Coaching van ouders met financiële problematiek

ID nummer: SKJ201254
Periode: 15 oktober 2018 t/m 15 oktober 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Social Force Adres: Dobbelaan 30
1394LT NEDERHORST DEN BERG
Email: nadja.jungmann@socialforce.nl Website: http://www.socialforce.nl
Registerpunten: 19.00 - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Financiële problemen trekken een wissel op het executief functioneren. Internationaal onderzoek toont aan dat bij kinderen die opgroeien in een context van armoede en schuldenproblematiek de ontwikkeling van de executieve functies gemiddeld genomen achterblijft. Als gevolg daarvan hebben ze op latere leeftijd meer moeite om doelgericht gedrag te vertonen en in dat kader invulling te geven aan zaken zoals goed ouderschap en werknemerschap, goed voor hun gezondheid te zorgen en hun financiën adequaat te beheren. Ander onderzoek toont aan dat aanhoudende geldstress er bij volwassenen toe leidt dat ze minder goed in staat zijn om hun executieve functies in te zetten. Concreet betekent dit dat ouders die hun kinderen opvoeden in aanhoudende geldstress doorgaans meer bij de dag gaan leven, meer moeite hebben met het reguleren van hun gedrag en emoties en vaker beslissingen nemen die de financiële problematiek juist in stand houden. Financiële problematiek gijzelt als het ware gezinnen en kan er op die manier aan bijdragen dat onveilige situaties blijven bestaan.

In een driedaagse training leren professionals die werken met kinderen die opgroeien in een context van onveiligheid en schulden (welke vaak samengaan):
– Hoe schuldenproblematiek en de daaruit voortkomende geldstress het gedrag van ouders beïnvloedt en negatief kan doorwerken op de ontwikkeling van de executieve functies van kinderen en jongeren
– Welke instrumenten ouders kunnen helpen om in en dynamiek van aanhoudende geldstress die er een bijdraagt dat ze bij de dag gaan leven toch langere termijndoelen te stellen om te werken aan duurzame economische zelfredzaamheid
-Welke bewezen effectieve gesprekstechnieken uit met name motiverende gespreksvoering en in mindere mate oplossingsgericht coachen effectief zijn in de coaching van ouders die leven in aanhoudende geldstress (waarbij ze in de training ook nadrukkelijk oefenen met deze technieken)
– Hoe belangrijk het is om juist ouders die functioneren onder de druk van aanhoudende geldstress te bedienen op de door de Zelfdeterminatietheorie onderscheiden psychologische basisbehoeften autonomie, betrokkenheid en competentie
– Hoe het systeem van schuldhulpverlening en bewindvoering is ingericht, welke plichten en rechten ouders in dat kader hebben, welke bevoegdheden schuldeisers hebben en vooral in welke situaties er verwezen moet worden naar respectievelijk budgetcoaching, schuldhulpverlening, bewindvoering en/of het Juridisch Loket/Sociaal Raadslieden.

In de driedaagse training krijgen de professionals een mix van theorie en praktisch oefenen aan de hand van casuïstiek van ouders die kinderen opvoeden in een context van grote schuldenproblematiek.