Klager verzoekt tot wraking van de voorzitter van het College van Toezicht

Zaaknummer: 16.068T (W)
Datum beslissing: 30 december 2016
Oordeel: gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager/verzoeker heeft tijdens de mondelinge behandeling van zijn klacht (op 7 november 2016) een verzoek gedaan tot wraking van de voorzitter van het College van Toezicht (CvT). Verzoeker heeft hier – zowel tijdens als na de zitting – verschillende gronden voor naar voren gebracht. De W-CvT oordeelt dat door een optelsom aan omstandigheden een gerechtvaardigde schijn van partijdigheid bij de verzoeker is gewekt en het verzoek tot wraking wordt toegewezen.

lees verder

Moeder klaagt dat beklaagde niet naar haar en haar kinderen luistert

Zaaknummer: 16.038T
Datum beslissing: 29 december 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder klaagt erover dat de beklaagde –de gezinsvoogd- niet naar haar en haar kinderen luistert, de kinderen geen hulp hebben gekregen hoewel de noodzaak tot hulpverlening aanleiding was voor uithuisplaatsing en dat de vaders van de kinderen worden geloofd en moeder niet. Voorts klaagt moeder dat beklaagde zaken niet uitzoekt en op zijn beloop laat, dat zij geen informatie krijgt over school en de gezondheid van de kinderen, dat beklaagde als contactpersoon niet bereikbaar is en dat niet goed wordt gezorgd voor haar uit huis geplaatste kinderen.

lees verder

Grootmoeder klaagt er o.a. over dat beklaagde informatie op onjuiste wijze aan de rechter presenteert

Zaaknummer: 16.046T
Datum beslissing: 29 december 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Grootmoeder, die nauw betrokken is geweest bij de verzorging en opvoeding van de onder toezicht gestelde kinderen van haar dochter en haar hierin ondersteunde, klaagt er over dat beklaagde
–gezinsvoogd- informatie op onjuiste wijze aan de rechter presenteert, dat de kinderen daardoor ten onrechte vanuit haar dochter uit huis zijn geplaatst, en dat zij hen daardoor niet meer heeft kunnen bezoeken. Voorts klaagt zij erover dat een onjuiste mededeling van beklaagde, bijvoorbeeld ter zitting van de rechtbank, niet kan worden gerectificeerd, dat de kinderen doordat zij in pleeggezinnen verblijven geen contact meer hebben met grootmoeder, en dat beklaagde het vertrouwen in de kinderen schaadt. Tot slot heeft grootmoeder geklaagd dat beklaagde tegen haar heeft gezegd “Houd je klep” en dat zij op onjuiste wijze de kinderen en pleegmoeders citeert.

lees verder

Klacht over de wijze waarop de gezinsvoogd de ondertoezichtstelling heeft uitgevoerd

Zaaknummer: 16.023T
Datum beslissing: 29 december 2016
Oordeel: klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager dient een klacht in vijf onderdelen in over de wijze waarop de gezinsvoogd de ondertoezichtstelling heeft uitgevoerd. De samenwerking tussen beklaagde en klager is zeer moeizaam verlopen. Het CvT komt tot het oordeel dat beklaagde in lijn met de Beroepscode heeft gehandeld en dat beklaagde geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

lees verder

Klacht over de wijze waarop de gezinsvoogd de ondertoezichtstelling heeft uitgevoerd

Zaaknummer: 16.029Ta
Datum beslissing: 29 december 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft meermaals (per e-mail) zijn onvrede over zowel moeder als beklaagde en haar collega geuit. Klager verwijt beklaagde dat zij onzorgvuldig jegens hem heeft gehandeld en dient een klacht in twee onderdelen in; betreffende het verloop van een rechtszitting en een incident in september 2013. De klachtonderdelen worden ongegrond verklaard.

lees verder

Klacht over de wijze waarop de gezinsvoogd de ondertoezichtstelling heeft uitgevoerd

Zaaknummer: 16.029Tb
Datum beslissing: 29 december 2016
Oordeel: deels gegrond, deels ongegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft meermaals (per e-mail) zijn onvrede over zowel moeder als beklaagde en zijn collega geuit. Klager verwijt beklaagde dat hij onzorgvuldig jegens hem heeft gehandeld en dient een klacht in drie onderdelen in; betreffende het verloop van een rechtszitting, het woordgebruik en de partijdigheid van beklaagde.

lees verder

Vader klaagt erover dat gezinsvoogd zijn afspraken niet nakomt en hem niet informeert

Zaaknummer: 16.047T
Datum beslissing: 23 december 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt erover dat beklaagde –gezinsvoogd- zijn afspraken niet nakomt, hem niet informeert over belangrijke zaken in die zin dat hij slechts de uitkomst van een intern overleg te horen heeft gekregen maar niet de afwegingen die daaraan ten grondslag lagen, onvolledig inzicht geeft in het dossier, en het er ten onrechte niet toe leidt dat hij informatie krijgt over de voortgang op school. Voorts verwijt vader beklaagde dat hij hem een schriftelijke aanwijzing heeft gegeven, hoewel vader gegronde redenen had om andere opties aan te voeren. Daarnaast klaagt vader erover dat beklaagde hem buiten gesprekken houdt, gesprekken zodanig plant dat vader er niet bij kan zijn, en de kinderen in gevaar brengt door hen bij moeder te laten verblijven. Tot slot klaagt vader dat beklaagde zich onfatsoenlijk gedraagt, zich partijdig opstelt ten gunste van moeder, zijn macht misbruikt, voorkomt dat vader contact heeft met de leidinggevende van beklaagde en lopende projecten heeft stilgezet.

lees verder

De jeugdhulpverlener heeft geen zorg gedragen voor een zorgvuldige overdracht en deskundige verslaglegging voor de kortstondige periode dat zij betrokken is geweest

Zaaknummer: 16.082T
Datum beslissing: 23 december 2016
Oordeel: klachtonderdelen I, II, III en V ongegrond klachtonderdeel IV gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster verwijt beklaagde dat, in de kortstondige periode die de jeugdhulpverlener het gezin heeft bijgestaan, sprake is geweest van onzorgvuldige en ondeskundige verslaglegging. Het niet nakomen van de afspraken tijdens de bezoekregeling met de andere ouder. Voorts onheuse bejegening. Tenslotte het slecht bereikbaar zijn en slecht overdragen naar een vervangende gezinsvoogd, vanaf het moment dat beklaagde op vakantie is geweest tot aan het vertrek bij de betreffende werkgever.

lees verder

Moeder verwijt gezinsvoogd niet deskundig te hebben gehandeld gedurende de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van zoon. Klachten zijn deels niet-ontvankelijk, deels gegrond, deels ongegrond.

Zaaknummer: 16.052T
Datum beslissing: 23 december 2016
Oordeel: klachtonderdeel I: niet-ontvankelijk, klachtonderdeel II gegrond, klachtonderdelen III, IV, V, VI en VII ongegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

De zoon van klaagster is sinds 13 december 2011 onder toezicht gesteld, welke ondertoezichtstelling (ots) telkenmale is verlengd. Tussen 7 april 2015 en 7 juli 2016 is beklaagde als gezinsvoogd betrokken geweest bij de ots van de zoon. Op 25 februari 2016 heeft een SOS-meeting plaatsgevonden, hetgeen heeft geresulteerd in een spoeduithuisplaatsing van de zoon op 26 februari 2016. De op 26 februari 2016 verleende machtiging tot uithuisplaatsing werd bij beschikking van 25 maart 2016 door de rechtbank bekrachtigd. Tussen klaagster en haar zoon heeft tussen 26 februari 2016 en 14 april 2016 geen contact plaatsgevonden. Voorts is de zoon tussen de uithuisplaatsing op 26 februari 2016 en de zomervakantie van 2016 niet naar school geweest.

lees verder

Een maatregel van waarschuwing wordt opgelegd omdat beklaagde vader niet heeft geïnformeerd over het hulpverleningstraject van zijn zoon (in het gezin van de moeder) en een gesprek op school

Zaaknummer: 16.012T
Datum beslissing: 21 december 2016
Oordeel: beide klachtonderdelen gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

De vader (met gezag) dient een klacht in omdat beklaagde (betrokken als hulpverlener in het gezin van de moeder) hem niet heeft geïnformeerd over het hulpverleningstraject van zijn zoon. Beklaagde heeft voorts zonder medeweten van klager een gesprek op school gevoerd over zijn zoon.

lees verder

Klager dient tegen 3 jeugdprofessionals een klacht in betreffende (de uitvoering van) de ondertoezichtstelling (zie ook 16.078Tb en c)

