Beklaagde pedagoog heeft gehandeld in de privé-sfeer en niet als jeugdprofessional. Van een professionele relatie was geen sprake. Zij bood slechts een luisterend oor aan de zoon. Ook is de Beroepscode NVO niet van toepassing. Beklaagde heeft steeds nadrukkelijk op haar rol gewezen en zich op geen enkele wijze gemanifesteerd als pedagoog.

Zaaknummer: 18.136T
Datum beslissing: 18 maart 2019
Oordeel: klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht.
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht richt zich tegen een beklaagde die werkzaam is als pedagoog. Zij kent de 14 jarige zoon van klager omdat deze sinds de kleuterschool bevriend is met haar zoon. Op initiatief van de zoon van klager heeft beklaagde een aantal keer met hem gesproken. Volgens klager zijn deze gesprekken zonder klagers toestemming gevoerd. Beklaagde heeft steeds nadrukkelijk aangegeven dat zij de zoon slechts een luisterend oor kon bieden maar dat zij dit niet als professional deed. Volgens het College is geen sprake geweest van een behandelrelatie of professionele relatie. Beklaagde heeft gehandeld in de privé-sfeer en niet als pedagoog/jeugdprofessional. Privé-handelen valt in principe niet onder het tuchtrecht. Dit zou anders zijn als dat privé-handelen niet los gezien kan worden van haar beroep als pedagoog en waarbij dit handelen voldoende weerslag kan hebben op professionele relaties. Gezien het handelen van beklaagde is die situatie volgens het College niet aan de orde. Ook ziet het College geen aanknopingspunten dat beklaagde zich op enigerlei wijze zou hebben gemanifesteerd als pedagoog zoals staat beschreven in artikel 1.4 van de Beroepscode NVO. Nu beklaagde heeft gehandeld in de privésfeer en niet als pedagoog concludeert het College dat haar handelen niet onder het tuchtrecht valt en dat zij daarmee niet onderworpen is aan de algemene tuchtnorm van artikel 3.1 van het Tuchtreglement. Klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht waardoor het College aan de inhoudelijke beoordeling van de klacht niet toekomt.