Geïntegreerde opleiding systeemtheoretische psychotherapie

ID nummer: 297280
Periode: 12 oktober 2017 t/m 22 oktober 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Interactie-Academie VZW
Registerpunten: 100.00 - Extra literatuurstudie
70.00 - Behandeling
20.00 - Diagnostiek
10.00 - Overige taken
100.00 - Herregistratie
Geacrediteerd door: NIP/NVO

In de Psychotherapie Opleiding is het systeemtheoretisch model een leidraad.  Dit betekent dat psychisch lijden gekaderd wordt in de verbindingen en systemen waarin mensen leven. De ‘psyche’ wordt beschouwd als een dynamische en complexe verstrengeling tussen voelen, doen én denken, én in permanente verbinding met het sociale. De unieke systeeminvloeden die samenhangen met een diversiteit aan leef- en betekeniswerelden van mensen vormen voor systeemtheoretisch georiënteerde psychotherapeuten het vertrekpunt van hypothesevorming en verandering. Dit uitgangspunt vraagt van psychotherapeuten creativiteit en inlevingsvermogen in uiteenlopende contexten. Ook het besef van eigen ervaringen wordt binnen dit uitgangspunt gestimuleerd.

De opleiding Systeemtheoretische Psychotherapie streeft een integratie na tussen een theoretische visie, de daaraan verbonden methoden en technieken, plus de werkpraktijk en de persoon van de therapeut. Deze integratie weerspiegelt de complexiteit en gelaagdheid van het psychotherapeutische werk. Gedurende de gehele opleiding wordt aandacht geschonken aan theorie, aan methodetraining en aan het onderkennen en begrijpen van systeeminvloeden, middels supervisie en leertherapie. De psychotherapeutische kennis en vaardigheden vanuit het systeemtheoretisch model kunnen immers niet verworven worden zonder dat de deelnemers enige beïnvloedingen leren zien met betrekking tot de systemen waar hun cliënten, maar ook zijzelf, deel van uitmaken.

Leerdoelen

De deelnemer:

krijgt zicht op de diversiteit en complexiteit van leef en betekeniswerelden waarin mensen zich bevinden en kan deze herkennen in het therapeutisch werk met complexe casuïstiek;

krijgt inzicht in de verschillende systeembenaderingen en de actuele ontwikkelingen daarin en kan de syteembenaderingen onderscheiden van andere psychotherapeutsiche modellen

leert therapeutisch werken met een diversiteit aan gesprekssettingen, zoals kinderen/jongeren, ouders/paren en gezinnen en leert om gemotiveerde beslissingen te nemen m.b.t. settingwisselingen;

formuleert op basis van een gefundeerd onderzoek systeemtheoretische hypothesen en leert het procesgericht hanteren van systemische methoden;

leert autonoom systemische taxatie/diagnsotiek uitvoeren en op basis daarvan beslissingen nemen voor een vervolgtraject;

maakt zich de systemische basisattitude eigen en wordt zich bewust van eigen valkuilen, waarden en normen waarmee deze attitude eventueel onder druk komt te staan;

krijgt zicht op de invloed van zijn of haar ervaringen, geschiedenis, werkcontext op het therapeutisch handelen en draagt er zorg voor dat deze invloed geen nadelig effect heeft op cliënten;

leert zelfstandig een systeemtherapeutisch en psychotherapeutisch proces in de steigers zetten, reflecteren over de eigen hypothesen en methodische leidraden, en nadenken over de effecten van het eigen handelen en van daaruit het proces bijsturen.

leert over zijn/haar keuzes met betrekking tot de therapie transparant te communiceren en deze in begrijpelijke bewoordingen voorleggen aan cliënten en aan collega’s.