Zaaknummer: 16.078Ta
Datum beslissing: 21 december 2016
Oordeel: klachtonderdeel I ongegrond, klager in klachtonderdelen II en III niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager is vader van een zoon en twee dochters. De vader heeft een klacht ingediend tegen de teamleider van de gecertificeerde instelling die uitvoering geeft aan de ondertoezichtstelling van de kinderen.

lees verder

Klager dient tegen 3 jeugdprofessionals een klacht in betreffende (de uitvoering van) de ondertoezichtstelling (zie ook 16.078Ta en c)

Zaaknummer: 16.078Tb
Datum beslissing: 21 december 2016
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager is vader van een zoon en twee dochters. De vader heeft tegen de twee jeugdbeschermers, die de ondertoezichtstelling van de kinderen gezamenlijk uitvoeren, (gelijkluidende) klachten ingediend

lees verder

Klager dient tegen 3 jeugdprofessionals een klacht in betreffende (de uitvoering van) de ondertoezichtstelling (zie ook 16.078Ta en b)

Zaaknummer: 16.078Tc
Datum beslissing: 21 december 2016
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager is vader van een zoon en twee dochters. De vader heeft een klacht ingediend tegen de teamleider van de gecertificeerde instelling die uitvoering geeft aan de ondertoezichtstelling van de kinderen.

lees verder

Klaagster is weliswaar belanghebbende in de zin van art. 1 Tuchtreglement maar haar klachten zijn niet-ontvankelijk

Zaaknummer: 16.030T
Datum beslissing: 16 december 2016
Oordeel: niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster heeft sinds een aantal jaren één keer per maand en gedurende een aantal dagen in de zomervakanties een meisje, L., te logeren. L. is pleegkind geweest van de schoonouders van de oudste dochter van klaagster. L. is ten tijde van de indiening van de klacht door klaagster bijna 17 jaar oud.

lees verder

Terugwerkende kracht van registratie kan niet tot gevolg hebben dat het College met terugwerkende kracht bevoegd wordt tot de datum van indiening van de klacht

Zaaknummer: 15.094Tb
Datum beslissing: 13 december 2016
Oordeel: niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Beklaagde is op 7 januari 2014 opgenomen in het register BAMW. In november 2014 is deze registratie door SKJ overgenomen. Ter afronding van het registratieproces en ter activering van de registratie bij SKJ dienen aspirant-geregistreerden een activatiemail te beantwoorden. Op 18 maart 2015 heeft klaagster haar klacht ingediend. Op 18 maart 2016 heeft beklaagde de activatiemail beantwoord.

lees verder

Klaagster stelt beroep in tegen ongegrond verklaarde klacht

Zaaknummer: 16.005B (15.088T)
Datum beslissing: 9 december 2016
Oordeel: deels gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De ongegrond verklaarde klacht door het College van Toezicht (CvT), wordt door het College van Beroep (CvB) deels gegrond verklaard. Er wordt geen maatregel opgelegd. Het College van Toezicht (CvT) is van oordeel dat beklaagde op grond van artikel 2.1 van het Kwaliteitskader van de Raad voor de Kinderbescherming 2015 de vader heeft mogen vragen naar de leeftijd van J. Klaagster voert in beroep aan dat de raadsonderzoeker j de persoonsgegevens van haar zoon J. oneigenlijk heeft verwerkt. Het beroep richt zich met name tegen het feit dat klaagster als enige ouder met gezag niet vooraf door beklaagde is geïnformeerd over het feit dat het onderzoek van de Raad voor de kinderbescherming, hierna de Raad, zich zou kunnen uitbreiden naar de andere in het gezin aanwezige minderjarige kinderen, onder wie J.

lees verder

Klagers stellen beroep in tegen ongegrond verklaarde klacht

Zaaknummer: 16.006B
Datum beslissing: 2 december 2016
Oordeel: beroep deels gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klagers hebben zich op enig moment aangemeld bij Combinatie Jeugdzorg als aspirant pleegouders voor weekend- en vakantieopvang van kinderen. In verband met de beoordeling van de geschiktheid als pleegouder, hebben zij het traject Aspirant Pleegouderschap doorlopen. Beklaagde heeft dit traject begeleid en een aantal gesprekken bij klagers thuis gevoerd. In de loop van het laatstgenoemde gesprek, waarbij een collega van beklaagde aanwezig was, heeft beklaagde na een blikwisseling met de collega aan klagers medegedeeld dat zij niet werden geaccepteerd als pleegouders.

lees verder

Moeder klaagt over gezinsvoogd. Klachten zijn ongegrond.

Zaaknummer: 16.031T
Datum beslissing: 2 december 2016
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Sinds mei 2014 staat de zoon van klaagster onder toezicht van een gecertificeerde instelling (GI). Beklaagde is namens de GI tot juli 2015 is opgetreden als gezinsvoogd. In maart 2015 heeft beklaagde aan klaagster meegedeeld dat onderzoek bij de zoon noodzakelijk is om zijn problematiek en zijn begeleidingsbehoeften in kaart te kunnen brengen. Beklaagde heeft daarbij gesteld dat er zal worden nagegaan of klaagster en de vader van de zoon in staat zijn om de zoon te begeleiden.

lees verder

Kan een geregistreerd jeugdzorgwerker die werkzaam is als teammanager worden onderworpen aan het tuchtrecht?

Zaaknummer: 16.004Ba (15.036Ta)
Datum beslissing: 25 november 2016
Oordeel: beroep gegrond, vernietiging beslissing CvT
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Een geregistreerde jeugdzorgwerker die werkzaam is als teammanager kan worden onderworpen aan het tuchtrecht voor de jeugdzorg indien zijn handelen voldoende weerslag heeft op het belang van de individuele cliënt. De beslissing van het CvT waarbij een waarschuwing werd opgelegd wordt door het College van Beroep vernietigd.

lees verder

Waarschuwing opgelegd door College van Toezicht wordt door het College van Beroep vernietigd

Zaaknummer: 16.004B (15.036T)
Datum beslissing: 25 november 2016
Oordeel: beroep gegrond, vernietiging beslissing CvT
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Een geregistreerde jeugdzorgwerker die werkzaam is als Hoofd gedragswetenschappelijke staf kan worden onderworpen aan het tuchtrecht voor de jeugdzorg indien haar handelen voldoende weerslag heeft op het belang van de individuele cliënt. De beslissing van het College van Toezicht waarbij een waarschuwing werd opgelegd wordt door het College van Beroep vernietigd.

lees verder

Betrokken jeugdprofessional doet een particuliere melding die samenhangt met het gezin waar zij zelf bij is betrokken

Zaaknummer: 16.007T
Datum beslissing: 21 november 2016
Oordeel: klachtonderdelen I en IV ongegrond klachtonderdelen II en III gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster verwijt beklaagde onprofessioneel gehandeld te hebben ten aanzien van de gedane melding bij het AMK. Door het feitencomplex slechts vanuit vaders optiek te bekijken, geen mededeling te doen van de geplande melding en het niet betrekken van klaagster haar kijk op het verhaal, heeft beklaagde het totale feitencomplex van te voren onvoldoende beoordeeld. Daarnaast is het niet voorgelegd aan een onafhankelijke collega die niet in familiaire relatie stond tot het kind. Het is desondanks niet onbegrijpelijk dat beklaagde besloten heeft om actie te ondernemen maar van een jeugdprofessional mag zorgvuldiger handelen worden verwacht. Het CvT legt een waarschuwing op als maatregel.

lees verder

Vader klaagt over de gezinsvoogd met betrekking tot de uitvoering van de ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing

Zaaknummer: 15.080T
Datum beslissing: 21 november 2016
Oordeel: niet-ontvankelijk, ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De kinderen van klager en zijn vrouw zijn op 26 juni 2012 onder toezicht gesteld, waarna zij sinds mei 2013 uit huis geplaatst zijn. Klager en zijn vrouw hebben verdriet van de uithuisplaatsing van de kinderen. Ook is door de rechtbank op 10 juni 2015 het gezag van de ouders beëindigd. Deze beschikking is door het hof op 10 mei 2016 bekrachtigd. Voor klager en zijn vrouw is het onbegrijpelijk dat zij geen gezag meer hebben over de kinderen. Klager verwijt beklaagde dat door het handelen van beklaagde zijn gezin is ontwricht en beschadigd en dient daarom zes klachten in tegen de beklaagde.

lees verder

Schoolmaatschappelijk werker informeert ouder veel te laat

Zaaknummer: 16.001B (15.023T)
Datum beslissing: 11 november 2016
Oordeel: gedeeltelijk ongegrond, gedeeltelijk gegrond, handhaaft beslissing CvT
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Schoolmaatschappelijk werker informeert ouder veel te laat over de gesprekken die worden gevoerd met haar dochter. De in eerste instantie opgelegde waarschuwing wordt door het CvB gehandhaafd.

lees verder

Moeder verwijt de gezinsvoogd niet deskundig te hebben gehandeld bij en na het uithuisplaatsen van haar dochter. Klachtonderdelen zijn ongegrond.

