al een diploma en een VOG geüpload bij uw vooraanmelding dan worden deze in de meeste gevallen overgezet naar uw registratieformulier. Zijn ze niet overgezet, dan dient u ze opnieuw te uploaden. Hou deze documenten in ieder geval bij de hand. Controleer ook goed of uw profielgegevens nog kloppen.

Er ontbreekt in ieder geval nog één ding: een werkervaringsverklaring die aantoont dat u inderdaad op 31 december 2017 werkzaam bent als jeugd- en gezinsprofessional binnen de jeugdhulp of jeugdbescherming in een functie die registratie vereist.

De werkervaringsverklaring kunt u door uw werkgever laten ondertekenen. Wilt u zelf uw werkervaring aantonen, gebruik dan het formulier ‘Eigen verklaring werkervaring’. Deze kunt u zelf ondertekenen.

Werkervaringsverklaring registratie jeugd- en gezinsprofessionals
Eigen verklaring registratie jeugd- en gezinsprofessionals

Bent u door uw werkgever opgegeven voor een vooraanmelding en heeft u deze nog niet geactiveerd, stuur dan een mail naar vooraanmeldenjeugd@skjeugd.nl om het account te activeren.

Niet vooraangemeld en niet geregistreerd?

Heeft u nog geen account aangemaakt in Mijn SKJ, dan kunt u dat nu al doen en het registratieformulier voor jeugd- en gezinsprofessionals invullen via Mijn SKJ. Hou hiervoor uw diploma(‘s) en een VOG die niet ouder is dan 3 maanden bij de hand. Valt u onder de overgangsregeling, dan dient u ook een werkervaringsverklaring in te voeren.

De werkervaringsverklaring kunt u door uw werkgever laten ondertekenen. Wilt u zelf uw werkervaring aantonen, gebruik dan het formulier ‘Eigen verklaring werkervaring’. Deze kunt u zelf ondertekenen.

Werkervaringsverklaring registratie jeugd- en gezinsprofessionals
Eigen verklaring registratie jeugd- en gezinsprofessionals

Psychologen en orthopedagogen op een hbo-functie

Registratie als jeugd- en gezinsprofessional is mogelijk voor professionals met een universitaire opleiding als zij onder de overgangsregeling vallen. Dat wil zeggen op 31 december 2017 werkzaam zijn op een hbo-functie in het jeugddomein en taken uitvoeren waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet.

Valt u als wo-opgeleide professional niet onder de overgangsregeling, dan kunt u zich met een master-diploma psychologie of (ortho)pedagogiek registreren na het met goed gevolg doorlopen hebben van een door SKJ geaccrediteerd praktijkprogramma (voorheen inwerkprogramma) van de werkgever.

Download Voorwaarden praktijkprogramma wo-ers op hbo-functie

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW, voorheen NVMW) is het platform en netwerk van alle hbo-hsao-professionals.

U bent geregistreerd als jeugdzorgwerker bij SKJ. Daarnaast kunt u ook lid worden van de beroepsvereniging BPSW. De BPSW biedt een platform en netwerk van sociale professionals. Via dit platform blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen over uw beroep. Door uw lidmaatschap draagt u bij aan en praat u mee over het vormen en behouden van de identiteit en de kwaliteit van uw beroepsgroep.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap van de BPSW?

 • U kunt advies inwinnen bij de medewerkers van het BPSW-stafbureau over morele en ethische dilemma’s in casuïstiek en bij ontwikkelingen in uw werkveld.
 • U kunt deelnemen aan netwerken via de BPSW-LinkedIn groepen en evenementen.
 • U heeft toegang tot een groot netwerk van collega’s.
 • U ontvangt zes keer per jaar een e-mailnieuwsbrief.
 • U ontvangt zes keer per jaar gratis het vakblad Maatwerk.
 • U krijgt 50% ledenkorting op na- en bijscholing die BPSW organiseert. Deze trainingen hebben thema’s als beroepsethiek, professionalisering, professionele autonomie voor jeugdzorgwerkers en leidinggevenden, richtlijnen jeugdzorg, professioneel statuut etc.
 • U heeft directe invloed op de inhoud van uw professionele standaarden: beroepscode, beroepsprofiel en richtlijnen. Deze worden door en met de leden van de beroepsvereniging opgesteld.
 • U kunt bij de BPSW voor € 7,50 per jaar een rechtsbijstandsverzekering afsluiten die bijstand bij tuchtrechtszaken dekt. Deze verzekering heeft ook een klokkenluidersmodule. Lees Flyer rechtsbijstandsverzekering jeugdzorgwerkers.

Korting op lidmaatschap
Bent u geregistreerd jeugdzorgwerker SKJ en wilt u lid worden van de BPSW? Dit kan tegen een gereduceerd tarief. In plaats van € 198,00 betaalt u nu € 55,00 voor uw lidmaatschap. Na 2 kalenderjaren geldt het lidmaatschap Professional Jeugd. Kijk voor meer informatie op de website van BPSW of bel 030 294 86 03 (ma-do van 09.00 tot 14.15 uur).

Platform Jeugd

Platform Jeugd is het platform van de BPSW voor de jeugdzorgprofessional. Het heeft als doel om hbo-opgeleide professionals werkzaam in of betrokken bij jeugdzorg te informeren over de activiteiten die de BPSW onderneemt op het gebied van de jeugdzorg en om vragen, informatie en ambities met elkaar te delen.

Platform Jeugd brengt regelmatig nieuwsbrieven uit. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u aan via webmaster@skjeugd.nl.

