Systeemtherapie (basisopleiding)

ID nummer: 393585
Periode: 5 oktober 2020 t/m 4 oktober 2023
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Jeugdzorg Academie
Registerpunten: 60.00 - Herregistratie
45.00 - Behandeling
15.00 - Diagnostiek
35.00 - Extra literatuurstudie
Geacrediteerd door: NIP/NVO

In dit eerste algemene gedeelte komen in eerste instantie de basisbegrippen en bouwstenen van de systeemtherapie aan bod. Hierbij wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de systeemtherapie en wordt er veel aandacht besteed aan het actief inoefenen van vaardigheden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een dialoog aangaan met verschillende gezinsleden, het betrekken van de context, het werken met systemische hypothesen en verscheidene manieren van vragen stellen. Kennis van de geschiedenis speelt hierin dus een belangrijke rol, maar wel op een manier waarin men in de huidige context wat aan heeft. De eerste opleidingsdagen besteden we veel aandacht aan veiligheid en het vormen van de groep. Net zoals in het werken met een gezin zijn dit ook basiselementen in het werken met groepen, en de groep vormt dan ook meermaals een metafoor voor het werken met gezinnen. Systeemtherapie is ook een therapievorm waarin men erg creatief te werk gaat en actief gebruik maakt van krachten en mogelijkheden, zowel van cliënten en gezinnen, maar ook van zichzelf. De persoon van de therapeut neemt in onze visie een belangrijke plaats in, en er wordt dan ook stilgestaan bij de eigen krachten en kwaliteiten, de eigen hulpbronnen en context, maar ook bij de eigen valkuilen. Dit steeds in een veilige en stimulerende context waarvoor de opleiders mee zorg dragen. Bereidheid om naar zichzelf te kijken en te kunnen en durven groeien is in onze visie dan ook erg belangrijk.

Vanaf de aanvang willen we cursisten ook meegeven dat men in de systeemtherapie er van uit gaat dat er niet één visie is die alles kan omvatten, maar dat er verscheidene invalshoeken bestaan van waaruit men naar cliënten en gezinnen kan kijken. In onze visie is het juist een rijkdom om vanuit meerdere invalshoeken te kunnen werken en hierin zelf keuzes te kunnen maken. Dat is ook de reden waarom we met verschillende trainers werken die intens met elkaar overleggen en allen systeemtherapeuten in hart en nieren zijn, maar toch ook van elkaar verschillen.

De eerste zestig uren vormen een basis om verder te werken.

De hele opleiding door staan zowel theorie (literatuur), het zien en bediscussiëren van praktijkvoorbeelden (DVD-banden) als het zelf actief inoefenen d.m.v. rollenspelen en eigen casusmateriaal centraal centraal. Voor literatuur baseren we ons ondermeer op het ‘Handboek systeemtherapie’ (uitg. Tijdstroom), het boek ‘Samen in therapie’ van Peter Rober (Uitg. Acco) en andere teksten, zoals de artikels van onze medewerkers die terug te vinden zijn op de website van de Euthopia. Er wordt zo veel mogelijk gekozen voor Nederlandstalige teksten, maar waar nodig worden deze aangevuld met Engelstalige literatuur. De opleiding beantwoord ook aan de normen van de Nederlandse Vereniging voor relatie-en gezinstherapie, de NVRG. Dit betekent dat er ook toetsen voorzien worden om te evalueren of zowel qua kennis, als qua vaardigheden en attitude de cursist voldoet aan de gestelde eisen. Deze toetsen zullen gebeuren in grote transparantie, waardoor de cursist openheid en inzage heeft in de evaluatie.