Zaaknummer: 16.050Tb
Datum beslissing: 11 november 2016
Oordeel: alle klachtonderdelen zijn ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Beklaagde is sinds 29 december 2015 betrokken geweest bij klaagster en haar dochter. Op 30 december 2015 is door de Raad voor de Kinderbescherming een spoedmelding gedaan bij Jeugdbescherming. Naar aanleiding van deze spoedmelding was beklaagde op 30 december 2015 in de woning van klaagster aanwezig. In aanwezigheid van beklaagde is de dochter van klaagster met spoed uit huis geplaatst.

lees verder

Vader dient een klacht in tegen de tijdelijke gezinsvoogd over de wijze waarop de ondertoezichtstelling is uitgevoerd ten tijde van de vakantie van de verantwoordelijke gezinsvoogd

Zaaknummer: 16.058Ta
Datum beslissing: 10 november 2016
Oordeel: klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Door een opeenstapeling van gebeurtenissen, waarbij de vader de crisisdienst van de GI heeft gebeld, heeft de (tijdelijke) gezinsvoogd een schriftelijke aanwijzing opgesteld inzake de zorgregeling die gold ten tijde van de vakantie. Beklaagde heeft volgens de vader op verschillende punten onrechtmatig gehandeld en partijen (waaronder de politie) foutief ingelicht.

lees verder

Vader dient een klacht in tegen gezinsvoogd omdat geen gehoor is gegeven aan een rechterlijke beschikking en waarbij tevens de moeder zou zijn aangespoord tot het verzoeken van eenhoofdig gezag

Zaaknummer: 16.058T
Datum beslissing: 10 november 2016
Oordeel: klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Door omstandigheden heeft de GI drie schriftelijke aanwijzingen aan de vader moeten geven omtrent de omgangsregeling met zijn kinderen. Door de rechtbank is één daarvan bekrachtigd en één is vervallen verklaard. De laatste is door de GI ingetrokken. Klager is van mening dat de GI, (onder andere) door het geven van de schriftelijke aanwijzingen, geen gehoor heeft willen geven aan een rechterlijke beslissing. Tot slot zou beklaagde aangestuurd hebben op het voor de moeder verkrijgen van eenhoofdig gezag.

lees verder

Vader dient een klacht in tegen gezinsvoogd omdat twee van zijn kinderen zijn weggelopen tijdens een begeleid omgangsmoment en omdat beklaagde niet naar voren heeft gebracht dat de aangifte tegen klager is geseponeerd

Zaaknummer: 16.081T
Datum beslissing: 10 november 2016
Oordeel: klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De vader dient een klacht tegen beklaagde in omdat tijdens een (begeleid) omgangsmoment tussen de kinderen en vader één van zijn kinderen is weggelopen. Tijdens het omgangsmoment de week erop is vervolgens één van zijn andere kinderen weggelopen. Ook heeft beklaagde het vertrouwen van klager meerdere malen geschonden.

lees verder

Klager is het niet eens met de wijze waarop de gezinsvoogd de ondertoezichtstelling heeft uitgevoerd

Zaaknummer: 16.039T
Datum beslissing: 10 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager is het niet eens met de handelwijze van beklaagde als gezinsvoogd. Beklaagde zou zich jegens klager niet neutraal opstellen, onvolledige rapportages maken, niet eerlijk zijn geweest tijdens een zitting bij de rechtbank en ten slotte niet transparant te hebben gehandeld.

lees verder

Klager verwijt de PGB-expert dat het proces om te komen tot een verlenging van het persoonsgebonden budget onvoldoende, niet professioneel en inadequaat tot stand is gekomen. Klachten zijn deels gegrond, deels ongegrond.

Zaaknummer: 16.053Tb
Datum beslissing: 10 november 2016
Oordeel: klachtonderdeel A, B, D, E en F gegrond, klachtonderdeel C ongegrond
Maatregel: berisping

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft in 2015 geïndiceerde zorg (persoonsgebonden budget en zorg in natura) voor zijn zonen ontvangen. In oktober 2015 heeft klager een aanvraag voor een herbeschikking voor 2016 gedaan. Beklaagde is sinds november 2015 bij de aanvraag betrokken geweest als persoonsgebonden budget-expert (hierna: PGB-expert). Samen met een collega is beklaagde verantwoordelijk voor de herbeschikking. Op 26 april 2016 is door de gemeente een beschikking afgegeven.

Klacht:
Het College van Toezicht (CvT) heeft vastgesteld dat de klacht in de kern kan worden beperkt tot het volgende. De activiteiten van beklaagde om te komen tot een verlenging van het persoonsgebonden budget – in het kader van een aanvraag door klager van een herbeschikking voor 2016 – zijn volstrekt onvoldoende, niet professioneel en inadequaat.. De vier afzonderlijke klachtonderdelen zijn daarvan voorbeelden. Binnen de kaders van deze klacht richt het verwijt zich ook op het gebrek aan informatie en ongepaste uitingen door beklaagde.

Beslissing:
Het CvT is van oordeel dat het aan de professional is om helder te krijgen wat een verzoek tot geïndiceerde zorg inhoudt. Het CvT overweegt dat beklaagde in haar rol als PGB-expert helderheid zou moeten verkrijgen. Het CvT stelt vast dat hier in het onderhavige geval geen sprake van is geweest. Als intern adviseur op het gebied van PGB had beklaagde voorts niet de indruk moeten wekken dat zij als eerste aanspreekpunt voor klager fungeerde. Het had naar het oordeel van het CvT, gelet op de e-mails die zich in het dossier bevinden, voor beklaagde volstrekt duidelijk moeten zijn dat zij door klager wel als aanspreekpunt werd beschouwd. Aan beklaagde kan worden verweten dat zij die situatie in stand heeft gelaten nadat zij zich dit gerealiseerd moet hebben en de aanvraag van haar en collega naar een andere collega was overgedragen. Het CvT verklaart de klachtenonderdelen A, B, D, E en F gegrond en legt in verband met deze gegrondverklaring de maatregel van berisping op. Het overige deel van de klacht wordt ongegrond verklaard.

lees verder

Moeder dient zes klachten in tegen gezinsvoogd betreffende de uitvoering van de ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing

Zaaknummer: 16.015T
Datum beslissing: 7 november 2016
Oordeel: klachten ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Bij rechterlijke beslissing van 20 november 2014 zijn de twee kinderen van klaagster onder toezicht gesteld. Beklaagde is sindsdien tot 1 april 2016 aangesteld als gezinsvoogd van de kinderen. Bij rechterlijke beschikking d.d. 25 november 2015 is een machtiging tot uithuisplaatsing verleend.

lees verder

Vader klaagt over de wijze waarop de gezinsvoogd de ondertoezichtstelling heeft uitgevoerd

Zaaknummer: 16.026T
Datum beslissing: 7 november 2016
Oordeel: 8 klachtonderdelen gegrond, 2 klachtonderdelen ongegrond en 1 klachtonderdeel deels (on)gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

De ouders zijn sinds februari 2013 uit elkaar. De moeder heeft in mei 2013 bij de politie aangifte gedaan van huiselijk geweld tegen klager. In oktober 2014 is de aangifte geseponeerd op grond van: het ten onrechte als verdachte aangemerkt zijn. De zoon is in september 2014 onder toezicht gesteld. Klager heeft elf klachtonderdelen geformuleerd.

lees verder

Moeder dient 4 klachten in tegen 2 raadsonderzoekers over de wijze waarop het raadsrapport tot stand gekomen is

Zaaknummer: 15.078Ta
Datum beslissing: 7 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Op verzoek van de rechtbank heeft de Raad onderzoek verricht en advies uitgebracht betreffende de vraag of een omgangsregeling tussen de dochter en vader (ex-partner van klaagster) in het belang van de dochter zou zijn en zo ja op welke wijze een eventuele omgang zou moeten worden opgebouwd en vormgegeven. Klaagster heeft onder andere een toestemmingsverklaring ondertekend om beklaagde informatie te laten opvragen bij vijf informanten. Concluderend heeft de Raad naar aanleiding van het onderzoek geadviseerd de omgang begeleid op te starten. Klaagster dient zes klachten in tegen beklaagde (en haar collega tegen wie gelijkluidende klachten zijn ingediend, zie zaak 15.078Tb).

lees verder

Moeder dient 4 klachten in tegen 2 raadsonderzoekers over de manier waarop het raadsrapport tot stand is gekomen