Reeds uitgebrachte nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Platform Jeugd #3-17
Nieuwsbrief Platform Jeugd #2-17
Nieuwsbrief Platform Jeugd #1-17

Nieuwsbrief Platform Jeugd #1-16
Nieuwsbrief Platform Jeugd #2-16
Nieuwsbrief Platform Jeugd #3-16
Nieuwsbrief Platform Jeugd #4-16
Nieuwsbrief Platform Jeugd #5-16
Nieuwsbrief Platform Jeugd #6-16

FAQ

Waarom moet ik mij registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd?

De beroepsregistratie voor professionals die werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming vloeit voort uit het Besluit Jeugdwet. Daarin is een aantal zaken uit de Jeugdwet uitgewerkt. In dit Besluit staat onder meer dat sommige werkzaamheden alleen door geregistreerde professionals mogen worden gedaan. Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kunt u, eventueel samen met uw werkgever, nagaan of het werk dat u doet om registratie vraagt.

Met beroepsregistratie laat u aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat u de ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. En dat u continu werkt aan uw vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van uw vak. U moet kunnen uitleggen welke afwegingen u maakt en hoe u die hebt gemaakt. De professionele standaard (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) ondersteunt u hierbij. Door beroepsregistratie bent u hierop aanspreekbaar.

Wie moeten zich registreren?

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger en werkzaamheden uitvoeren in het jeugddomein die volgens het Kwaliteitskader Jeugd de inzet van een geregistreerde professional vragen, moeten zich registreren. Niet alle professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming hoeven zich dus te registreren.

De Jeugdwet gaat ervan uit dat alle professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming vakbekwaam zijn. Dat betekent dat u altijd over de kennis en vaardigheden moet beschikken die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. U doet geen werk waarvoor u niet bent toegerust. Dus: alle professionals zijn vakbekwaam en beschikken over vakkennis, maar niet alle professionals hoeven zich te registreren. Professionals die werkzaam zijn op mbo-niveau hoeven zich niet te registreren. Dat geldt ook voor professionals die op hbo-niveau werken en geen werkzaamheden uitvoeren die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerde professional vragen.

Welke werkzaamheden mogen alleen door een geregistreerde professional worden uitgevoerd?

In het Kwaliteitskader Jeugd staat uitgelegd welke werkzaamheden alleen door een geregistreerde professional kunnen worden uitgevoerd. U kunt, eventueel samen met uw werkgever, bepalen of u zulke werkzaamheden doet. Als u als zelfstandige werkt, beoordeelt u dit zelf.

Van belang is de situatie van de cliënt
Is er sprake van crisis, een onveilige omgeving, een levensbedreigende situatie, kent de situatie van de cliënt een sterk wisselend verloop of zijn er meerdere problemen tegelijkertijd en is niet duidelijk wat de achterliggende oorzaak van de complexe problematiek is? Dan moet een geregistreerde professional worden ingezet.

Er kan ook sprake zijn van een voorspelbare situatie en een veilige omgeving, waarbij de risico’s zijn in te schatten. In dat geval kunnen ook niet-geregistreerde professionals handelingen, taken of activiteiten uitvoeren en verantwoordelijkheden dragen. Hierbij geldt voor alle professionals dat zij vakbekwaam moeten zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren: u doet geen werk waarvoor u niet bent toegerust.

In de praktijk doen zich soms bepaalde niet-veilige of risicovolle situaties voor, waarbij de inzet van een niet-geregistreerde professional wenselijk is. Bijvoorbeeld omdat er al een bestaande band is tussen cliënt en professional, vanwege de ervaring van de professional of aansluiting van de professional met de doelgroep. In dergelijke situaties kan de inzet van een niet-geregistreerde professional in combinatie met een geregistreerde professional er juist voor zorgen dat goede en verantwoorde hulp op maat geboden wordt.

Is het Kwaliteitsregister Jeugd een openbaar register?

Ja, het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is openbaar. Dat betekent dat cliënten, collega’s, werkgevers en opdrachtgevers via een zoekfunctie op de website van SKJ kunnen nagaan of u geregistreerd bent. Deze transparantie hoort bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Datzelfde geldt voor het BIG-register.

Ik wil mij registreren. Wat moet ik doen?

Registreren in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals kan vanaf 1 januari 2018 op deze website. Vóór 1 januari 2018 is registreren nog niet mogelijk en hoeft u nog niets te doen.

Wat zijn de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals?

Het Kwaliteitsregister Jeugd heeft verschillende kamers. Als u op hbo-niveau in de jeugdhulp of jeugdbescherming werkt, dan registreert u zich in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Als u op 31 december 2017 werkzaam bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming, kunt u gebruik maken van de overgangsregeling. U kunt zich registreren, maar afhankelijk van de combinatie van uw werkervaring en uw diploma moet u tijdens de eerste periode van herregistratie extra training en/of scholing volgen.
Als u op 31 december 2017 niet werkzaam bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming, kunt u zich alleen registreren als u over een passend diploma beschikt dat niet ouder is dan 5 jaar.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is altijd vereist.
Voor jeugdzorgwerkers die al geregistreerd zijn in de kamer Jeugdzorgwerkers is er ook een overgangsregeling. In de pdf vindt u meer informatie over deze overgangsregeling.

Meer informatie over registratie-eisen vindt u in de handreiking: Handreiking beroepsregistratie en herregistratie Wat vraagt het van jou?

Hoe lang heb ik de tijd om mij te registreren?

U moet zich vóór 1 januari 2019 hebben geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). U heeft dus precies een jaar de tijd om zich te registreren.

Let op!
U dient vóór 1 april 2018 uw registratieaanvraag ingediend te hebben als u op 31 december 2017 werk doet op hbo-niveau, waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet én als u:

 • een diploma heeft op mbo-niveau
 • geen diploma heeft van een beroeps- of wetenschappelijke opleiding
Ik heb een mbo-diploma of ik heb geen diploma. Kan ik mij toch registreren?

