Klacht van grootvader over maatschappelijk werker bij Veilig Thuis betreffende onjuistheden in het rapport, plegen van strafbare feiten en zich niet richten op een oplossing. Klager is geen belanghebbende en wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht.

Zaaknummer: 17.055Ta
Datum beslissing: 7 september 2017
Oordeel: niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Beklaagde heeft als maatschappelijk werker bij Veilig Thuis (hierna te noemen: VT) naar aanleiding van een ambtshalve melding door VT een tweede onderzoek verricht naar de situatie van de kleinkinderen van klager. Het eerste onderzoek van VT naar deze kleinkinderen is verricht naar aanleiding van een melding van klager betreffende zijn zorgen over zijn meerderjarige verstandelijk beperkte dochter die op dat moment zwanger was van deze kinderen -een tweeling-. VT concludeerde in het tweede onderzoek dat de kinderen nog niet mee naar huis konden met de ouders, omdat zij onvoldoende in staat waren aan te sluiten bij wat de kinderen nodig hadden, en diende een verzoek tot onderzoek (hierna te noemen: vto) bij de Raad voor de Kinderbescherming in.

Klager verwijt beklaagde dat zij een rapport heeft gemaakt met onjuistheden, dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten als laster en zich niet heeft gericht op een oplossing. Klager heeft de klacht op eigen titel ingediend.

Het CvT oordeelt voor elk van de klachtonderdelen of klager ontvankelijk is. In het eerste klachtonderdeel klaagt klager erover dat beklaagde een rapport – het CvT begrijpt: het bijgevoegde vto – heeft opgemaakt waarin onjuistheden staan. Dit vto komt voort uit het tweede onderzoek van VT. Klager kan als niet betrokken bij dit tweede onderzoek, niet als belanghebbende worden aangemerkt voor zover het gaat om klachten over de inhoud van dit vto. Klager is door VT in dit onderzoek niet als informant gehoord, dus zijn er ook geen passages die betrekking hebben op klager zelf. Het tweede klachtonderdeel waarin klager erover klaagt dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten is onvoldoende bepaald en onderbouwd, zodat klager ook niet-ontvankelijk verklaard wordt in dit klachtonderdeel.m, Klager kan ten aanzien van het laatste klachtonderdeel –waarin hij betoogt dat beklaagde zich ten onrechte niet heeft gericht op een oplossing- evenmin als belanghebbende worden aangemerkt. Dit klachtonderdeel gaat ook over de inhoud van het onderzoek en het CvT ziet niet in hoe klager hierdoor wordt geraakt. Klager wordt als grootvader weliswaar emotioneel geraakt door de uitkomsten van het onderzoek, maar dat is niet voldoende om hem als belanghebbende ten aanzien van klachten over de uitvoering van het onderzoek aan te merken.

Het CvT verklaart klager niet-ontvankelijk in alle klachtonderdelen.