Jeugdzorgwerkers

Aanbieders van een opleiding, training of cursus voor jeugd- en gezinsprofessionals kunnen de scholing aanbieden voor accreditatie bij SKJ. De scholing dient bij te dragen aan competentieversterking en methodisch handelen van professionals.

Zo werkt accreditatie
Wilt u een bij- of nascholingsactiviteit voor jeugd- en gezinsprofessionals door SKJ laten accrediteren, dan kunt u een account aanmaken via Account aanmaken voor opleiders. Na autorisatie van uw account kunt u uw accreditatie-aanvraag indienen.

U kunt accreditatie aanvragen voor een termijn van een of 3 jaar. Onder Locatiebeheer in Mijn SKJ kunt u de verschillende uitvoeringen binnen de vastgestelde accreditatietermijn toevoegen. De nieuwe uitvoering van de scholingsactiviteit dient dan wel identiek te zijn aan de geaccrediteerde bij- en nascholing.

Verlenging van de accreditatie
Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om via een button in Mijn SKJ verlenging van uw accreditatie aan te vragen. Tot die tijd kunt u de accreditatie verlengen door een nieuwe aanvraag in te dienen. Mocht u tijdens het invullen hulp nodig hebben, dan kunt u ons op werkdagen telefonisch bereiken van 9:00 tot 13:00 uur of een mail sturen naar accreditatie@skjeugd.nl.

Tarieven en termijnen

Er zijn 2 accreditatietermijnen voor opleidingen en trainingen. De kosten voor accreditatie zijn  € 130,68 voor een periode van 1 jaar, en € 266,20 voor een periode van 3 jaar. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Accreditatiereglement

Op 1 januari 2018 is de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals geopend. In verband met de nieuwe eisen en wensen rondom accrediteren vanuit het programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming (PPJ&J) dient ook het accreditatiereglement op deze nieuwe situatie te worden aangepast. Omdat eind 2017 nog niet op alle punten definitieve besluitvorming is bereikt, is besloten een tijdelijk, aangepast reglement op te stellen zodat er met ingang van 1 januari 2018 wel begonnen kan worden met accrediteren voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals vanuit het gedachtegoed van de PPJ&J partners.

In dit tijdelijke reglement wordt alvast zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanstaande wijzigingen. Zo wordt er reeds rekening gehouden met de definitie deskundigheidsbevordering zoals deze in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals wordt gehanteerd.

Het accreditatiereglement regelt de accreditatie van de bij- en nascholingsactiviteiten voor de (her)registratieregeling jeugd- en gezinsprofessional SKJ. Geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten maken deel uit van de vereisten op het gebied van cursorisch onderwijs zoals vastgesteld in de (her)registratieregeling.

U kunt het accreditatiereglement raadplegen voor informatie over de accreditatieprocedure, uw verplichtingen als aanvrager (na- en bijscholingsinstelling) en de wijze waarop accreditatieaanvragen worden beoordeeld.

Lees hier Accreditatiereglement

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie SKJ beoordeelt aanvragen van aanbieders van bij- en nascholingen voor opname in de scholingsagenda. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar niveau, inhoud en opbouw van het programma. Aan de hand van het accreditatiereglement bepaalt de commissie of de aanvraag wordt gehonoreerd. Deelnemers aan de scholing kunnen de toegekende punten toevoegen aan hun digitale dossier, zodat de punten meetellen voor hun herregistratie.

Accreditatiecommissie
In samenwerking met BPSW, Sociaal Werk Nederland en VGN is onlangs een accreditatiecommissie samengesteld. Hierin hebben zitting:

Mw. M. (Mareille) Boor – Veilig Thuis, Hogeschool InHolland
S. (Sander) Driessen – Driessen MC&A/Driessen Mediation en Bemiddeling
Mw. E. (Ellen) Schuurman – Hogeschool Arnhem/Nijmegen, opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
H. (Han) Spanjaard – Spanjaard Development & Training
H. (Hans) Timmerman – Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
Mw. M. (Marieke) Verhappen – Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming
Mw. K. (Karen) van der Zande-Loos – Hoofd afdeling Leren & Ontwikkelen
Mw. M. (Marthe) Genten – Staffunctionaris Innovatie & Beleid

De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen in het kader van de registratie jeugd- en gezinsprofessional SKJ.

Nevenfuncties
Het registreren van nevenfuncties is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vindt u het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van de accreditatiecommissie.

Competenties jeugd- en gezinsprofessionals

Aanbieders van een opleiding, training of cursus voor jeugd- en gezinsprofessionals kunnen de scholing aanbieden voor accreditatie bij SKJ. De scholing dient bij te dragen aan competentieversterking en methodisch handelen van professionals.

Competenties jeugd en gezinsprofessionals
Onder de link vindt u de lijst van competenties jeugdzorgwerker. Uw voor accreditatie aan te bieden scholing dient minimaal 3 van deze competenties te versterken.