Als u op 31 december 2017 werkzaam bent op hbo-niveau in de jeugdhulp of jeugdbescherming en taken doet die door een geregistreerd professional gedaan moeten worden, dan kunt u zich ook registreren als u geen hbo-diploma hebt. Er geldt voor u wél een extra eis: tijdens uw eerste herregistratieperiode dient u een opleiding op hbo-niveau te volgen die gericht is op jeugdhulp of jeugdbescherming (Social Work profiel Jeugd), of een evc-traject (Erkenning Verworven Competenties) op de opleidingsstandaard bachelor SW profiel Jeugd met succes te doorlopen. Dit evc-traject moet worden verzilverd met een branchecertificaat. Het branchecertificaat geeft toegang tot registratie als jeugd- en gezinsprofessional. Hiervoor heeft u uiterlijk tot 1 april 2023 de tijd.

.

Ik beschik over het juiste diploma, maar doe geen werk dat door een geregistreerde professional gedaan moet worden. Heeft het zin om mij te registreren?

U hoeft zich nog niet te registreren. Dat kunt u ook doen op het moment dat u werkzaamheden gaat doen waarvoor een geregistreerde professional moet worden ingezet.

Wilt u zich al wel gaan registreren dan geldt voor u het volgende. U toont voor uw registratie aan te beschikken over het juiste diploma en een geldige VOG. Zodra u bent geregistreerd, start uw herregistratietermijn. Binnen 5 jaar moet u laten zien dat u nog steeds vakbekwaam bent. Daarvoor moet u voldoen aan de herregistratie-eisen. Een onderdeel van deze herregistratie vormt de werkervaring. Voor een geregistreerde professional geldt dat hij bij de herregistratie moeten aantonen dat hij aan de eis voor praktijkervaring voldoet. Dat betekent dat u:

 • minimaal gemiddeld 16 uur per week in het primaire proces in de jeugdhulp of jeugdbescherming hebt gewerkt
 • in een sociaal werk/agogische functie op minimaal hbo-niveau
 • waarvan gemiddeld 8 uur per week (totaal minimaal 2080 uur in 5 jaar) als jeugd- en gezinsprofessional.

Wanneer u dus een aantal jaren wel geregistreerd bent maar geen werk heeft, betekent dit dat u na 5 jaar wellicht niet aan de herregistratie-eisen zal kunnen voldoen. Naast praktijkervaring worden er ook eisen gesteld aan reflectie en bij- en nascholing. Als u te weinig uren maakt en daardoor niet aan de praktijkervaringseis bij herregistratie kunt voldoen, kunt u als alternatief een scholingsprogramma volgen. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw kennis en ervaring op niveau blijven. U doet er verstandig aan vóórdat u zich registreert, een inschatting te maken of u aan deze herregistratie-eisen kunt gaan voldoen. In uw afweging neemt u mee dat aan de registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd jaarlijks kosten verbonden zijn.

 

Wat gebeurt er als ik mij niet op tijd registreer?

Als u nog niet geregistreerd bent, maar wél werk doet dat volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moet worden gedaan, dan mag uw werkgever deze taken volgens de Jeugdwet niet aan u toedelen. U kunt deze taken niet meer zelfstandig blijven uitvoeren. Dat kan dan alleen nog onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional.

Ik heb een passend diploma maar het is ouder dan 5 jaar. Kan ik mij registreren?

Als u op 31 december 2017 werkzaam bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming maakt het niet uit hoe oud uw diploma is. Er wordt dan vanuit gegaan dat u door te werken en door bij- en nascholing, uw kennis en vaardigheden heeft bijgehouden. Van u wordt wel verwacht dat u in uw herregistratieperiode een geaccrediteerde training professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) volgt. Deze training is dan onderdeel van, en telt mee voor de deskundigheidsbevordering in deze herregistratieperiode. Meer informatie over geaccrediteerde training professionele standaarden komt beschikbaar op deze website.

Als u op 31 december 2017 niet werkzaam bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming en zich wilt registreren, dan mag uw diploma niet ouder zijn dan 5 jaar. Als uw diploma ouder is dan 5 jaar op de datum waarop u uw registratie aanvraagt, dan moet u eerst aanvullende scholing volgen. Welke eisen aan deze aanvullende scholing worden gesteld, wordt in de loop van 2017 bekend.

Hoe oud mag mijn VOG zijn?
 • Wilt u zich voor het eerst registreren? Dan mag uw VOG niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Bent u vooraangemeld en wilt u zich registreren in de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, dan mag u uw VOG meenemen zolang deze niet ouder is dan 5 jaar en 3 maanden.
 • Bent u vooraangemeld en wilt u zich registreren in de kamer Psychologen of Pedagogen, dan geldt het volgende: u kunt uw VOG meenemen, als deze op het moment van vooraanmelden niet ouder was dan 3 maanden, en voldeed aan de voorwaarden voor registratie.

SKJ biedt u een snelle, goedkopere service om uw VOG digitaal aan te vragen.

Waarom moet ik een VOG hebben?

Met een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) laat u zien dat uw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van uw functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Iedereen die zich in het Kwaliteitsregister Jeugd wil registreren, moet daarom een VOG overleggen. SKJ biedt u een snelle, goedkopere service om uw VOG digitaal aan te vragen.

Hoe lang is een registratie geldig?

Uw registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is 5 jaar geldig.

Kan ik mij als jeugd- en gezinsprofessional in meerdere registers inschrijven?

Ja, dat kan. De registratie als jeugd- en gezinsprofessional kan echter alleen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Wanneer u medisch professional bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming, bent u waarschijnlijk al geregistreerd in het BIG-register. Het Kwaliteitsregister Jeugd en het BIG-register zijn beiden door de Jeugdwet erkend.  Bent u al BIG-geregistreerd dan hoeft u zich daarom niet ook nog bij SKJ te registreren.