Zaaknummer: 15.078Tb
Datum beslissing: 7 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Op verzoek van de rechtbank heeft de Raad onderzoek verricht en advies uitgebracht betreffende de vraag of een omgangsregeling tussen de dochter en vader (ex-partner van klaagster) in het belang van de dochter zou zijn en zo ja op welke wijze een eventuele omgang zou moeten worden opgebouwd en vormgegeven. Klaagster heeft onder andere een toestemmingsverklaring ondertekend om beklaagde informatie te laten opvragen bij vijf informanten. Concluderend heeft de Raad nalv het onderzoek geadviseerd de omgang begeleid op te starten. Klaagster dient zes klachten in tegen beklaagde (en haar collega tegen wie gelijkluidende klachten zijn ingediend, zie zaak 15.078Ta).

lees verder

De gezinsvoogd is betrokken bij een gecompliceerde echtscheiding waarbij klager zich benadeeld voelt ten opzichte van moeder

Zaaknummer: 16.099T
Datum beslissing: 3 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager en zijn ex-partner zijn door een gecompliceerde scheiding uit elkaar. Beklaagde is bij het gezin betrokken als gezinsvoogd ter uitvoering van de OTS van hun dochter. Klager verwijt beklaagde in het belang van moeder te handelen. Het CvT oordeelt dat beklaagde in lijn met de beroepscode heeft gehandeld en geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd betreffende de wijze waarop afspraken worden gepland en verlopen, misbruik van machtspositie en het niet serieus nemen van klager.

Zaaknummer: 15.062Ta
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit dertien klachtonderdelen. In de kern zien de klachten op de wijze waarop afspraken worden gepland en verlopen, misbruik van machtspositie en het niet serieus nemen van klager.

Ten aanzien van klachtonderdeel I, betreffende het bezoek van de kinderen aan de vader van klager, dat door de schuld van beklaagde niet heeft plaatsgevonden, heeft het College geconstateerd dat klager geen concrete vraag hierover aan beklaagde heeft gesteld. Slechts een terloopse opmerking is naar het oordeel van het College onvoldoende om te verwachten dat beklaagde direct tot actie zou overgaan. Ten aanzien van de klachtonderdelen II, VIII, IX, X, XII en XIII heeft het College geoordeeld zich voor te kunnen stellen dat klager onder de gegeven omstandigheden heeft gevoeld dat hij in een mindere positie werd gebracht. Het College heeft echter in het handelen van beklaagde geen omstandigheden kunnen vinden waaruit zou kunnen blijken dat zij niet voldoet aan de criteria die gesteld mogen worden aan de jeugdprofessional. Klachtonderdelen III, IV en XI zijn onvoldoende onderbouwd. Ten aanzien van klachtonderdeel V heeft het College geoordeeld dat terecht is afgezien van een bezoek van klager aan zijn kinderen, nu door klager onvoldoende waarborgen zijn gegeven voor de veiligheid van de kinderen bij een onbegeleid contact, en het begeleid bezoek tijdens de feestdagen niet georganiseerd kon worden. Voor zover klager beklaagde in klachtonderdeel VI verwijt dat zij bij het zoeken naar een plaats voor omgang klager bewust in een nadelige positie heeft gebracht, heeft het College geoordeeld dat het klager niet volgt in zijn stelling. De afspraken voor de omgang zijn gemaakt, mede in het belang van de kinderen, waardoor incidenteel gekozen is voor een plaats buiten het woongebied van klager. Tot slot volgt het College beklaagde in de stelling dat de kosten en de uitbetaling van de reiskosten behoren tot de verantwoordelijkheid van de GI en beklaagde niet raken.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd betreffende misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het schetsen van een negatief beeld van klager.

Zaaknummer: 15.062Tb
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: deels gegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit twaalf klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het schetsen van een negatief beeld van klager.

Klachtonderdelen Ia t/m Ig en IV zijn onvoldoende onderbouwd en om deze reden ongegrond verklaard. Ten aanzien van klachtonderdeel II, inhoudende dat beklaagde niets zou hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat de kinderen van de moeder met de feestdagen bij de moeder konden langskomen, heeft het College geoordeeld dat klager geen belanghebbende is. Klachtonderdeel III ziet op een door beklaagde opgesteld rapport. Naar het oordeel van het College heeft beklaagde afdoende en gemotiveerd geantwoord waarop haar standpunten en conclusies in het rapport zijn gebaseerd, zij heeft hier telkens verwezen naar de diverse bronnen. Voorts heeft zij gemotiveerd waarom tijdens de overdracht, in plaats van haar naam, een andere naam onder het rapport is verschenen. Klachtonderdeel III is voor het overige onvoldoende onderbouwd. Ook klachtonderdeel IV is onvoldoende onderbouwd en blijkt geenszins uit de stukken die beklaagde zelf heeft opgesteld. Tot slot heeft het College ten aanzien van klachtonderdeel V, inhoudende dat klager door beklaagde op een dwaalspoor is gezet om zijn kinderen uit huis te kunnen plaatsen, als volgt geoordeeld. Het is het College gebleken dat het gesprek op 3 februari 2014 in eerste instantie ten doel had om de schriftelijke aanwijzing te bespreken, maar later is gebruikt om klager te informeren over de uithuisplaatsing. Hierdoor was er ook zekerheid dat klager op het moment van de uithuisplaatsing niet in de woning van zijn partner aanwezig zou zijn. Het College kan, gezien de omstandigheden van dit geval, deze handelswijze met het oog op artikel A van de beroepscode “de jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen", billijken.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd betreffende misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het achterhouden van informatie.

Zaaknummer: 15.062tc
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit veertien klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op het misbruiken van de machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het achterhouden van informatie.

Klachtonderdelen Ia t/m Ih, III, IV en VII zijn onvoldoende onderbouwd en om deze reden ongegrond verklaard. Ten aanzien van klachtonderdeel II, inhoudende dat beklaagde niets zou hebben ondernomen tegen de bewindvoerder van de partner van klager, heeft het College geoordeeld dat klager geen belanghebbende is. Voor zover klager beklaagde verwijt dat zij klager heeft belemmerd met een straatverbod, heeft het College vastgesteld dat het straatverbod door een andere instelling is aangevraagd. Dat kan beklaagde derhalve niet worden aangerekend. Tot slot verwijt klager beklaagde dat hij niet is geïnformeerd over de moeder en de kinderen. Naar het oordeel van het College is uit de contactjournaals afdoende gebleken dat beklaagde frequent contact heeft gehad met klager.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd betreffende misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het achterhouden van informatie.

Zaaknummer: 15.062Td
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit veertien klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het achterhouden van informatie.

Klachtonderdelen Ia t/m Ih en VIII zijn onvoldoende onderbouwd en om deze reden ongegrond verklaard. Ten aanzien van klachtonderdeel II, inhoudende dat beklaagde verjaardagskaarten heeft achtergehouden, heeft het College geoordeeld dat klager geen belanghebbende is. Voor zover klager beklaagde verwijt dat zij klager heeft belemmerd met een straatverbod, heeft het College vastgesteld dat het straatverbod door een andere instelling is aangevraagd. Dat kan beklaagde derhalve niet worden aangerekend. Tot slot verwijt klager beklaagde dat hij niet is geïnformeerd over de moeder en de kinderen. Naar het oordeel van het College is uit de contactjournaals afdoende gebleken dat beklaagde frequent contact heeft gehad met klager.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd betreffende bejegening, niet nakomen van afspraken, op onjuiste wijze rapporten opstellen en het achterhouden van informatie.

Zaaknummer: 15.062Te
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit tien klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op de bejegening van beklaagde, het niet nakomen van afspraken, het op onjuiste wijze opstellen van rapporten en het achterhouden van informatie.

Ten aanzien van de klachtonderdelen I t/m IV, betreffende de bejegening, heeft het College geen aanknopingspunten kunnen vinden die tot de conclusie leiden dat beklaagde een verwijt treft. Klachtonderdeel V, inhoudende het negeren van afspraken van de klachtencommissie heeft het College ongegrond verklaard, nu het College niet is gebleken dat beklaagde (bewust) het advies van de klachtencommissie niet heeft opgevolgd. Het College heeft hierbij opmerkt dat het ook kan en mag oordelen over klachten, indien deze reeds onderdeel zijn geweest in een andere klachtenprocedure. Ten aanzien van klachtonderdeel VI heeft het College overwogen dat beklaagde zich meer dan gemiddeld heeft ingezet om het contact met klager gaande te houden en hem op de hoogte te houden. Voor zover klager beklaagde verwijt dat hij rapporten op onjuiste wijze heeft opgesteld, heeft het College de klacht ongegrond verklaard. Het College heeft hierbij, onder meer, overwogen dat de commentaren, die klager heeft gegeven op de rapporten, niet – altijd – hebben geleid tot een wijziging van de inhoud, het oordeel van het College niet anders hebben gemaakt. Ook ten aanzien van klachtonderdeel IX en X heeft het College geoordeeld dat beklaagde zorgvuldig heeft gehandeld.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd betreffende de wijze waarop afspraken worden gepland en verlopen, misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het neerzetten van een negatief beeld van klager.

