Accreditatie van opleiding voor jeugd- en gezinsprofessionals

Aanbieders van een opleiding, training of cursus voor jeugd- en gezinsprofessionals kunnen de scholing aanbieden voor accreditatie bij SKJ. De scholing dient te voldoen aan de definitie van deskundigheidsbevordering, zoals deze in het accreditatiereglement is opgenomen:

“Deskundigheidsbevordering is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Deskundigheidsbevordering is gericht op het minimaal op het niveau van de beroepsopleiding actueel houden van de vakkennis, en draagt daarmee bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in de beroepspraktijk tegenkomt.”

NIP/NVO scholing mag ook
Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen ook door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie. Is een bij- of nascholing al geaccrediteerd bij NIP/NVO, dan hoeft dat niet ook nog bij SKJ.

Zo werkt accreditatie
Wil je een bij- of nascholingsactiviteit voor jeugd- en gezinsprofessionals door SKJ laten accrediteren, dan kan dat door een account aan te maken via Account aanmaken voor opleiders. Na autorisatie van het account kun je de accreditatieaanvraag indienen.

Je kunt accreditatie aanvragen voor een termijn van 1 of 3 jaar. Onder Opleidingsbeheer in Mijn SKJ kun je de verschillende uitvoeringen binnen de vastgestelde accreditatietermijn toevoegen.

Verlenging van de accreditatie
Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om via een button in Mijn SKJ verlenging van jouw accreditatie aan te vragen. Tot die tijd kun je de accreditatie verlengen door een nieuwe aanvraag in te dienen. Mocht je tijdens het invullen hulp nodig hebben, dan kun je ons telefonisch bereiken via het rechtstreekse nummer van de afdeling Accreditatie, 030-3036476, of een mail sturen naar accreditatie@skjeugd.nl.

Verlopen accreditatie
Op het moment dat de accreditatie van een scholing/training/activiteit minder dan 3 maanden verlopen is, dan kun je deze zonder extra kosten verlengen. Je betaalt wel de reguliere accreditatiekosten.

Is de accreditatie 3-6 maanden verlopen, dan brengen wij bovenop het reguliere tarief € 30,- extra kosten in rekening. Is de accreditatie 6 maanden of langer verlopen dan kan deze niet meer verlengd worden. Ook tellen de punten voor professionals dan niet meer mee voor hun herregistratie.

Tarieven en termijnen

Er zijn 2 accreditatietermijnen voor opleidingen en trainingen. De kosten voor accreditatie zijn € 130,68 voor een periode van 1 jaar, en € 266,20 voor een periode van 3 jaar. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Accreditatiereglement

Op 1 januari 2018 is de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals geopend. In verband met de nieuwe eisen en wensen rondom accrediteren vanuit het programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming (PPJ&J) moest het accreditatiereglement op deze nieuwe situatie worden aangepast. Omdat eind 2017 nog niet op alle punten definitieve besluitvorming was bereikt, is op 27 november 2017 een tijdelijk, aangepast reglement vastgesteld zodat er met ingang van 1 januari 2018 begonnen kon worden met accrediteren voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals vanuit het gedachtegoed van de PPJ&J partners. Inmiddels is het definitieve accreditatiereglement geformuleerd, en vastgesteld door het bestuur van SKJ.

Het accreditatiereglement regelt de accreditatie van de bij- en nascholingsactiviteiten voor de (her)registratieregeling jeugd- en gezinsprofessional SKJ. Geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten maken deel uit van de vereisten op het gebied van cursorisch onderwijs zoals vastgesteld in de (her)registratieregeling.

In het accreditatiereglement staat informatie over onder andere de accreditatieprocedure, jouw verplichtingen als aanvrager (na- en bijscholingsinstelling) en de wijze waarop accreditatieaanvragen worden beoordeeld.

Lees hier het accreditatiereglement

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie SKJ beoordeelt aanvragen van aanbieders van bij- en nascholingen voor opname in de scholingsagenda. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar niveau, inhoud en opbouw van het programma. Aan de hand van het accreditatiereglement bepaalt de commissie of de aanvraag wordt gehonoreerd. Deelnemers aan de scholing kunnen de toegekende punten toevoegen aan hun digitale dossier, zodat de punten meetellen voor hun herregistratie.

