Klacht tegen een jeugdbeschermer over het niet transparant handelen bij de overplaatsing van de minderjarige, onvoldoende handelen bij de zorgen over de minderjarige, onduidelijkheid over de registratiegegevens, het onvoldoende betrekken van de minderjarige en het onvoldoende doen met de geuite onvrede door klager

Zaaknummer: 18.006T
Datum beslissing: 4 juli 2018
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft tegen de jeugdbeschermer die betrokken is geweest als gezinsvoogd vijf klachtonderdelen ingediend. Klager stelt dat beklaagde zonder onderbouwing de minderjarige heeft overgeplaatst en hierover niet transparant is geweest. Ten tweede heeft beklaagde onvoldoende gedaan met de geuite zorgen van klager en zijn partner over de minderjarige. Ten derde is beklaagde onder een andere naam geregistreerd dan de naam waarmee ze met klager heeft gecommuniceerd. Ten vierde is klager van mening dat de minderjarige onvoldoende is betrokken bij de genomen beslissingen. Tot slot is klager van mening dat beklaagde niets heeft gedaan met de geuite zorgen. Het College oordeelt dat alle klachtonderdelen ongegrond zijn. Deze samenvatting gaat kort in op klachtonderdeel drie, aangaande de registratiegegevens van beklaagde. Voor het College is vast komen te staan dat beklaagde in haar werk gebruik maakt van een andere naam dan die waaronder ze bij SKJ geregistreerd staat. Het College heeft geen enkele aanwijzing dat beklaagde hiermee opzettelijk verwarring heeft willen scheppen. Beklaagde is zich dan ook bewust van het feit dat zij als jeugdprofessional transparant dient te handelen. Het College wil echter beklaagde nadrukkelijk in overweging geven om zich bij SKJ te laten registreren onder dezelfde naam als die zij op het werk gebruikt. Ondanks dat beklaagde door het gebruik van verschillende namen voor verwarring heeft gezorgd, heeft zij onder de geschetste omstandigheden niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.

Met betrekking tot de overige klachtonderdelen heeft het College geoordeeld dat het door klager gestelde voldoende gemotiveerd is weerlegd door beklaagde.