Zaaknummer: 15.062Tf
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit dertien klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op de wijze waarop afspraken worden gepland en verlopen, misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het neerzetten van een negatief beeld van klager.

Ten aanzien van klachtonderdelen II, VIII, IX, X, XII en XIII heeft het College geoordeeld dat het in het handelen van beklaagde geen omstandigheden heeft gevonden waaruit zou kunnen blijken dat zij niet voldoet aan de criteria die gesteld mogen worden aan de jeugdprofessional. Klachtonderdelen III, IV en XI zijn ongegrond verklaard, omdat klager deze klachtonderdelen onvoldoende heeft onderbouwd. Met betrekking tot de overige klachtonderdelen heeft het College geoordeeld dat beklaagde geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Het College heeft hierbij, onder meer, overwogen dat de kosten en de uitbetaling van de reiskosten behoren tot de verantwoordelijkheid van de instelling.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd over het geven van onjuiste/negatieve informatie en het nalaten om de pleegouders/kinderen aan te spreken op hun gedrag.

Zaaknummer: 15.062Tg
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit twaalf klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op het geven van onjuiste/negatieve informatie en het nalaten de pleegouders/kinderen aan te spreken op hun gedrag.

Ten aanzien van klachtonderdeel I is het College gebleken dat beklaagde juist heeft gehandeld door ervoor te zorgen dat de foto van de minderjarige van Facebook is verwijderd. Met betrekking tot klachtonderdeel II heeft het College geoordeeld dat beklaagde vanuit zijn functie geen (negatieve) informatie aan de rechtbank kan geven en ook is niet gebleken dat hij dit op wat voor wijze dan ook gedaan heeft. Het is het College voorts niet gebleken dat beklaagde doelbewust heeft gezegd dat de moeder niet bij het bezoek van de kinderen aanwezig mag zijn en klager niet van informatie heeft voorzien. Ten aanzien van klachtenonderdeel V, inhoudende dat de kinderen de pleegouders aanspreken met papa en mama, heeft beklaagde voldoende duidelijk gemaakt dat het uitspreken van deze woorden aan het adres van pleegouders vaker voorkomt. Met betrekking tot klachtonderdeel VI heeft beklaagde voldoende aannemelijk gemaakt dat hij niet op de hoogte is geweest van adviezen van de rechter en voorts dat hij niets van doen heeft gehad met het mogelijk stopzetten van de contactmomenten. Klachtonderdeel VII, XI en XII zijn bij gebreke van onderbouwing ongegrond verklaard. Ten aanzien van klachtonderdeel VIII heeft het College geoordeeld dat niet is gebleken dat beklaagde doelbewust nooit heeft beschreven dat de kinderen het goed doen tijdens het bezoek met de klager en diens partner. Met betrekking tot klachtonderdeel IX heeft het College overwogen dat de omstandigheid dat kinderen van deze leeftijd niet in staat zijn een lang telefoongesprek te voeren, niet op de schouders van de pleegouders kan worden gelegd en in het verlengde daarvan een verantwoordelijkheid is van beklaagde. Tot slot heeft het College overwogen dat de enkele omstandigheid dat beklaagde geen aangifte heeft gedaan vanwege het optreden van klager, niet wegneemt dat beklaagde zich wel degelijk bedreigd heeft gevoeld.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd betreffende de wijze waarop afspraken worden gepland en verlopen, misbruik van machtspositie en het niet serieus nemen van klager.

Zaaknummer: 15.062Ta
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: Ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit dertien klachtonderdelen. In de kern zien de klachten op de wijze waarop afspraken worden gepland en verlopen, misbruik van machtspositie en het niet serieus nemen van klager.

Ten aanzien van klachtonderdeel I, betreffende het bezoek van de kinderen aan de vader van klager, dat door de schuld van beklaagde niet heeft plaatsgevonden, heeft het College geconstateerd dat klager geen concrete vraag hierover aan beklaagde heeft gesteld. Slechts een terloopse opmerking is naar het oordeel van het College onvoldoende om te verwachten dat beklaagde direct tot actie zou overgaan. Ten aanzien van de klachtonderdelen II, VIII, IX, X, XII en XIII heeft het College geoordeeld zich voor te kunnen stellen dat klager onder de gegeven omstandigheden heeft gevoeld dat hij in een mindere positie werd gebracht. Het College heeft echter in het handelen van beklaagde geen omstandigheden kunnen vinden waaruit zou kunnen blijken dat zij niet voldoet aan de criteria die gesteld mogen worden aan de jeugdprofessional. Klachtonderdelen III, IV en XI zijn onvoldoende onderbouwd. Ten aanzien van klachtonderdeel V heeft het College geoordeeld dat terecht is afgezien van een bezoek van klager aan zijn kinderen, nu door klager onvoldoende waarborgen zijn gegeven voor de veiligheid van de kinderen bij een onbegeleid contact, en het begeleid bezoek tijdens de feestdagen niet georganiseerd kon worden. Voor zover klager beklaagde in klachtonderdeel VI verwijt dat zij bij het zoeken naar een plaats voor omgang klager bewust in een nadelige positie heeft gebracht, heeft het College geoordeeld dat het klager niet volgt in zijn stelling. De afspraken voor de omgang zijn gemaakt, mede in het belang van de kinderen, waardoor incidenteel gekozen is voor een plaats buiten het woongebied van klager. Tot slot volgt het College beklaagde in de stelling dat de kosten en de uitbetaling van de reiskosten behoren tot de verantwoordelijkheid van de GI en beklaagde niet raken.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd betreffende misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het schetsen van een negatief beeld van klager.

Zaaknummer: 15.062Tb
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit twaalf klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op  misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het schetsen van een negatief beeld van klager.

Klachtonderdelen Ia t/m Ig en IV zijn onvoldoende onderbouwd en om deze reden ongegrond verklaard. Ten aanzien van klachtonderdeel II, inhoudende dat beklaagde niets zou hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat de kinderen van de moeder met de feestdagen bij de moeder konden langskomen, heeft het College geoordeeld dat klager geen belanghebbende is. Klachtonderdeel III ziet op een door beklaagde opgesteld rapport. Naar het oordeel van het College heeft beklaagde afdoende en gemotiveerd geantwoord waarop haar standpunten en conclusies in het rapport zijn gebaseerd, zij heeft hier telkens verwezen naar de diverse bronnen. Voorts heeft zij gemotiveerd waarom tijdens de overdracht, in plaats van haar naam, een andere naam onder het rapport is verschenen. Klachtonderdeel III is voor het overige onvoldoende onderbouwd. Ook klachtonderdeel IV is onvoldoende onderbouwd en blijkt geenszins uit de stukken die beklaagde zelf heeft opgesteld. Tot slot heeft het College ten aanzien van klachtonderdeel V, inhoudende dat klager door beklaagde op een dwaalspoor is gezet om zijn kinderen uit huis te kunnen plaatsen, als volgt geoordeeld. Het is het College gebleken dat het gesprek op 3 februari 2014 in eerste instantie ten doel had om de schriftelijke aanwijzing te bespreken, maar later is gebruikt om klager te informeren over de uithuisplaatsing. Hierdoor was er ook zekerheid dat klager op het moment van de uithuisplaatsing niet in de woning van zijn partner aanwezig zou zijn. Het College kan, gezien de omstandigheden van dit geval, deze handelswijze met het oog op artikel A van de beroepscode “de jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen", billijken.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd betreffende misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het achterhouden van informatie.

Zaaknummer: 15.062Tc
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit veertien klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op het misbruiken van de machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het achterhouden van informatie.

Klachtonderdelen Ia t/m Ih, III, IV en VII zijn onvoldoende onderbouwd en om deze reden ongegrond verklaard. Ten aanzien van klachtonderdeel II, inhoudende dat beklaagde niets zou hebben ondernomen tegen de bewindvoerder van de partner van klager, heeft het College geoordeeld dat klager geen belanghebbende is. Voor zover klager beklaagde verwijt dat zij klager heeft belemmerd met een straatverbod, heeft het College vastgesteld dat het straatverbod door een andere instelling is aangevraagd. Dat kan beklaagde derhalve niet worden aangerekend. Tot slot verwijt klager beklaagde dat hij niet is geïnformeerd over de moeder en de kinderen. Naar het oordeel van het College is uit de contactjournaals afdoende gebleken dat beklaagde frequent contact heeft gehad met klager.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd betreffende misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het achterhouden van informatie.

