Appellant wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk in hoger beroep

Zaaknummer: 15.006B
Datum beslissing: 20 oktober 2015
Oordeel: niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Volgens klager had aangeklaagde aanwezig moeten zijn bij een gesprek in januari 2014 n.a.v. de klacht van klager bij de instelling, waar zij in dienst is. Aldus werden haar bevindingen over pleegouder A. niet betrokken bij de klachtafhandeling.

Binnen de beroepstermijn heeft klager beroep ingesteld bij het College van Beroep. Het beroepsschrift werd onvoldoende concreet beoordeeld, en klager is een termijn van twee weken gegeven om dit te verbeteren. Klager heeft de termijn voor indiening van een verbeterd beroepsschrift met tien dagen overschreden. Het College van Beroep oordeelt dat klager royaal in de gelegenheid is gesteld om tijdig een behoorlijk beroepsschrift in te dienen. Door dit na te laten, dient hij conform artikel 35 van het Tuchtreglement niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Het College heeft desondanks onderzocht, en geconstateerd dat het bewuste gesprek, waarbij aangeklaagde aanwezig had moeten zijn volgens klager, heeft plaatsgevonden na 14 januari 2014, het tijdstip van registratie van beklaagde. Bij een voldoende concreet en tijdig ingediend beroepschrift zou het in zoverre ontvankelijk zou zijn geweest. Maar ook dan zou de klacht van klager zijn gestrand, omdat hij ook in zijn tweede beroepschrift niet aangeeft waarom aangeklaagde aanwezig zou moeten zijn geweest bij een gesprek, dat georganiseerd werd door de betreffende instelling en waarbij een klacht in algemene termen gericht was tegen deze instelling.