Accreditatiecommissie
In samenwerking met BPSW, Sociaal Werk Nederland, VGN en GGZ Nederland is onlangs een accreditatiecommissie samengesteld. Hierin hebben zitting:

H.J.M. (Han) Spanjaard – Spanjaard Development & Training (voorzitter)
S.J.J. (Sander) Driessen – Driessen MC&A/Driessen Mediation en Bemiddeling
Mw. M.P. (Marloes) Feitsma – GZ-Psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt
J.W.M.S. (Hans) Timmerman – Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
Mw. M. (Marieke) Verhappen – Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming
Mw. J.H.G. (Nanne) Vosters – Hogeschooldocent Social Work Avans, onderzoeker bij Expertisecentrum Veiligheid, lectoraat Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties
Mw. K. (Karen) van der Zande-Loos – Hoofd afdeling Leren & Ontwikkelen

De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen in het kader van de registratie jeugd- en gezinsprofessional SKJ.

Nevenfuncties
Het registreren van nevenfuncties is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vindt u het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van de accreditatiecommissie.

Competenties jeugd- en gezinsprofessionals

Onder de link vind je de lijst van competenties jeugd- en gezinsprofessionals. Jouw scholing, training of cursus dient minimaal 1 van deze competenties te versterken.

Competentieprofiel hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming

Psychologen/pedagogen

De accreditatie van scholing die psychologen en pedagogen volgen in het kader van hun herregistratie wordt door NIP/NVO uitgevoerd en door SKJ overgenomen. Zie voor het accreditatiereglement de websites van NIP of NVO.

Het geaccrediteerde aanbod voor psychologen en pedagogen vind je in de scholingsagenda van SKJ of de NIP/NVO scholingsagenda. Omdat in de scholingsagenda van SKJ ook scholing voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals staat, kun je het beste eerst filteren op ‘psychologen’ of ‘pedagogen’.

Let op: psychologen en (ortho)pedagogen kunnen voor hun herregistratie geen SKJ-geaccrediteerde scholing opvoeren!

Account aanmaken voor opleiders

Klik hier als u als opleidingsaanbieder een nieuw account aan wilt maken. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Punten toekennen door opleiders

Opleiders kunnen de punten van door SKJ geaccrediteerde scholing via een Excel bestand toevoegen aan het dossier van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Je moet bij de accreditatieaanvraag wel aangegeven hebben dat er digitaal punten worden toegekend. Voor psychologen en (ortho)pedagogen is het digitaal toekennen van punten (nog) niet mogelijk.

Zo ga je te werk:

 • Via Mijn SKJ in het opleidersaccount kun je punten invoeren voor deelnemers aan scholingen, trainingen e.d. Dit kan alleen voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Dus niet voor pedagogen en psychologen, en ook niet voor professionals met een vooraanmelding.
 • Wil je punten invoeren via een excelbestand, dan is het heel belangrijk dat je precies de kolommen invult zoals gevraagd wordt. Ook moeten de gevraagde kolommen allemaal gevuld zijn, echter niet helemaal tot onderaan het werkblad. Anders lukt de import van gegevens niet of niet volledig.

FAQ

Mag ik het logo van SKJ gebruiken?

Als opleider of geregistreerde professional kun je het SKJ-logo gebruiken. Zie hier meer informatie over het logo.

Wij hebben aangegeven een papieren certificaat uit te brengen, maar geven toch de voorkeur aan het digitaal punten toekennen. Kan dit worden teruggedraaid?

Ja dat kan, mits er nog geen papieren certificaat is uitgegeven. Je dient hiervoor een verzoek te mailen naar accreditaties.

Kan ik als gedragswetenschapper SKJ-geaccrediteerde scholing gebruiken voor mijn herregistratie?

Gedragswetenschappers kunnen enkel NIP/NVO geaccrediteerde scholing gebruiken voor hun herregistratie bij SKJ. Master-orthopedagogen en -psychologen kunnen in hun tweede herregistratieperiode niet-geaccrediteerde scholing uploaden onder Overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte).

Na het aanmaken van een nieuwe cursus, kan ik deze nog niet vinden in de scholingsagenda. Klopt dit?

Wanneer je net een nieuwe cursus hebt aangemaakt, kan het zo zijn dat deze nog niet direct zichtbaar is in de scholingsagenda. Als het langer dan een dag duurt, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen.

Wanneer je ‘ja’ hebt aangevinkt bij ‘tonen in scholingsagenda’, is de datum en locatie dan ook zichtbaar?

Nee, alleen de training zelf is dan zichtbaar. Indien gewenst kan je in Mijn SKJ de datum en locatie toevoegen.

Hoe dien ik een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma (voorheen inwerkprogramma) in?

Via het werkgeversaccount kan je een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma indienen.

Lees meer: Praktijkprogramma (inwerkprogramma)

Waar zijn de voorwaarden van het praktijkprogramma te vinden?