Zaaknummer: 15.062Td
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit veertien klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het achterhouden van informatie.

Klachtonderdelen Ia t/m Ih en VIII zijn onvoldoende onderbouwd en om deze reden ongegrond verklaard. Ten aanzien van klachtonderdeel II, inhoudende dat beklaagde verjaardagskaarten heeft achtergehouden, heeft het College geoordeeld dat klager geen belanghebbende is. Voor zover klager beklaagde verwijt dat zij klager heeft belemmerd met een straatverbod, heeft het College vastgesteld dat het straatverbod door een andere instelling is aangevraagd. Dat kan beklaagde derhalve niet worden aangerekend. Tot slot verwijt klager beklaagde dat hij niet is geïnformeerd over de moeder en de kinderen. Naar het oordeel van het College is uit de contactjournaals afdoende gebleken dat beklaagde frequent contact heeft gehad met klager.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd betreffende bejegening, niet nakomen van afspraken, op onjuiste wijze rapporten opstellen en het achterhouden van informatie.

Zaaknummer: 15.062Te
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit tien klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op de bejegening van beklaagde, het niet nakomen van afspraken, het op onjuiste wijze opstellen van rapporten en het achterhouden van informatie.

Ten aanzien van de klachtonderdelen I t/m IV, betreffende de bejegening, heeft het College geen aanknopingspunten kunnen vinden die tot de conclusie leiden dat beklaagde een verwijt treft. Klachtonderdeel V, inhoudende het negeren van afspraken van de klachtencommissie heeft het College ongegrond verklaard, nu het College niet is gebleken dat beklaagde (bewust) het advies van de klachtencommissie niet heeft opgevolgd. Het College heeft hierbij opmerkt dat het ook kan en mag oordelen over klachten, indien deze reeds onderdeel zijn geweest in een andere klachtenprocedure. Ten aanzien van klachtonderdeel VI heeft het College overwogen dat beklaagde zich meer dan gemiddeld heeft ingezet om het contact met klager gaande te houden en hem op de hoogte te houden. Voor zover klager beklaagde verwijt dat hij rapporten op onjuiste wijze heeft opgesteld, heeft het College de klacht ongegrond verklaard. Het College heeft hierbij, onder meer, overwogen dat de commentaren, die klager heeft gegeven op de rapporten, niet – altijd – hebben geleid tot een wijziging van de inhoud, het oordeel van het College niet anders hebben gemaakt. Ook ten aanzien van klachtonderdeel IX en X heeft het College geoordeeld dat beklaagde zorgvuldig heeft gehandeld.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd betreffende de wijze waarop afspraken worden gepland en verlopen, misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het neerzetten van een negatief beeld van klager.

Zaaknummer: 15.062Tf
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit dertien klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op de wijze waarop afspraken worden gepland en verlopen, misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het neerzetten van een negatief beeld van klager.

Ten aanzien van klachtonderdelen II, VIII, IX, X, XII en XIII heeft het College geoordeeld dat het in het handelen van beklaagde geen omstandigheden heeft gevonden waaruit zou kunnen blijken dat zij niet voldoet aan de criteria die gesteld mogen worden aan de jeugdprofessional. Klachtonderdelen III, IV en XI zijn ongegrond verklaard, omdat klager deze klachtonderdelen onvoldoende heeft onderbouwd. Met betrekking tot de overige klachtonderdelen heeft het College geoordeeld dat beklaagde geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Het College heeft hierbij, onder meer, overwogen dat de kosten en de uitbetaling van de reiskosten behoren tot de verantwoordelijkheid van de instelling.

lees verder

Klacht tegen gezinsvoogd over het geven van onjuiste/negatieve informatie en het nalaten om de pleegouders/kinderen aan te spreken op hun gedrag.

Zaaknummer: 15.062Tg
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit twaalf klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op het geven van onjuiste/negatieve informatie en het nalaten de pleegouders/kinderen aan te spreken op hun gedrag.

Ten aanzien van klachtonderdeel I is het College gebleken dat beklaagde juist heeft gehandeld door ervoor te zorgen dat de foto van de minderjarige van Facebook is verwijderd. Met betrekking tot klachtonderdeel II heeft het College geoordeeld dat beklaagde vanuit zijn functie geen (negatieve) informatie aan de rechtbank kan geven en ook is niet gebleken dat hij dit op wat voor wijze dan ook gedaan heeft. Het is het College voorts niet gebleken dat beklaagde doelbewust heeft gezegd dat de moeder niet bij het bezoek van de kinderen aanwezig mag zijn en klager niet van informatie heeft voorzien. Ten aanzien van klachtenonderdeel V, inhoudende dat de kinderen de pleegouders aanspreken met papa en mama, heeft beklaagde voldoende duidelijk gemaakt dat het uitspreken van deze woorden aan het adres van pleegouders vaker voorkomt. Met betrekking tot klachtonderdeel VI heeft beklaagde voldoende aannemelijk gemaakt dat hij niet op de hoogte is geweest van adviezen van de rechter en voorts dat hij niets van doen heeft gehad met het mogelijk stopzetten van de contactmomenten. Klachtonderdeel VII, XI en XII zijn bij gebreke van onderbouwing ongegrond verklaard. Ten aanzien van klachtonderdeel VIII heeft het College geoordeeld dat niet is gebleken dat beklaagde doelbewust nooit heeft beschreven dat de kinderen het goed doen tijdens het bezoek met de klager en diens partner. Met betrekking tot klachtonderdeel IX heeft het College overwogen dat de omstandigheid dat kinderen van deze leeftijd niet in staat zijn een lang telefoongesprek te voeren, niet op de schouders van de pleegouders kan worden gelegd en in het verlengde daarvan een verantwoordelijkheid is van beklaagde. Tot slot heeft het College overwogen dat de enkele omstandigheid dat beklaagde geen aangifte heeft gedaan vanwege het optreden van klager, niet wegneemt dat beklaagde zich wel degelijk bedreigd heeft gevoeld.

lees verder

Vader en moeder verwijten hulpverleenster dat zij geen inzage in het dossier van moeder heeft gegeven. Klacht is ongegrond.

Zaaknummer: 16.056T
Datum beslissing: 16 september 2016
Oordeel: klacht ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klagers zijn de ouders van jeugdigen N. en D. Klagers zijn uit hun woning gezet. Klager is vervolgens bij zijn ouders ingetrokken en klaagster is met N. en D. bij haar moeder en broer gaan wonen. Vanaf 3 december 2014 is klaagster door een instelling begeleid, welke begeleiding gericht is op de inventarisatie van problemen en stabilisatie hiervan bij klaagster. Beklaagde is hulpverleenster van klaagster. Klager heeft meermalen aan beklaagde verzocht het dossier, dat betrekking heeft op het gezin van klagers, aan hem toe te zenden.

lees verder

Klaagster verwijt beklaagde niet deskundig te hebben gehandeld bij het uithuisplaatsen van haar dochter, klachtonderdelen worden ongegrond verklaard.

Zaaknummer: 16.050Ta
Datum beslissing: 16 september 2016
Oordeel: alle klachtonderdelen zijn ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Beklaagde is voor een korte periode, acht dagen, betrokken geweest bij klaagster en haar dochter. Klaagster verwijt beklaagde niet deskundig te hebben gehandeld bij het nemen van het besluit tot uithuisplaatsing. Ten aanzien van de overige klachtonderdelen valt dit beklaagde niet aan te rekenen, nu beklaagde betrokken is geweest tot de uithuisplaatsing. Gebeurtenissen die na de uithuisplaatsing hebben plaats gevonden, voor zover daar al iets fout zou zijn gegaan, raken de beklaagde niet.

lees verder

Klager verwijt beklaagde dat het proces om te komen tot een verlenging van het persoonsgebonden budget onvoldoende, niet professioneel en inadequaat tot stand is gekomen. Klachten zijn deels gegrond, deels ongegrond.

