Moeder heeft meerdere klachten over gezinsvoogd

Zaaknummer: 14.006T
Datum beslissing: 20 juli 2015
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder klaagt over het feit dat gezinsvoogd onvoldoende handelt in belang van haar dochter, onzorgvuldig communiceert, afspraken niet nakomt en zich intimiderend opstelt. Het College van Toezicht verklaart de klachten deels niet ontvankelijk en deel ongegrond.

lees verder

Vader zonder ouderlijk gezag dient inzage te krijgen in documenten voor zover deze betrekking hebben op hemzelf

Zaaknummer: 14.001B
Datum beslissing: 16 juli 2015
Oordeel: deels gegrond en deels ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klachten van vader hebben betrekking op het niet verstrekken van gegevens door de gezinsvoogd, vader verwijt de gezinsvoogd verder dat hij zich niet als een waardig en professioneel gezinsvoogd gedraagt, dat hij niet weet of er een plan van aanpak is m.b.t. de ots en omgang. Tenslotte verwijt vader de gezinsvoogd dat deze verkapte schriftelijke aanwijzingen aan hem geeft.

lees verder

Handhaving eerder opgelegde maatregel, ondanks deels gegrond beroep, vanwege de ernst van de aan gezinsvoogd verwijtbare feiten

Zaaknummer: 15.003B
Datum beslissing: 16 juli 2015
Oordeel: deels gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder klaagt, dat zij bij het College van Toezicht niet meer in de gelegenheid is gesteld een beschikking van het gerechtshof in het geding te brengen. Drie klachten hebben betrekking op vermoedens van grensoverschrijdend gedrag c.q. seksueel misbruik. De moeder is het niet eens met de uitspraak van het College van Toezicht, dat zij het liefst alles betreffende de verzorging en opvoeding van haar zoon naar haar hand wil zetten. Ten slotte verwijt zij dat de gezinsvoogd tekort zou zijn geschoten in professionaliteit.

lees verder

Een ouder zonder gezag heeft een beperkte rechtspositie in het kader van een ondertoezichtstelling

Zaaknummer: 14.002Ba/14.002Bb
Datum beslissing: 4 mei 2015
Oordeel: deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader is de biologische vader van een vierjarige dochter, de moeder is belast met eenhoofdig ouderlijk gezag. Verweersters zijn opvolgende gezinsvoogden geweest in de ondertoezichtstelling, die over de dochter is uitgesproken. Tijdens de ondertoezichtstelling is er begeleide omgang geweest tussen vader en dochter. De vader heeft tal van klachten met betrekking tot de uitvoering van de ots. Hij klaagt dat er ten onrechte geen voorbereidende stappen zijn genomen om de dochter bij hem en zijn moeder te plaatsen, hij klaagt over een gebrek aan informatie betreffende de uitvoering van de ots en hij is het ook niet eens dat de omgang begeleid wordt.

lees verder

Groot deel stellingen klager onvoldoende onderbouwd

Zaaknummer: 15.002B
Datum beslissing: 5 april 2015
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt, dat bij een verzoek tot inzage van zijn persoonsgegevens ten onrechte door de gezinsvoogd toestemming is gevraagd van zijn ex partner, die met het ouderlijk gezag is bekleed. Verder meent hij dat de gezinsvoogd zich niet heeft gedragen als een waardig en professioneel gezinsvoogd, geeft de gezinsvoogd hem verkapte aanwijzingen en verzoekt hij het College het handelen van de gezinsvoogd aan diverse aanbevelingen te toetsen.

lees verder