Groot deel stellingen klager onvoldoende onderbouwd

Zaaknummer: 15.002B
Datum beslissing: 5 april 2015
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt, dat bij een verzoek tot inzage van zijn persoonsgegevens ten onrechte door de gezinsvoogd toestemming is gevraagd van zijn ex partner, die met het ouderlijk gezag is bekleed. Verder meent hij dat de gezinsvoogd zich niet heeft gedragen als een waardig en professioneel gezinsvoogd, geeft de gezinsvoogd hem verkapte aanwijzingen en verzoekt hij het College het handelen van de gezinsvoogd aan diverse aanbevelingen te toetsen.

Vader heeft volgens het College als ouder zonder gezag een beperkt recht op inzage, namelijk enkel voor gegevens die hemzelf betreffen. Voor het overige heeft hij toestemming nodig van de gezaghebbende moeder. De verzoeken van vader waren gericht aan de organisatie en niet aan de gezinsvoogd, waardoor het College zich niet bevoegd acht om op dit punt te oordelen. Het College merkt daarbij op dat de gezinsvoogd discussie over toestemming van moeder had kunnen voorkomen door een schriftelijke verklaring daaromtrent te overleggen aan vader. Letterlijke verstrekking van de gegevens die vader betreffen was beter geweest..

De grieven van vader dat de gezinsvoogd niet als een waardig en professioneel gezinsvoogd heeft gehandeld acht het College niet bewezen. De stellingen zijn onvoldoende onderbouwd. De bewering van vader dat de gezinsvoogd hem schriftelijke aanwijzingen heeft gegeven is onjuist, omdat een schriftelijke aanwijzing als bedoeld in artikel 1:263 BW enkel kan worden gegeven aan een ouder met gezag.

Tot slot wordt het verzoek van vader om het handelen van de gezinsvoogd aan door hem aangedragen aanbevelingen en instructies afgewezen. Het beroepsmatig handelen van een bij SKJ geregistreerde jeugdprofessional wordt getoetst aan de algemene tuchtnorm, zoals weergeven in de beroepscode en richtlijnen voor de jeugdprofessional.

Alle klachten in hoger beroep worden ongegrond verklaard.