Zaaknummer: 16.053Ta
Datum beslissing: 15 september 2016
Oordeel: klachtonderdeel A, B en D gegrond, klachtonderdeel C ongegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft in 2015 geïndiceerde zorg (persoonsgebonden budget en zorg in natura) voor zijn zonen ontvangen. In oktober 2015 heeft klager een aanvraag voor een herbeschikking voor 2016 gedaan. Beklaagde is vanaf medio februari 2016 betrokken geraakt bij de door klager genoemde aanvraag. Beklaagde heeft haar collega vervangen, terwijl zij zich geconfronteerd zag met een overvolle agenda. Op 18 februari 2016 heeft een ‘1 gezin 1 plan-overleg’ plaatsgevonden. Na dit gesprek is beklaagde op vakantie gegaan, terwijl de te verlengen beschikking tot 1 maart 2016 geldig was. Uiteindelijk is op 26 april 2016 door de gemeente een beschikking afgegeven.

lees verder

Pleegzorgmedewerkster wordt door uit ouderlijke gezag ontheven vader aangeklaagd

Zaaknummer: 15.106T
Datum beslissing: 29 augustus 2016
Oordeel: alle klachten ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Zoon D. woont sinds 2004 in een pleeggezin. Moeder is inmiddels overleden en vader is sinds 2011 uit het ouderlijk gezag ontheven. Hij verwijt de pleegzorgmedewerkster dat zij hem belemmerd in het contact met zijn zoon en dat hij niet wordt voorzien in informatie met betrekking tot de ontwikkeling van zijn kind.

lees verder

Klager wordt door het College van Toezicht niet ontvankelijk gesteld in verband met een eerdere beslissing van zijn 5 klachtonderdelen ingediend bij de NVMW (thans BPSW)

Zaaknummer: 15.085T
Datum beslissing: 29 augustus 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Dat in zijn visie niet op alle klachtonderdelen aldaar is ingegaan maakt dit niet anders. Indien klager geen uitnodiging heeft ontvangen om inzage te hebben in een dossiers of maandrapportage had het op zijn weg gelegen om hiervoor contact op te nemen met beklaagde. Niet gebleken is van onbehoorlijk handelen door beklaagde wanneer klager zonder bevestiging op een uitnodiging verschijnt om zijn dossier in te zien op het kantoor van beklaagde en hiervoor vanwege afwezigheid van beklaagde niet in de gelegenheid wordt gesteld.

lees verder

Vader klaagt over niet tijdig en onzorgvuldig informeren door gezinsvoogd

Zaaknummer: 16.024Ta
Datum beslissing: 26 augustus 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels gegrond
Maatregel: berisping

Download de volledige beslissing in pdf

Klager is ouder met gezag van een dochter, J. Dochter J verblijft 40% van de tijd bij klager. Klager is pas achteraf op de hoogte van de gesprekken die beklaagde met J., de moeder van J. en met derden voerde. Ook heeft beklaagde klager niet tijdig geïnformeerd over de aard van deze gesprekken. Het werd klager pas later duidelijk dat beklaagde signalen beoogde te toetsen die mogelijk zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik van J. Beklaagde is volgens klager niet bevoegd om gesprekken gericht op het toetsen van dergelijke signalen te voeren en bovendien heeft zij deze gesprekken niet op de voorgeschreven wijze met J. gevoerd. Klager vindt dat beklaagde door dit handelen J. beschadigd heeft.

lees verder

Beroep ingediend tegen opgelegde waarschuwing wegens handelen in strijd met artikel A van de Beroepscode

Zaaknummer: 16.004Bc (15.036Tc)
Datum beslissing: 26 augustus 2016
Oordeel: beroep gegrond, vernietiging beslissing CvT
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Volgens klager is de jeugdzorgwerker nalatig, omdat deze laatste op de hoogte was van het forensisch onderzoek van de GGD naar aanleiding van vermeende mishandeling door de moeder van de zoon van klager en dit verslag niet gelijktijdig met het verslag ondertoezichtstelling heeft gestuurd naar de rechtbank.

lees verder

Gezinsmanager wordt door gescheiden vader aangeklaagd voor onvoldoende communicatie en partijdigheid

Zaaknummer: 15.103T
Datum beslissing: 24 augustus 2016
Oordeel: alle klachten ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Ouders van twee kinderen zijn gescheiden, kinderen verblijven bij moeder. Er is sprake van scheidingsproblematiek. De kinderen zijn vanwege een opvoedcrisis bij moeder aangemeld voor crisisinterventie en hierna is nog Intensieve Pedagogische Thuishulp ingezet.

lees verder

Moeder heeft meerdere klachten over handelen van gezinsvoogd

Zaaknummer: 15.105T
Datum beslissing: 24 augustus 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder klaagt over een jeugdzorgwerker. Volgens moeder heeft de jeugdzorgwerker niet gekeken naar plaatsingsmogelijkheden van haar zoon in het netwerk van klaagster, is geen plan opgesteld over de terugplaatsing en is haar zoon in een pleeggezin geplaatst op basis van een ongeldige diagnose.

lees verder

College van Beroep verwijst klacht terug naar College van Toezicht

Zaaknummer: 16.007B (16.075T)
Datum beslissing: 23 augustus 2016
Oordeel: klacht terug naar College van Toezicht
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

In stukken in hoger beroep wordt de klacht alsnog voldoende duidelijk. Klacht is dat de gezinsvoogd niets doet ondanks opdracht van rechtbank Arnhem om alles in het werk te stellen om de omgang tussen vader/klager en kinderen te herstellen. Het feit dat er inmiddels ook een volgende beschikking ligt van de rechtbank Arnhem, waarin staat dat het herstellen van de omgang niet is gelukt, sluit een klacht over mogelijke overtreding van de beroepscode door gezinsvoogd niet uit.

lees verder

Gezinsvoogd wordt door biologische ouders aangeklaagd voor slechte samenwerking

Zaaknummer: 16.020T
Datum beslissing: 15 augustus 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Gezinsvoogd wordt door biologische ouders aangeklaagd voor slechte samenwerking, niet in het belang van het kind handelen en tegenwerken van thuisplaatsing. Het College van Toezicht acht de alle klachten, behalve een, ongegrond en legt geen maatregel op.

lees verder

Raadsonderzoeker wordt aangeklaagd door moeder van E. omdat zij het niet eens is met de inhoud van het opgestelde raadsrapport en de wijze waarop dit tot stand is gekomen.

Zaaknummer: 16.019T
Datum beslissing: 15 augustus 2016
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder klaagt over een raadsonderzoeker. De raadsonderzoeker heeft volgens moeder onzorgvuldig onderzoek gedaan. De raadsonderzoeker geeft aan dat de verwijten van moeder voortkomen uit een verschil van inzicht. Het College van Toezicht (CvT) stelt dat het handelen van de raadsonderzoeker binnen de grenzen valt van de beroepsnorm en verklaart de klacht derhalve ongegrond in al haar onderdelen.

lees verder

Klager wil na ingediend beroep en na een door SKJ gegeven uitstel nog een verruiming van de beroepstermijn

Zaaknummer: 16.003B (15.055T)
Datum beslissing: 10 augustus 2016
Oordeel: beroep niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager wil na ingediend pro forma beroep en na een door SKJ gegeven uitstel van vier weken voor aanvulling van het beroepschrift nog een verdere verruiming van de beroepstermijn, hetgeen door het College wordt afgewezen.

lees verder

Klachten jegens oudergezinsvoogd ongegrond

Zaaknummer: 15.091T
Datum beslissing: 22 juli 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De gezinsvoogd is betrokken bij het gezin als gezinsvoogd voor de ouders. Overeenkomstig de methodiek ‘Complexe echtscheidingen’ is er een aparte gezinsvoogd voor de kinderen aangesteld. Moeder uit diverse klachten over het handelen van de oudergezinsvoogd. Het College acht alle klachtonderdelen ongegrond. De klachten van moeder zijn ofwel niet voldoende onderbouwd, ofwel gemotiveerd weerlegd door de oudergezinsvoogd, zodat het College van oordeel is dat er geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

lees verder

Een maatregel van berisping wordt opgelegd omdat de wijze van informatie verschaffen en de communicatie van beklaagde richting klagers onvoldoende is geweest. Beklaagde heeft de schijn van partijdigheid gewekt.