We maken (een klein) onderscheid tussen het praktijkprogramma (inwerkprogramma) voor wo-opgeleide en hbo-opgeleide professionals.

Voor meer informatie: Praktijkprogramma (inwerkprogramma).

Is het mogelijk om mijn geaccrediteerde training niet te te tonen in de scholingsagenda?

Ja dat is mogelijk. Deze scholing zal bij het invoeren van een activiteit door de professional wel in de lijst van de te selecteren trainingen staan, zodat de punten alsnog kunnen worden toegekend. Je kan dit selecteren bij het invullen van de accreditatieaanvraag.

Moet ik als opleider mijn door NIP/NVO geaccrediteerde scholing ook bij SKJ laten accrediteren?

Nee, dat hoeft niet. Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren voor hun herregistratie.

Wat is geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Voor jouw herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional is het van belang dat je aan deskundigheidsbevordering doet die bijdraagt aan het actueel houden van jouw vakkennis. De kwaliteit van scholingen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering wordt daarom vooraf getoetst. Alle geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is te vinden op deze site.

Als de deskundigheidsbevorderingsactiviteit voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld, wordt deze geaccrediteerd. De aanbieder van de deskundigheidsbevordering vraagt vooraf accreditatie aan. Dat kan ook de werkgever zijn als het een interne scholing betreft.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, wordt gekeken of de deskundigheidsbevordering voldoet aan de definitie:

Deskundigheidsbevordering is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Deskundigheidsbevordering is gericht op het minimaal op het niveau van de beroepsopleiding actueel houden van de vakkennis, en draagt daarmee bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in de beroepspraktijk tegenkomt.

Hoe verleng ik als opleider mijn accreditatie?

Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om via een button in Mijn SKJ  verlenging van jouw accreditatie aan te vragen. Tot die tijd kun je de accreditatie verlengen door een nieuwe aanvraag in te dienen. Mocht je tijdens het invullen hulp nodig hebben, dan kun je ons telefonisch bereiken via het rechtstreekse nummer van de afdeling Accreditatie, 030-3036476, of een mail sturen naar accreditatie@skjeugd.nl.

Let op: op het moment dat de accreditatie van een scholing/training/activiteit minder dan 3 maanden verlopen is, dan kan je deze zonder extra kosten verlengen. Je betaalt wel de reguliere accreditatiekosten.

Is de accreditatie 3-6 maanden verlopen, dan brengen wij bovenop het reguliere tarief € 30,- extra kosten in rekening. Is de accreditatie 6 maanden of langer verlopen dan kan je deze niet meer verlengen. Ook tellen de punten voor professionals dan niet meer mee voor hun herregistratie.

Kan ik als opleider in Mijn SKJ punten toekennen aan deelnemers van scholing?

Voor scholingen die na 9 maart 2017 zijn geaccrediteerd door SKJ is het mogelijk om via ‘Mijn SKJ’ punten toe te kennen aan professionals. Deze punten komen direct als goedgekeurde scholing in het dossier van de deelnemers. Je kan dit alleen doen als je op het aanvraagformulier ‘digitaal punten toekennen’ hebt aangevinkt.

Voor geaccrediteerde scholing van vóór 9 maart 2017 verandert er niets. De deelnemers aan jouw scholing dienen zelf hun certificaat in te voeren in hun herregistratiedossier.

Is het verplicht om e-learning af te sluiten met een toets?

Ja, e-learning moet met een toets afgesloten worden om in aanmerking te komen voor accreditatie.

Welke toetsen zijn valide?

Valide toetsen zijn:

 • Tentamens met surveillance, open vragen
 • Tentamens met surveillance, gesloten vragen
 • Thuisopdracht of take-home toets
 • Scriptie
 • Presentatie
 • Assessment
 • Onderzoeksrapport

De toetsen zijn alleen valide wanneer de toets is beoordeeld. Dit betekent dat de toets beoordeeld moet zijn door de docent/trainer/begeleider (dus geen zelfbeoordeling of peerbeoordeling door collega-studenten).

Wat moet er op een certificaat staan?

Het certificaat dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. Naam van de deelnemer
 2. Het registratienummer van de deelnemer
 3. Naam van de scholing
 4. Datum van afronding
 5. Het accreditatienummer
 6. Aantal toegekende accreditatiepunten
 7. Logo opleidende organisatie
 8. Naam van de trainer
 9. Handtekening van de opleider
Gaat accreditatie bij SKJ ook via PE-online?

Nee, SKJ werkt niet met PE-online. Je kan op de website van SKJ een opleidersaccount aanmaken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Via dit account kun je opleidingen indienen voor accreditatie.