Dyslexie en Engels als tweede taal

ID nummer: 412742
Periode: 14 december 2020 t/m 13 december 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Rudolf Berlin Center / RID
Registerpunten: 8.00 - Herregistratie
3.00 - Behandeling
1.00 - Diagnostiek
Geacrediteerd door: NIP/NVO

De beheersing van Engels als tweede taal (ESL) is in onze huidige maatschappij van groot belang voor een succesvolle school- en maatschappelijke carrière. Individuen met dyslexie hebben doorgaans veel problemen met het leren lezen en schrijven in Engels. Deze cursus biedt psychologen en orthopedagogen theoretisch inzicht en praktische handvatten om jeugdigen met dyslexie die vastlopen in het leren van Engels zo goed mogelijk te ondersteunen. 

De cursisten verbreden daartoe hun kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van dyslexie tot het Engelse taalgebied. Zij krijgen een helder theoretisch (taalpsychologisch) kader aangeboden en leren over de invloed van dyslexie op het leren lezen en spellen in het Engels als tweede taal. Hierbij wordt ook ingegaan op de overeenkomsten en verschillen met de invloed op het leren lezen en spellen in de moedertaal. Met dit taal-overstijgend inzicht wordt de basis gelegd om de stap te kunnen maken naar de klinische toepassing van diagnostiek en behandeling van lees- en spellingproblemen in het Engels bij Nederlandstalige jeugdigen met dyslexie. 

Vervolgens laten we de cursisten kennis maken met tests die gebruikt kunnen worden in de context van ESL voor diagnostisch onderzoek naar dyslexie en het evalueren van behandeleffectiviteit. Ook zullen zij leren hoe de in de diagnostiek gevonden problemen kunnen worden vertaald naar een concreet, op het individu toegespitst behandelplan.

Ten slotte krijgen de cursisten inzicht in de aanpak van lees- en spellingproblemen van Nederlandstalige ESL jeugdigen met dyslexie binnen het continuüm van onderwijs en zorg. Zij zullen vertrouwd raken met de psycho-linguïstische leermodellen en praktijkgerichte handelingsmodellen voor de behandeling van lees- en spellingproblemen bij ESL. Daarbij oefenen de cursisten uitgebreid met het zelf ontwerpen en toepassen van interventiestrategieën in de praktijk.

Na afloop van de cursus:

  • heeft de cursist een theoretisch kader omtrent de wijze waarop dyslexie het Engels leren belemmert;
  • is de cursist in staat problemen met het leren lezen en spellen in het Engels diagnostisch in kaart te brengen;
  • is de cursist in staan om vanuit de diagnostiek een op het individu toegesneden behandelplan op te stellen;
  • heeft de cursist kennis van en vaardigheid met interventiestrategieën om problemen met het leren lezen en spellen in het Engels gericht te ondersteunen.