Voor sommige beroepsgroepen bestaat er ook de mogelijkheid van registratie bij Registerplein. Als u werkzaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de inzet van een geregistreerd professional, dan is een registratie bij Registerplein niet voldoende. Of u zich (ook) bij Registerplein registreert is een persoonlijke keuze. Registerplein is door de Jeugdwet geen wettelijk erkend register, maar heeft voor u wellicht om andere redenen toch toevoegde waarde.

Wat is het verschil tussen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Registerplein?

Sommige beroepsgroepen hebben ook een beroepsregister bij Registerplein, bijvoorbeeld gezinshuisouders en sociaal werkers. Beroepsregistratie bij Registerplein heeft tot doel om te zorgen dat professionals over voldoende actuele deskundigheid beschikken voor het uitoefenen van hun vak. En ervoor te zorgen dat professionals continu bijleren, zodat zij over actuele deskundigheid blijven beschikken. Deze doelstelling is vergelijkbaar met die van SKJ.

In de Jeugdwet zijn alleen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het BIG-register erkend als beroepsregisters. Dit betekent dat, wanneer u bijvoorbeeld als gezinshuisouder of sociaal werker werkzaamheden doet die door een geregistreerde professional moeten worden gedaan, u zich (ook) moet registreren als jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ. Uw registratie in het beroepsregister bij Registerplein is voor de Jeugdwet dan niet voldoende.

Kan ik mij als zelfstandig werkend jeugdhulpprofessional ook registreren?

Ja. Als zzp’er bent u zelf werkgever en moet u volgens de wet verantwoorde hulp bieden en de norm van de verantwoorde werktoedeling toepassen. U beoordeelt zelf of u vakbekwaam en toegerust bent voor de hulp die u verleent. U gaat ook zelf na of u werkzaamheden uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd. Als dat zo is, dient u zich te registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Kan ik mij registreren als ik een 0-urencontract of een tijdelijk contract heb?

Ja, dat kan. Voor alle professionals geldt dat u bij uw herregistratie moet aantonen dat u aan de eis voor praktijkervaring voldoet. Dat betekent dat u minimaal gemiddeld 16 uur per week in het primaire proces in de jeugdhulp of jeugdbescherming hebt gewerkt:

 • in een sociaal werk/agogische functie op minimaal hbo-niveau,
 • waarvan gemiddeld 8 uur per week (minimaal 2080 uur) als jeugd- en gezinsprofessional,
 • en dat u persoonlijk contact hebt met jeugdigen en gezinnen.

Als u te weinig uren maakt en daardoor niet aan de praktijkervaringseis bij herregistratie kunt voldoen, kunt u als alternatief een scholingsprogramma volgen. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw kennis en ervaring op niveau blijven.

Aan welke eisen moet ik voldoen bij mijn herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional?

Als u 5 jaar geregistreerd bent als jeugd- en gezinsprofessional, moet u laten zien dat u nog steeds vakbekwaam bent. U toont aan dat u in de voorgaande 5 jaar actief bezig bent geweest met uw beroepsontwikkeling en de ontwikkeling van uw vak. Dat doet u door te laten zien dat u hebt gewerkt (werkervaringseis) en dat u aan deskundigheidsbevordering en reflectie hebt gedaan Hieronder staan de 3 onderdelen van de herregistratie.

Werkervaring
Om uw vak te onderhouden is het belangrijk dat u werkt in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Voor de herregistratie gelden de volgende voorwaarden.

 • u bent minimaal gemiddeld 16 uur per week werkzaam (geweest) als professional sociaal werk op hbo-niveau in het primaire proces
 • waarvan minimaal gemiddeld 8 uur per week als jeugd- en gezinsprofessional
 • in het uitoefenen van het beroep jeugd- en gezinsprofessional is sprake (geweest) van persoonlijk contact met jeugdigen en gezinnen
 • en u bent belast (geweest) met taken en verantwoordelijkheden die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om een geregistreerde professional

Deskundigheidsbevordering
Als professional doet u regelmatig aan (bij)scholing binnen of buiten uw organisatie. Of u werkt op een andere manier actief aan het bijhouden van uw vakkennis. U zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van ontwikkelingen op uw vakgebied en u ontwikkelt zichzelf en uw vak.

Voor de herregistratie geldt dat u gemiddeld 12 uur per jaar geaccrediteerde deskundigheidsbevordering moet hebben gevolgd. In totaal dus minimaal 60 uur over 5 jaar. Het kan zijn dat u meer uren aan deskundigheidsbevordering besteedt. Dat mag geaccrediteerde scholing zijn, maar dat hoeft niet. U plaatst een bewijs van deelname in uw portfolio. Dat kan een certificaat zijn maar ook bijvoorbeeld een filmpje, een schermafbeelding van een voltooide e-learning module of een eindopdracht.

Wanneer u in uw periode van herregistratie een EVC-traject of een (deeltijd)opleiding hss Social Work profiel Jeugd volgt, vervalt de uren-eis die aan deskundigheidsbevordering wordt gesteld. Ook de training rond professionele beroepsstandaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen), die voor sommige professionals aan de orde is, telt mee als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Reflectie
Als professional reflecteert u regelmatig op uw eigen professionele handelen. Voor uw herregistratie geldt dat u gemiddeld 12 uur per jaar aan reflectie moet doen. In totaal dus minimaal 60 uur over 5 jaar. Het gaat hierbij om reflectie op uw eigen professionele handelen. Dit kan in verschillende vormen, bijvoorbeeld: intervisie, moreel beraad, teamreflectie of methodische leerbijeenkomsten. In het portfolio worden suggesties opgenomen voor verschillende vormen van reflectie. U kunt uiteraard ook een andere reflectievorm toevoegen.

