Vooraanmelden

Professionals die jeugdhulp verlenen op een hbo-functie kunnen zich vanaf heden vooraanmelden voor beroepsregistratie. Dit omdat in de nieuwe Jeugdwet is opgenomen dat jeugdhulpaanbieders verantwoorde hulp moeten verlenen. Dat doen zij o.a. door bij het verlenen van jeugdhulp de juiste professional in te zetten: vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen. Het gaat om professionals die werkzaamheden uitvoeren die in het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerd professional vragen. Vooraanmelding is geen beroepsregistratie, maar is wel een eerste stap in de richting. Naar verwachting is uiterlijk 1 januari 2018 volwaardige beroepsregistratie mogelijk voor een groot deel van de professionals, die onder vooraanmelding vallen en die zich op dit moment nog niet kunnen registreren.

Waarom vooraanmelden?
De vooraanmelding voor beroepsregistratie is een initiatief van brancheorganisaties in de jeugd-GGZ, de gehandicaptenzorg, welzijn & maatschappelijke dienstverlening, beroepsverenigingen voor wo- en hbo-professionals in de jeugdhulp en gemeenten. Deze partners hebben tot de vooraanmelding voor beroepsregistratie besloten in het kader van het programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming. Deze afspraken zijn door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omarmd en met de Tweede Kamer gedeeld.

Klik op deze link om een account aan te maken

Vooraanmelding of registratie?
In de Brochure beroepsregistratie en vooraanmelden kunt u nagaan of u zich al kan of moet registreren of dat u zich kunt vooraanmelden.

Voorwaarden

Om te kunnen vooraanmelden dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen: u dient een werkgeversverklaring en een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te leveren. Daarnaast vragen wij u om aanvullende informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor het traject dat is gericht op het ontwikkelen van de eisen voor beroepsregistratie, en is niet van invloed op uw aanvraag voor vooraanmelding.

Werkgeversverklaring
Een werkgeversverklaring is nodig om aan te tonen dat u op een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming werkt en werkzaamheden uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerd professional vragen. Daarnaast staat er ook op sinds wanneer u in dienst bent bij uw huidige werkgever. Op een eigen verklaring kunt u als zelfstandige invullen hoeveel uur u werkzaamheden uitvoert waarvan in het Kwaliteitskader Jeugd is opgenomen dat deze moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd professional. De formats vindt u bij links en downloads.

VOG
Bij uw aanvraag voor vooraanmelding bij SKJ moet u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voegen. Een VOG kan om verschillende redenen bij de gemeente of de overheid worden aangevraagd. SKJ vraagt om een VOG omdat jeugdhulpverleners diensten verlenen, omgaan met privacygevoelige informatie en belast zijn met de zorg voor minderjarigen.

Lees meer over de VOG en hoe u die kunt aanvragen

Uittreksel KvK
Heeft u een eigen bedrijf, dan vragen wij u een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel in te voeren, die niet ouder dan 6 maanden is.

Overige informatie
Naast een werkgeversverklaring en een VOG vragen wij u om aanvullende informatie. Bijvoorbeeld welke opleiding u heeft gevolgd, onder welke cao u valt en of u lid bent van een beroepsvereniging. Ook vragen wij u diploma’s te uploaden. Deze informatie wordt gebruikt voor het traject dat is gericht op het ontwikkelen van de eisen voor beroepsregistratie, en is niet van invloed op uw aanvraag voor vooraanmelding.

Verklaringen
Met onderstaande verklaringen dient u akkoord te gaan. Vinkt u deze niet aan, dan kunnen wij u niet vooraanmelden.

Verklaring 1: Ja, ik ga akkoord met Algemene Voorwaarden van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
Verklaring 2. Ja, ik ga akkoord met reglement tot vooraanmelden van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
Verklaring 3: Ja, ik ga ermee akkoord informatie betreffende het vervolgtraject te ontvangen van SKJ, beroepsverenigingen en/of brancheorganisaties.
Verklaring 5: Ja, ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Niet verplicht aanvinken
Verklaring 4, ‘Ja, ik ga ermee akkoord dat mijn werkgever inzage heeft in mijn SKJ-dossier’ hoeft u niet aan te vinken, als u niet wilt dat uw werkgever op termijn inzage heeft in uw SKJ-dossier om eventueel gevolgde scholing in te zien.

Beroepsregistratie

De komende jaren wordt beroepsregistratie verder vormgegeven. Binnen 3 jaar (dus voor 1 januari 2018) worden beroepsprofielen, beroepseisen, (aanwezigheid en versterken van) beroepsorganisaties, beroepscode en tuchtrecht uitgewerkt. Zodra dat gereed is kunt u nagaan of u zich kunt registreren. Professionals die nog niet volledig voldoen aan de registratie-eisen, krijgen 5 jaar de tijd om te voldoen aan alle registratie-eisen (bijvoorbeeld via scholing). Ook deze eisen worden verder uitgewerkt.

Wilt u meer weten over beroepsregistratie voor de huidige vooraanmelders? Kijk dan op de website Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Bent u werkzoekend
Vooraanmelding is geen voorwaarde voor het aangaan van een dienstverband in jeugdhulp of jeugdbescherming. Een werkgever deelt het werk op een verantwoorde manier toe en besluit voor welke werkzaamheden een geregistreerd professional ingezet moet worden en voor welke werkzaamheden dat niet noodzakelijk is. Als u in uw nieuwe baan taken of werkzaamheden gaat uitvoeren, of verantwoordelijkheden krijgt waarvoor een ‘vooraangemeld’ (en uiterlijk na 2018 een geregistreerd) professional moet worden ingezet, kunt u zich op het moment dat u de dienstbetrekking aangaat vooraanmelden (en later registreren). Een werkgever kan u als niet-vooraangemeld professional dus gewoon een dienstverband aanbieden.

