Het College legt aan beklaagde een schorsing op voor de duur van één jaar nu zij cliënten onder invloed van alcohol heeft vervoerd

Zaaknummer: 16.162T
Datum beslissing: 8 juni 2017
Oordeel: klacht gegrond
Maatregel: schorsing

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster is werkzaam als pedagogisch medewerkster bij een gezinshuis. De gedragscode van het gezinshuis staat het gebruik van alcohol en drugs op de werkplek of tijdens werktijd niet toe. Op 30 juni 2016 is beklaagde met drie cliënten naar de diploma uitreiking van een cliënt geweest. Op de terugweg is beklaagde tussen 21:00 en 21:30 uur staande gehouden door de politie voor een alcoholcontrole. De uitkomst van de blaastest was positief. Beklaagde is door de politie verzocht mee te gaan naar het politiebureau voor een nader onderzoek. De politie heeft de cliënten teruggebracht naar het gezinshuis. Bij beschikking van de kantonrechter is de arbeidsovereenkomst van beklaagde ontbonden.

Klacht

Klaagster verwijt beklaagde te hebben gehandeld in strijd met de beroepscode. Klaagster vraagt het College om te beoordelen of beklaagde als geregistreerd mag (blijven) werken (bij een andere werkgever).

Beslissing

Vast is komen te staan dat beklaagde onder werktijd staande is gehouden door de politie voor een alcoholcontrole en dat het alcoholpromillage van beklaagde ver boven de toegestane norm is geweest. Beklaagde draagt als jeugdprofessional namens de samenleving en de overheid zorg voor jeugdigen. De handelswijze van beklaagde getuigt niet van professioneel handelen, bevordert niet het vertrouwen in de jeugdzorg en is schadelijk ten aanzien van de beroepsgroep van pedagogische medewerkers. Het College concludeert dat beklaagde in strijd met de algemene tuchtnorm van artikel 3.1 onder a. en b. Tuchtreglement en artikel D van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerkers heeft gehandeld. De klacht is gegrond. Nu het College in het dossier geen aanknopingspunten heeft ontdekt die bij beklaagde tot de noodzakelijk geachte verandering van haar handelen zouden kunnen leiden en haar handelen als bijzonder laakbaar, onzorgvuldig en onprofessioneel dient te worden gekwalificeerd, kan niet worden volstaan met een beperkte maatregel.
Een schorsing van de registratie in het kwaliteitsregister van SKJ voor ten hoogste één jaar doet recht aan de ernst van het handelen van beklaagde.