Reflectie moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Kan ik tijdens de periode van vooraanmelding gevolgde bij- en nascholing opvoeren in het kader van mijn herregistratie?

Nee, dat kan niet. Het aantal uren deskundigheidsbevordering dat u tijdens uw periode van herregistratie moet volgen (gemiddeld 12 per jaar, 60 uur over 5 jaar), moet tijdens uw periode van herregistratie worden behaald.

Er is één uitzondering. Sommige professionals hebben voor hun herregistratie een aanvullende eis om een door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerde training professionele standaarden te volgen. Als u tijdens uw periode van vooraanmelding (of al eerder) een door SKJ geaccrediteerde training professionele standaarden hebt gevolgd, dan hoeft u een dergelijke training niet nogmaals te volgen. U kunt ten behoeve van uw herregistratie het bewijsstuk (een certificaat) uploaden.

Ik ben geregistreerd als jeugdzorgwerker. Verandert er iets voor mij?

De kamer Jeugdzorgwerkers gaat op in de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Daarom kunnen zich vanaf 1 januari 2018 geen nieuwe professionals meer registreren in de kamer Jeugdzorgwerkers. Professionals die nu geregistreerd zijn in de kamer Jeugdzorgwerkers verhuizen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. De verhuisdatum bepaalt u zelf. Er zijn 2 opties:

 • U blijft tot en met het moment waarop u zich moet herregistreren in de kamer Jeugdzorgwerkers. U rondt uw herregistratie af volgens de eisen die gelden voor jeugdzorgwerkers. Daarna gaat u automatisch over naar de kamer jeugd -en gezinsprofessionals.
 • U wacht niet tot het moment waarop u zich moet herregistreren, maar stapt al eerder over naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Dit kunt u bijvoorbeeld overwegen als uw datum voor herregistratie nog ver weg is. Of wanneer u de herregistratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals beter vindt passen bij de wijze waarop u vormgeeft aan uw beroepsontwikkeling. U kunt eerder overstappen via de button ‘Wisselen van kamer’ in Mijn SKJ. Dat kan vanaf januari 2018. Activiteiten die u al had geüpload in uw Mijn SKJ en die zijn goedgekeurd, worden dan automatisch overgezet naar uw nieuwe portfolio. Nieuwe activiteiten worden beoordeeld volgens de eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. De datum voor uw eerstvolgende herregistratie verandert niet door de overstap.

Lees meer in de factsheet met informatie over de overgangsregeling voor geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Waarvoor gebruik ik mijn portfolio?

Als u geregistreerd bent, kunt u inloggen in Mijn SKJ. Daar vindt u uw persoonlijke portfolio. In uw portfolio kunt u bijhouden wat u heeft gedaan op het gebied van deskundigheidsbevordering, reflectie en werkervaring. Ook kunt u een foto uploaden en informatie over uw registratie (bijvoorbeeld een stageverslag) toevoegen aan uw profiel.

Ik heb een mbo-diploma en ben geregistreerd

Voor u geldt een aanvullende eis bij herregistratie. U dient een evc-traject te doorlopen, of een (deeltijd)opleiding hss SW profiel Jeugd te volgen. Als u de evc-procedure met succes doorloopt, kunt u het certificaat dat u ontvangt verzilveren met een branchecertificaat. Het branchecertificaat geeft toegang tot registratie als jeugd- en gezinsprofessional. Hiervoor heeft u tot uiterlijk 1 april 2023 de tijd. Volgt u in uw herregistratieperiode een evc-traject of een opleiding hss SW profiel Jeugd, dan vervalt de ureneis die aan deskundigheidsbevordering wordt gesteld.

Wat wordt bedoeld met ‘reflectie’?

Voor uw herregistratie is het van belang dat u reflecteert op uw eigen handelen als professional. In uw werk werkt u volgens de voor u geldende professionele standaarden: de vakinhoudelijke en beroepsethische richtlijnen. Door regelmatig te reflecteren op uw professionele handelen, blijft u zich bewust van de wijze waarop u handelt, de afwegingen die u maakt en hoe u deze afwegingen maakt.

Voor uw herregistratie gaat het om reflectie die aan de volgende punten voldoet:

 • Uw professionele handelen staat centraal (niet de jeugdige of het gezin). Het gaat nadrukkelijk (maar niet alleen) om het proces van de hulpverlener.
 • De reflectie is gericht op uw individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Hierbij komen verschillende dimensies van professionaliteit in samenhang met elkaar aan bod:
  • technisch instrumenteel (Gebruik ik de juiste methode(n), technieken, richtlijnen en kan ik uitleggen waarom?’
  • normatief (Maak ik de juiste (beroepsethische) afwegingen en hoe komen deze tot stand?)
  • persoonlijk (Doe ik mijn werk op een manier die bij mij past?)

Het gaat dus bij reflectie niet om het proces van de cliënt. Het gaat bij reflectie ook nadrukkelijk (maar niet alleen) om het proces van de hulpverlener. En daarnaast om kennis en kunde – de theoretische bagage en inzichten die het handelen van de hulpverlener expliciet maken. De 3 dimensies dienen in samenhang aan bod te komen in de reflectie voor beroepsregistratie.

Bij de herregistratie wordt u gevraagd om in uw portfolio aan te tonen dat u daadwerkelijk hebt gereflecteerd op uw professionele handelen. Heeft u reflectie gevolgd onder begeleiding van een supervisor die is geregistreerd in een supervisorenregister van LVSC, NIP of NVO, dan volstaat het in uw portfolio een reflectieverklaring op te voeren. Deze dient door de supervisor ondertekend te worden.