Zaaknummer: 16.032T
Datum beslissing: 21 juli 2016
Oordeel: deels gegrond en deels ongegrond
Maatregel: berisping

Download de volledige beslissing in pdf

De vader en oma (vaderszijde) dienen een klacht in tegen de gezinsvoogd met betrekking tot de wijze waarop met hen – met name met betrekking tot het ingediende verzoek tot uithuisplaatsing – is gecommuniceerd en informatie aan hen is verstrekt.

lees verder

Klaagster acht zich niet respectvol bejegend door gezinsvoogd

Zaaknummer: 15.064Ta
Datum beslissing: 9 juni 2016
Oordeel: deels gegrond
Maatregel: berisping

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster acht zich niet respectvol bejegend door de gezinsvoogd omdat deze partijdig en niet objectief zou hebben gehandeld. Gezinsvoogd schendt artikel D van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker door de schijn van partijdigheid op zich te laden. Het College van Toezicht legt een berisping op.

lees verder

Verwachtingen klager door gezinsvoogd onvoldoende gemanaged, maar blijft binnen grenzen van behoorlijke beroepsuitoefening

Zaaknummer: 15.010B (15.011T)
Datum beslissing: 7 juni 2016
Oordeel: alle klachten ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Van de 5 onder toezicht staande kinderen van de moeder zijn er 4 uit huis geplaatst. Moeder hoopte bij benoeming nieuwe gezinsvoogd, dat er perspectief zou zijn voor terugkeer van de kinderen naar huis. De gecertificeerde instelling koerste echter af op gezagsbeëindiging, die ook door de kinderrechter is gehonoreerd. De verwachtingen van de moeder zijn door de gezinsvoogd onvoldoende gemanaged, maar gezinsvoogd is gebleven binnen de grenzen van behoorlijke beroepsuitoefening.

lees verder

Moeder verwijt gezinsvoogd onjuiste informatie te hebben verstrekt

Zaaknummer: 15.005B
Datum beslissing: 7 juni 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder verwijt gezinsvoogd onjuiste informatie te hebben verstrekt in een onderzoeksrapport naar het gerechtshof, waartegen moeder met succes een klacht had ingediend bij het NIP. Deze klacht wordt gegrond verklaard, overige klachten niet. College legt geen maatregel op, omdat de door gezinsvoogd gemaakte fout door moeder zelf is hersteld en het overige optreden van gezinsvoogd in een gecompliceerde ots c.q. voogdij bepaald waardering verdient.

lees verder

Vader klaagt dat de gezinsvoogd hem niet met respect behandelt

Zaaknummer: 15.095T
Datum beslissing: 6 juni 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Gezinsvoogd heeft vader voldoende geïnformeerd, met hem gecommuniceerd en reflecterend vermogen getoond door zijn handelen met collega’s te bespreken. De klachtonderdelen zijn ongegrond. Klachten tegen de instelling of andere personen zijn niet-ontvankelijk.

lees verder

Klachten tegen jeugdprofessional ongegrond. Geluidsopnames tijdens de mondelinge behandeling bij het College niet toegestaan

Zaaknummer: 15.058T
Datum beslissing: 9 mei 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt dat de jeugdprofessional heeft gehandeld op grond van een ongeldig indicatiebesluit, gekleurde bevindingen over vader en zijn dochter heeft opgenomen in een rapportage, partijdig is en haar telefoon niet heeft opgenomen.

lees verder

Wrakingsverzoek afgewezen wegens gebrekkige motivering

Zaaknummer: 15.085T (W)
Datum beslissing: 3 mei 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Uitgangspunt bij de beoordeling van de onpartijdigheid ligt in de eerste plaats bij de voorzitter de leden van het College zelf. Wanneer de voorzitter en/of leden van het College zich niet verschonen, moet in beginsel van hun onpartijdigheid worden uitgegaan, tenzij door een betrokkene in de procedure bijzondere omstandigheden worden aangevoerd die een aanknopingspunt leveren om de onpartijdigheid in twijfel te trekken. Het verzoek in de onderhavige zaak is, ook nadat om een toelichting is gevraagd, te algemeen gesteld. Het wrakingsverzoek wordt afgewezen.

lees verder

Moeder verwijt gezinsvoogd op onprofessionele wijze te hebben gehandeld. De klacht is op alle onderdelen ongegrond.

Zaaknummer: 16.063T & 16.135T
Datum beslissing: 13 april 2016
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster is de moeder van een tweeling. De tweeling is met ingang van 3 januari 2013 onder toezicht gesteld. Beklaagde is als gezinsvoogd van september 2015 tot januari 2016 bij klaagster en haar gezin betrokken geweest. Op 11 september 2015 heeft de kinderrechter bepaald dat de ondertoezichtstelling (ots) werd verlengd voor de duur van zes maanden. Het uitgangspunt van de ondertoezichtstelling was op dat moment te onderzoeken welke rol de vader in het leven van de kinderen zou kunnen spelen. De ots is vervolgens tweemaal voor drie maanden verlengd. Op 5 september 2016 heeft er een zitting plaatsgevonden in verband met het verzoek van de gecertificeerde instelling (GI) tot een verlenging van de ondertoezichtstelling voor de duur van een jaar. Beklaagde heeft ter zitting de GI vertegenwoordigd en heeft, in reactie op het verweer van klaagster, aantekeningen overgelegd. De rechtbank heeft de ots van 11 september 2016 tot 11 september 2017 verlengd. Klaagster heeft tegen deze beschikking hoger beroep ingesteld, maar heeft het beroep uiteindelijk ingetrokken.

lees verder

Onzorgvuldig handelen door de organisatie is de individuele gezinsvoogd niet te verwijten

Zaaknummer: 15.001B
Datum beslissing: 5 april 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager vindt dat de gezinsvoogd zich onvoldoende heeft ingezet om tot een vruchtbare samenwerking met hem en zijn ex-partner te komen en om daarvoor hulpverlening in te zetten. Volgens klager heeft een casemanager/contactpersoon een andere functie dan gezinsvoogd, heeft voor de eerste begeleide omgangsregeling geen kennismakingsgesprek met de gezinsvoogd plaats gevonden, is de omgangsregeling niet adequaat begeleid, integendeel eerder ondermijnd en heeft de gezinsvoogd aan hem verkapte aanwijzingen gegeven.

lees verder

Moeder, zonder gezag, heeft meerdere klachten over gezinsvoogd

Zaaknummer: 15.028T
Datum beslissing: 5 april 2016
Oordeel: deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder, zonder gezag, verwijt de gezinsvoogd het verspreiden van leugens, het niet zorgdragen voor haar kinderen en het schenden van de privacy van moeder en kinderen. Het College van Toezicht verklaart klachtonderdelen deels ongegrond. Voor het overige is klaagster niet ontvankelijk in haar klacht.

lees verder

Moeder klaagt over het handelen van de gezinsvoogd met betrekking tot het verstrekken van informatie aan de Raad en de Rechtbank

Zaaknummer: 16.091T
Datum beslissing: 6 februari 2016
Oordeel: klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster dient een klacht in over een gezinsvoogd. Beklaagde heeft volgens klager gelogen en zich onzorgvuldig uitgelaten bij het verstrekken van informatie over klaagster aan de Raad voor de Kinderbescherming (verder: de Raad). Tevens is geklaagd over het misbruik maken van het gezag en de positie als gezinsvoogd om aan een raadsrapport die inhoud te geven die wenselijk wordt geacht voor het winnen van een rechtszaak.

lees verder

De gezaghebbende ouder is onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van het plan van aanpak

Zaaknummer: 15.008B (14.006T)
Datum beslissing: 2 februari 2016
Oordeel: deels gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De moeder vindt o.a. dat de gezinsvoogd haar privacy onvoldoende heeft gewaarborgd door - zonder daarvoor aan de moeder toestemming te vragen - beeldopnamen te bekijken, die de vader van de moeder gemaakt heeft. De moeder verwijt de gezinsvoogd dat hij onvoldoende zorgvuldig met haar communiceert en dat hij onvoldoende neutraal handelt en gebruik maakt van intimidatie.

lees verder

Medewerker jeugdzorginstelling is tekortgeschoten in het tot stand brengen van een werkrelatie met moeder

Zaaknummer: 15.027T
Datum beslissing: 25 januari 2016
Oordeel: deels gegrond, deels ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Het College is van oordeel dat de jeugdprofessional is tekort geschoten in het tot stand brengen van een goede samenwerking met moeder, en niet duidelijk heeft kunnen maken dat de zorgverlening zowel ten dienste van de jeugdige als de ouder staat

lees verder

Ruime uitleg van het begrip ‘belanghebbende’: zaak terug verwezen naar het College van Toezicht

Zaaknummer: 15.007B (15.016T)
Datum beslissing: 12 januari 2016
Oordeel: gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Namens zijn cliënte heeft klager als gedragswetenschappelijk (pedagogisch) adviseur de gezinsvoogd aangesproken. Hij verwijt deze dat zijn cliënte al enkele jaren genegeerd wordt als wettelijk vertegenwoordiger van haar 2 zoons en dochter. Toen dit niet tot resultaat leidde, heeft hij op eigen titel een klacht ingediend.

lees verder

Case manager onvoldoende betrokken en gezag en invloed ten opzichte van moeder onvoldoende positief aangewend

Zaaknummer: 15.004B
Datum beslissing: 5 januari 2016
Oordeel: deels gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder klaagt, dat de case manager niet naar haar zou hebben geluisterd en haar niet serieus zou hebben genomen in haar zorgen over haar 12-jarige zoon. De case manager zou die zoon maar enkele keren kort hebben gezien en gesproken, waardoor de case manager niet voldoende betrokken was bij dit kind. De case manager zou haar persoonlijke ervaringen hebben benoemd in een gesprek met grootmoeder m.z. en deze hebben laten meewegen in de situatie rond haar zoon.

lees verder