FAQ

Hoe lang is de vooraanmelding geldig?

De vooraanmelding is geldig tot het moment dat u zich kunt registreren. Registreren kan per 1 januari 2018.

Ik werk in een wijkteam voor hulp aan mensen van alle leeftijden

Professionals die toe leiden naar jeugdhulp en jeugdbescherming of de toegang hiertoe vormen, moeten in beginsel geregistreerde professionals zijn. Werkt u in een wijkteam, maar niet met kinderen en jongeren, dan hoeft u zich niet te registreren. Werkt u met alle doelgroepen, dan is beroepsregistratie wel nodig. Kúnt u zich nog niet registreren, dan dan kunt u zich vooraanmelden.

Kan ik ontslagen worden omdat ik nog niet vooraangemeld ben?

Enkel het feit dat u niet vooraangemeld bent voor beroepsregistratie is geen reden voor ontslag. Mocht u toch te maken krijgen met een (dreigend) ontslag, dan kunt u dit melden bij SKJ.

Hoe ziet de invoering van registratie voor vooraanmelders eruit?

De invoering van de registratie verloopt de komende jaren in stappen:

  • Sinds 1 januari 2016 moeten aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming (gecertificeerde instellingen) voldoen aan de norm van de verantwoorde werktoedeling.
  • Sinds 1 januari 2016 moeten professionals die zich al kunnen registreren (jeugdzorgwerkers, psychologen en (ortho)pedagogen), geregistreerd zijn.
  • Professionals die werken op een hbo-functieniveau of hoger, maar zich nog niet kunnen registreren, kunnen zich vooraanmelden voor beroepsregistratie.
  • Uiterlijk 1 januari 2018 is bekend welke eisen gaan gelden voor de (her)registratie van professionals op hbo-niveau in de jeugdhulp en jeugdbescherming en wordt beroepsregistratie mogelijk.

Wie niet in een keer voldoet aan de registratie-eisen, krijgt 5 jaar de tijd om daar alsnog aan te voldoen.

Moet ik lid zijn van een beroepsvereniging om mij voor aan te melden?

Nee, dat hoeft niet. U kunt zich vooraanmelden zonder dat u lid bent van een beroepsvereniging. Lidmaatschap van een beroepsvereniging draagt wel bij aan de beroepsontwikkeling van professionals en hun beroepsgroep. Meer informatie vindt u op de websites van de beroepsverenigingen.

Meer weten over lidmaatschap van een beroepsvereniging?

Is vooraanmelding hetzelfde als beroepsregistratie?

Nee, vooraanmelding is niet hetzelfde als beroepsregistratie. Vooraanmelding is bedoeld voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming die zich nog niet kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Met een vooraanmelding maakt u kenbaar dat u werkzaamheden doet waarvan in het Kwaliteitskader Jeugd staat dat deze door een geregistreerde professional uitgevoerd moeten worden. Het gaat om sociaal werkers, begeleiders in de gehandicaptenzorg, agogen in de ggz, thuisbegeleiders en cliëntondersteuners. Vanaf 1 januari 2018 kunnen vooraangemelde professionals zich ook gaan registreren. Meer informatie in de Handreiking beroepsregistratie en herregistratie: Wat vraagt het van jou?.

Komt er voor professionals in andere jeugdhulpsectoren een andere evc-procedure?

De evc-procedure voor de jeugdzorg is nu gebaseerd op de competenties in de branchestandaard jeugdzorgwerker. Blijven deze competenties gehandhaafd voor professionals in andere sectoren van de jeugdhulp? Of komt er voor hbo-professionals in de andere jeugdhulpsectoren een andere evc-procedure? De komende jaren wordt voor het brede jeugddomein gewerkt aan herijking en/of ontwikkeling van beroepsprofielen. In dat verband wordt ook gekeken of er voor hbo-professionals in de andere sectoren van de jeugdhulp een nieuwe of aangepaste evc-procedure ontwikkeld moet worden.

Ik heb niet het juiste diploma voor registratie, maar werk al lang in jeugdhulp of jeugdbescherming

Jeugdzorgwerkers die al geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd en vallen onder de cao Jeugdzorg kunnen een evc-procedure doorlopen die leidt tot het branchecertificaat jeugdzorgwerker (minimaal ‘gevorderd professional’).
Voor medewerkers die niet onder de cao Jeugdzorg vallen, is nog niet bekend of en zo ja welk evc-traject dan wel branche-certificering eventueel nodig is. Tot hier meer over bekend is, zal het branchecertificaat Jeugdzorgwerker niet worden afgegeven aan deze groep professionals.

Werkzaam op hbo-niveau in het jeugddomein?

Ik werk op hbo-niveau in een sociaal wijkteam, als jongerenwerker, (school)maatschappelijk werker, begeleider in de gehandicaptenzorg, agoog in de GGZ, of als thuisbegeleider en verleen jeugdhulp. Moet ik mij nu registreren?
Nee, dat is nog niet mogelijk. Voor deze (hbo-)beroepsgroepen bestaat er nog geen registratiemogelijkheid. U moet zich wel uiterlijk 1 januari 2016 vooraangemeld hebben bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Registratie is mogelijk vanaf uiterlijk 1 januari 2018.