Heeft u reflectie gevolgd bij een andere begeleider, dan dient u zelf in uw portfolio in te vullen op welke manier de 3 dimensies in uw reflectie aan bod zijn gekomen. U hoeft dan geen reflectieverklaring op te voeren.

Wat moet ik doen als ik door persoonlijke omstandigheden minder of niet gewerkt heb?

Verlenging herregistratieperiode
Als u door persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof, minder hebt gewerkt tijdens uw periode van herregistratie, kan het voorkomen dat u niet aan de eisen voor herregistratie kunt voldoen. In zo’n geval kunt u een verzoek doen tot verlenging van uw herregistratieperiode. Uw situatie wordt door een commissie beoordeeld. Uw periode van herregistratie kan  met maximaal 2 jaar worden verlengd.

Scholingsprogramma
Bent u (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat u een management- of beleidsfunctie heeft of omdat u werkloos bent, kunt u wellicht ook niet voldoen aan de herregistratie-eisen. Als u in de toekomst weer als jeugd- en gezinsprofessional aan de slag wilt, is het verstandig uw beroepsregistratie wel te onderhouden. Om uw registratie toch te kunnen verlengen, kunt u een scholingsprogramma volgen. Dit programma is nog in ontwikkeling en naar verwachting in de loop van 2018 klaar.

Schrijft u zich uit bij het Kwaliteitsregister Jeugd, dan zou herintreden op een later tijdstip moeilijker kunnen zijn, bijvoorbeeld als uw diploma op dat moment ouder is dan 5 jaar.

Wat moet ik doen als ik tijdelijk niet werk als jeugd- en gezinsprofessional?

Als u (tijdelijk) niet meer werkzaam bent als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat u een beleidsfunctie of managementfunctie heeft, of omdat u werkloos bent, kunt u wellicht niet voldoen aan de eisen voor herregistratie. Als u in de toekomst wel weer als jeugd- en gezinsprofessional aan de slag wilt, is het verstandig uw beroepsregistratie wel te onderhouden. Om uw registratie te kunnen verlengen, kunt u een scholingsprogramma volgen. Dit programma zorgt dat uw kennis actueel en op niveau blijft. Onderdeel van het programma is ook een praktijkdeel waarin u uw vaardigheden oefent en laat zien. Het scholingsprogramma wordt nog ontwikkeld en is naar verwachting in de loop van 2018 klaar.

Als u zich uitschrijft bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), is op een later moment opnieuw toetreden tot het register moeilijk(er), omdat uw diploma dan mogelijk verouderd is.

Ik werk met volwassenen, maar die hebben soms ook kinderen. Moet ik mij registreren?

Dat hangt af van uw werkzaamheden. Voor de hulp en ondersteuning die u biedt aan volwassenen is geen beroepsregistratie nodig. Volgens het Kwaliteitskader Jeugd is registratie bedoeld voor professionals die binnen de kaders van de Jeugdwet op hbo-niveau of hoger werkzaamheden doen die om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Als u in uw werk te maken krijgt met jeugdigen, dient u zich dus af te vragen of u werkzaamheden doet die om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Is het antwoord ja, dan moet u zich óf registreren óf ervoor zorgen dat u deze werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional uitvoert óf deze werkzaamheden overdragen aan een geregistreerde collega.

Ik ben schoolmaatschappelijk werker. Moet ik mij registreren?

Dat hangt af van uw werkzaamheden af. De functie van schoolmaatschappelijk werker wordt op verschillend manieren ingevuld. Als u als schoolmaatschappelijk werker werkzaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de inzet van een geregistreerde professional, dan is registratie noodzakelijk.

Ik werk als thuisbegeleider. Moet ik mij registreren?

De functie van thuisbegeleider wordt op verschillende niveaus ingevuld. Als u als thuisbegeleider op hbo-niveau werkzaam bent en werkzaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerde professional vragen, dan is registratie noodzakelijk.

Ik werk als jongerenwerker. Moet ik mij registreren?

Dat hangt af van uw werkzaamheden. Als u zich als jongerenwerker richt op collectieve voorzieningen of preventie, dan hoeft u zich niet te registreren. Als u zich richt op individuele jeugdigen (al dan niet in groepsverband), op hbo-niveau werkzaam bent én werkzaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerde professional vragen, dan moet u zich wél registreren.

Ik werk als begeleider in de gehandicaptenzorg. Moet ik mij registreren?

Dat hangt af van uw werkzaamheden. Begeleiders in de gehandicaptenzorg bieden doorgaans niet alleen jeugdhulp. Jeugdigen in de gehandicaptenzorg maken bijvoorbeeld (ook) gebruik van zorg die wordt gefinancierd uit de Wet langdurige zorg. In de praktijk van de zorg zijn deze groepen jeugdigen niet van elkaar gescheiden, maar zitten zij samen in één groep. Het is daarom niet altijd makkelijk te bepalen of uw werkzaamheden onder de Jeugdwet vallen en beroepsregistratie verplicht is of niet.

Voor begeleiders in de gehandicaptenzorg geldt dat zij zich moeten registreren als zij op hbo-niveau werkzaam zijn, en werkzaamheden uitvoeren die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moeten worden gedaan. Dat geldt ook als u zich hier maar voor een deel van uw werk mee bezig houdt.

Ik volg een hbo-opleiding sociaal juridische dienstverlening. Kan ik mij straks registreren?

Met dit diploma kunt u zich niet direct registreren als jeugd- en gezinsprofessional. De registratie-eis is een diploma bachelor Sociaal Werk profiel Jeugd, óf een diploma bachelor Pedagogiek met profiel Jeugd, óf een getuigschrift Master Jeugdzorg. Vóór registratie zou u dus eerst een van deze opleidingen af moeten ronden. Heeft u al relevante werkervaring opgedaan (bijvoorbeeld tijdens uw stage) dan kunt u mogelijk ook kiezen voor een evc-traject. Dit evc-traject komt naar verwachting uiterlijk eind 2017 beschikbaar.

