Klaagster is weliswaar belanghebbende in de zin van art. 1 Tuchtreglement maar haar klachten zijn niet-ontvankelijk

Zaaknummer: 16.030T
Datum beslissing: 16 december 2016
Oordeel: niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster heeft sinds een aantal jaren één keer per maand en gedurende een aantal dagen in de zomervakanties een meisje, L., te logeren. L. is pleegkind geweest van de schoonouders van de oudste dochter van klaagster. L. is ten tijde van de indiening van de klacht door klaagster bijna 17 jaar oud.

Klacht

Klaagster brengt klachten naar voren over de aan L. door derden verleende jeugdhulp.

Beslissing

Het College overweegt, op grond van de aard van klaagsters relatie met L., nu deze sinds een aantal jaren regelmatig bij klaagster logeert, dat klaagster kan worden aangemerkt als belanghebbende als bedoeld in art. 1 Tuchtreglement.

Het College stelt vast dat uit het klaagschrift niet worden afgeleid dat de klachten namens of samen met L. zijn ingediend. Het College stelt voorts vast dat klaagster niet aanvoert dat zij in enig op haar zelf betrekking hebbend belang is geschonden. Het College komt daardoor tot het oordeel dat klaagsters klachten niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Hierdoor komt het College niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de klachtonderdelen.