Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen en adolescenten

ID nummer: 368304
Periode: 14 juni 2019 t/m 13 juni 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: RINO Zuid
Registerpunten: 30.00 - Herregistratie
10.00 - Behandeling
10.00 - Diagnostiek
1.00 - Extra literatuurstudie
10.00 - Overige taken
Geacrediteerd door: NIP/NVO

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn paraplubegrippen met diverse verschijningsvormen. In deze module ligt het accent op kinderen en adolescenten die te maken hebben (gehad) met  kindermishandeling binnen gezinsverband. We onderscheiden fysieke en psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en kinderen die getuige zijn van partnergeweld tussen hun ouders.
Daarnaast is aandacht voor actuele ontwikkelingen in de aanpak en hulpverlening van situaties van kindermishandeling.

Het doel van deze cursus Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen en adolescenten is dat cursisten:
Zicht krijgen op de aard, omvang en verschijningsvormen van kindermishandeling
Zicht krijgen op de signalen die kunnen wijzen op een vorm van kindermishandeling en aandacht voor professioneel handelen en voor het bieden van ondersteuning bij het professioneel omgaan met dergelijke signalen
Zich bewust worden van hun eigen waarden en normen, beperkingen en mogelijkheden t.a.v. deze thematiek.
Oefenen van gespreksvaardigheden gericht op het bespreekbaar maken van zorgwekkende signalen met de direct betrokkenen (ouders en kinderen/jeugdigen), aan de hand van eigen casuïstiek;
Zicht krijgen op de impact van deze vormen van geweld op het slachtoffer en het systeem.
Zicht krijgen op aanpak van situaties van kindermishandeling en behandelingsmogelijkheden van kinderen en hun gezin
Inzicht krijgen in de fasen, beslismomenten en valkuilen in de behandeling van kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling en seksueel misbruik.
Zicht krijgen op de problematiek van ouderschap na partnergeweld en kindermishandeling
Inzicht in de verschillende typen plegers van partnergeweld en kindermishandeling
Kunnen handelen volgens de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Zicht krijgen op taken en verantwoordelijkheden van belangrijke ketenpartners in de aanpak van situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld, adequaat doorverwijzen naar partners in de regio.

Het accent ligt op de aanpak in situaties van actueel misbruik/mishandeling gezien het feit dat de beroepsgroep van orthopedagogen opgeleid wordt om met ouders, kinderen en adolescenten te werken en met professionals (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, gezinshulpverleners etc.) die met deze doelgroepen werken.
De module berust op drie pijlers voor de ontwikkeling van vereiste competenties: kennis, attitude en vaardigheden. Binnen elk onderdeel zal aandacht zijn voor casuïstiek en concrete opdrachten en oefeningen.