Wat is een evc-traject?

Dit is een assessment op Erkenning Verworven Competenties. In een evc-traject wordt eerst getoetst in hoeverre u over de competenties beschikt die nodig zijn om als jeugd- en gezinsprofessional werkzaamheden uit te voeren, die om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Tijdens uw evc-traject gaat u aan de slag met het vullen van een portfolio om uw competenties aan te tonen en volgt u eventueel nog aanvullende scholing. U rondt het traject af met een assessment.

Het evc-traject is gebaseerd op het opleidingsprofiel hss SW Jeugd. Als u het evc-traject met succes doorloopt, ontvangt u een certificaat dat u kunt laten verzilveren met een branchecertificaat. Dit branchecertificaat geeft toegang tot de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Als u het evc-traject niet met succes afrondt, krijgt u een advies over verdere deskundigheidsbevordering.

Ik heb een wo-opleiding afgerond en werk in een hbo-functie. Kan ik mij registreren als jeugd- en gezinsprofessional?

Ja, dat kan. Er zijn 2 mogelijkheden.

 • Als u op 31 december 2017 werkzaam bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming, en op het op moment van registratie langer dan 1 jaar, dan kunt u zich registreren. Wel geldt er voor u na 5 jaar een extra eis bij uw herregistratie. U dient dan een geaccrediteerde training professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) te hebben gevolgd. De training volgt u als onderdeel van de deskundigheidsbevordering.
 • Als u op 31 december 2017 werkzaam bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming, en op het moment van registratie korter dan 1 jaar, dan kunt u zich ook registreren. Voor u geldt na 5 jaar een extra eis bij uw herregistratie. Heeft u een afgeronde master psychologie of orthopedagogiek? Dan dient u in uw herregistratieperiode een geaccrediteerde training professionele standaarden te hebben gevolgd. Heeft u een andere wo-opleiding afgerond? Dan dient u in uw herregistratieperiode een evc-traject of de opleiding hss Social Work profiel Jeugd met succes te hebben afgerond.
Ik ben gedragswetenschapper en werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Kan ik mij registreren?

Ja, dat kan. Als gedragswetenschapper (wo-psycholoog of -orthopedagoog) kunt u zich registreren in de kamer psychologen of pedagogen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) op het voor u toepasselijke vakbekwaamheidsniveau. Voor meer informatie kijk op deze website bij Registratie psychologen of Registratie pedagogen, of de brochure Beroepsregistratie voor gedragswetenschappers.

Ik heb een wo-opleiding afgerond en ik wil gaan werken op hbo-niveau. Kan ik mij registreren als jeugd- en gezinsprofessional?

U voldoet niet (direct) aan de eisen voor registratie. Wilt u zich registreren dan zijn er 2 mogelijkheden.

Master psychologie of orthopedagogiek
Heeft u een master psychologie of orthopedagogiek en bent u niet werkzaam in het jeugddomein op 31 december 2017? Dan dient u eerst een geaccrediteerd inwerkprogramma te doorlopen. Dit inwerkprogramma wordt door uw werkgever samengesteld. De werkgever laat dit inwerkprogramma accrediteren door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Uit welke onderdelen het inwerkprogramma moet bestaan, wordt in de loop van 2017 verder uitgewerkt. Onderdelen hiervan zullen in ieder geval zijn: kennis over de geldende professionele standaarden voor jeugd en gezinsprofessionals (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen), methodische kennis en werkervaring. Wanneer u kunt aantonen dat dit inwerkprogramma volgens u en uw werkgever met een positief resultaat is afgerond – kunt u zich registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Andere wo-opleiding
Heeft u een andere wo-opleiding afgerond en bent u niet werkzaam in het jeugddomein op 31 december 2017? Dan kunt u kiezen voor een evc-traject (erkenning verworven competenties) of de hbo-opleiding hss Sociaal Werk profiel Jeugd.

Kan ik mij registreren als jeugd- en gezinsprofessional met een buitenlands diploma?

Om voor registratie in aanmerking te komen, moet het EP-Nuffic concluderen dat uw gevolgde opleiding gelijkwaardig is aan een Nederlandse opleiding op hbo-niveau. U kunt zich registreren als:

 • u op 31 december 2017 in de jeugdhulp of jeugdbescherming werkt
 • u op het moment van registratie langer dan 1 jaar werkzaam bent

In uw herregistratieperiode dient u als extra eis een geaccrediteerde training professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) te volgen. Deze zijn in uw opleiding mogelijk onvoldoende aan bod gekomen. De training volgt u als onderdeel van de deskundigheidsbevordering.

Bent u:

 • op 31 december 2017 werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming
 • en op het moment van registratie korter dan 1 jaar werkzaam

dan moet u uw dossier ook laten beoordelen door de zogenaamde Gelijkstellingscommissie van SKJ. Dit doet u nadat het EP-Nuffic heeft geconcludeerd dat de door u gevolgde opleiding gelijkwaardig is aan het Nederlandse hbo-niveau. De gelijkstellingscommissie beoordeelt of uw opleiding inhoudelijk vergelijkbaar is met het diploma hss SW profiel Jeugd. Als dat zo is, kunt u zich registreren. In uw herregistratieperiode dient u als extra eis een geaccrediteerde training professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) te volgen. Deze zijn in uw opleiding mogelijk onvoldoende aan bod gekomen. De training volgt u als onderdeel van de deskundigheidsbevordering.

Niet gelijkwaardig aan hbo-niveau
Als het EP-Nuffic concludeert dat uw opleiding niet gelijkwaardig is aan een Nederlandse opleiding op minimaal hbo-niveau, kunt u zich toch registreren als u op 31 december 2017 in de jeugdhulp of jeugdbescherming werkt.