Competentieprofiel hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming

Psychologen/pedagogen

Voor scholing die psychologen en pedagogen volgen in het kader van hun (her)registratie neemt SKJ de bestaande accreditatie en scholingsagenda van NIP en NVO over. Zie voor het accreditatiereglement de websites van NIP of NVO. Het geaccrediteerde aanbod voor psychologen en pedagogen vindt u in de scholingsagenda van SKJ of de NIP/NVO scholingsagenda. Door NIP/NVO geaccrediteerde scholing mag ook door jeugdzorgwerkers worden opgevoerd in hun dossier.

Account aanmaken

Klik hier als u als opleidingsaanbieder een nieuw account aan wilt maken.

Punten toekennen

Opleiders kunnen de punten van door SKJ geaccrediteerde scholing toevoegen in het dossier van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Voor psychologen en (ortho)pedagogen is dat (nog) niet mogelijk. De opleider moet bij de aanvraag wel aangegeven hebben dat er een digitaal certificaat wordt afgegeven.

FAQ

Moet ik als opleider mijn door NIP/NVO geaccrediteerde scholing ook bij SKJ laten accrediteren?

Nee, dat hoeft niet. Jeugdzorgwerkers mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren voor hun herregistratie.

Wat is geaccrediteerde deskundigheidsbevordering?

Voor uw herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional is het van belang dat u aan deskundigheidsbevordering doet die bijdraagt aan het actueel houden van uw vakkennis. De kwaliteit van scholingen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering wordt daarom vooraf getoetst. Alle geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is te vinden op deze site.

Als de deskundigheidsbevorderingsactiviteit voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld, wordt deze geaccrediteerd. De aanbieder van de deskundigheidsbevordering vraagt vooraf accreditatie aan. Dat kan ook uw werkgever zijn als het een interne scholing betreft.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, wordt gekeken of de deskundigheidsbevordering aan de volgende 3 punten voldoet:

 • deze is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional
 • deze is gericht op het actueel houden van de vakkennis op minimaal het niveau van een beroepsopleiding
 • deze draagt bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in zijn beroepspraktijk tegenkomt
Hoe verleng ik als opleider mijn accreditatie?

Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om via een button in Mijn SKJ verlenging van uw accreditatie aan te vragen. Tot die tijd kunt u via een e-mail naar de afdeling accreditatie een verzoek om verlenging sturen. De medewerkers zullen u dan telefonisch benaderen om samen te kijken hoe uw aanvraag snel en eenvoudig ingediend kan worden.

Kan ik als opleider in Mijn SKJ punten toekennen aan deelnemers van scholing?

Voor scholingen die na 9 maart 2017 zijn geaccrediteerd door SKJ is het mogelijk om via ‘Mijn SKJ’ punten toe te kennen aan professionals. Deze punten komen direct als goedgekeurde scholing in het dossier van de deelnemers. U kunt dit alleen doen als u op het aanvraagformulier ‘digitaal certificaat’ heeft aangevinkt.

Voor geaccrediteerde scholing van vóór 9 maart 2017 verandert er niets. De deelnemers aan uw scholing dienen zelf hun certificaat in te voeren in hun herregistratiedossier.

Scholing na 13 juli 2015

Voor activiteiten geaccrediteerd na 13 juli 2015 geldt: Alleen activiteiten geaccrediteerd door SKJ en NIP/NVO kunnen in het opleidingstraject bijgeschreven worden. Overige activiteiten dienen in de vrije ruimte te worden geplaatst.

Is het verplicht om e-learning af te sluiten met een toets?

Ja, e-learning moet met een toets afgesloten worden om in aanmerking te komen voor accreditatie.

Welke toetsen zijn valide?

Valide toetsen zijn:

 • Tentamens met surveillance, open vragen
 • Tentamens met surveillance, gesloten vragen
 • Thuisopdracht of take-home toets
 • Scriptie
 • Presentatie
 • Assessment
 • Onderzoeksrapport

De toetsen zijn alleen valide wanneer de toets is beoordeeld. Dit betekent dat de toets beoordeeld moet zijn door de docent/trainer/begeleider (dus geen zelfbeoordeling of peerbeoordeling door collega-studenten).

Wat moet er op een certificaat staan?

Het certificaat dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. Naam van de deelnemer
 2. Het registratienummer van de deelnemer
 3. Naam van de scholing
 4. Datum van afronding
 5. Het accreditatienummer
 6. Aantal toegekende accreditatiepunten
 7. Categorie: opleidingstraject/vrije ruimte
 8. Logo opleidende organisatie
 9. Naam van de trainer
 10. Handtekening van de trainer
Gaat accreditatie bij SKJ ook via PE-online?

Nee, SKJ werkt niet met PE-online. U kunt op de website van SKJ een opleidersaccount aanmaken. Via dit account kunt u opleidingen indienen voor accreditatie.