Niet gelijkwaardig aan hss SW profiel Jeugd
Oordeelt de Gelijkstellingscommissie dat uw opleiding niet vergelijkbaar is met het diploma hss SW Jeugd, dan kunt u zich ook registreren mits u op 31 december 2017 in de jeugdhulp of jeugdbescherming werkt.

In beide situaties dient u in uw herregistratieperiode met succes een evc-traject te doorlopen. U kunt er ook voor kiezen de opleiding hogere sociale studies Sociaal Werk profiel Jeugd (hss SW Jeugd) te volgen.

Welke registratie-eisen gelden bij de profielen SW Zorg en Welzijn & Samenleving?

Ik heb een diploma hss SW profiel Zorg of een diploma hss SW Welzijn & Samenleving. Ik doe werkzaamheden (of ga die doen) waarvoor een registratie verplicht is. Welke registratie-eisen gelden voor mij?

Voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd vormt het diploma hss SW profiel Jeugd ‘de lat’. Afhankelijk van het curriculum dat u hebt doorlopen, waaronder uw scriptie en stage(s), dient u maximaal 45 EC aanvullend onderwijs volgen om u te kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dit heeft te maken met de aard van de werkzaamheden die alleen door een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional uitgevoerd mogen worden. U kunt bij uw opleiding nagaan welke aanvullende scholing u precies moet volgen.

Registreren via de hardheidsclausule

Wilt u zich registreren, maar voldoet u niet precies aan de registratie-eisen? Als u van mening bent dat u desondanks toch in aanmerking komt voor registratie, dan kunt u gebruik maken van de hardheidsclausule. Hiervoor dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van een goed onderbouwde motivatie.

De formulieren:

Moet een vaktherapeut SKJ-geregistreerd zijn?

Nee, een vaktherapeut hoeft niet SKJ-geregistreerd te zijn. Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie en psychomotorische therapie en psychomotorische kindertherapie. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen in o.a. de GGZ,  de gehandicaptenzorg of justitiële inrichtingen. Vaktherapie wordt o.a. aan individuele jeugdigen en gezinnen aangeboden. Vaktherapie is binnen instellingen vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling.

Voor vaktherapeuten geldt dat zij een eigen specialisme hebben en ingezet kunnen worden voor het verlenen van zorg, hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren op basis van de tenzij bepaling in de Jeugdwet. In de Jeugdwet staat dat de tenzijbepaling kan worden toegepast als aannemelijk gemaakt kan worden dat toedeling van het werk aan een niet geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit. Vaktherapeuten worden daarbij expliciet genoemd: u kunt als werk- c.q. opdrachtgever met verwijzing naar het Kwaliteitskader Jeugd aannemelijk maken dat de inzet van een vaktherapeut noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening.

Deze situatie doet zich in ieder geval voor indien vaktherapie onderdeel is van een multidisciplinaire behandeling. De vaktherapeut is dan doorgaans niet eindverantwoordelijk voor (het inzetten en afronden van) de behandeling, maar voert een onderdeel uit binnen deze behandeling. Een manier om de specifieke vakbekwaamheid van een vaktherapeut te onderbouwen is registratie in het Register Vaktherapie.

Moeten professionals die werken in een wijkteam waar hulp verleend wordt aan mensen van alle leeftijden zich ook registreren?

Professionals die toeleiden naar jeugdhulp en jeugdbescherming of de toegang hiertoe vormen, moeten in beginsel geregistreerde professionals zijn. Wie werkt in een wijkteam, maar niet met kinderen of jongeren, hoeft zich niet te registreren. Als de professional werkt met alle doelgroepen, dan is beroepsregistratie wel nodig.

Ik ben het niet eens met de beoordeling van mijn (her)registratieaanvraag

Als u denkt dat uw (her)registratieaanvraag niet goed beoordeeld is, dan kunt u uw aanvraag voorleggen aan de commissie heroverweging. Mail daarvoor naar klachtenskj@skjeugd.nl met in de onderwerpregel ‘commissie heroverweging’. Op de website bij Commissies registraties en heroverweging leest u hier meer over.

Ik ga met zwangerschapsverlof of ben langdurig ziek, wat nu?

Als u zwanger bent, kunt u uw herregistratieperiode verlengen met de wettelijke termijn van 16 weken. U kunt via e-mail naar herregistraties een verlenging aanvragen. Daarvoor heeft u een verklaring van uw verloskundige of huisarts nodig. De verklaring kunt u inscannen en meesturen met uw e-mail.

Bent u langdurig ziek dan kunt u ook een verlenging van uw herregistratietermijn aanvragen. Wij vragen u vriendelijk ook hier een verklaring van uw (huis)arts mee te sturen.

Werkzaam op hbo-niveau in het jeugddomein?

Ik werk op hbo-niveau in een sociaal wijkteam, als jongerenwerker, (school)maatschappelijk werker, begeleider in de gehandicaptenzorg, agoog in de GGZ, of als thuisbegeleider en verleen jeugdhulp. Moet ik mij nu registreren?

Professionals die werken op hbo-niveau (of hoger) en werkzaamheden uitvoeren in het jeugddomein die volgens het Kwaliteitskader Jeugd de inzet van een geregistreerde professional vragen, moeten zich registreren. Niet alle professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming hoeven zich dus te registreren.

Moet ik mij alvast registreren of vooraanmelden als ik op zoek ben naar een baan?

Nee. Registratie is geen voorwaarde voor het aangaan van een dienstverband in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Een werkgever kan u gewoon een dienstverband aanbieden. Gaat u in uw nieuwe baan taken of werkzaamheden uitvoeren waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet, dan kunt u zich registreren op het moment dat u de dienstbetrekking aangaat.