Grootmoeder klaagt er o.a. over dat beklaagde informatie op onjuiste wijze aan de rechter presenteert

Zaaknummer: 16.046T
Datum beslissing: 29 december 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vast is komen te staan dat beklaagde wanneer zij in haar rapporten informatie weergeeft die afkomstig is van anderen, haar bronnen vermeldt, en dat zij deze informatie rechtstreeks heeft verkregen. Bovendien heeft de moeder met gezag op de rapportages die aanleiding waren tot uithuisplaatsing, kunnen reageren en dat ook gedaan. Aldus is beklaagde, door deze rapporten te gebruiken in een rechterlijke procedure, niet getreden buiten de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening.
Voor zover rectificatie nodig is, kunnen belanghebbenden, zoals de dochter van klaagster, bij de rechter op een volgende zitting aangeven dat wat verklaard is in een eerdere procedure onjuist is.
Het College acht genoegzaam gebleken dat door beklaagde steeds gewerkt is aan de totstandkoming van de omgang tussen klaagster en haar uit huis geplaatste kleinkinderen en dat er inmiddels ook een omgangsregeling tot stand is gekomen.
Uit het dossier is niet gebleken dat beklaagde voor wat betreft het omgaan met vertrouwen van de kleinkinderen van klaagster is getreden buiten de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening.
Weliswaar heeft beklaagde in een evaluatiegesprek gezegd “Houd je klep”, maar in de gegeven context, en gegeven het excuus van beklaagde aan het eind van dit gesprek, is dit tuchtrechtelijk niet verwijtbaar.
Het College kan in redelijkheid niet vaststellen hoe pleegouders hebben gehandeld, en kan hierover geen oordeel vellen. Waar beklaagde in haar rapportages aangeeft dat de kinderen mededelingen doen over pleegouders en zij vervolgens vermeldt hoe pleegouders hierop hebben gereageerd, handelt zij zorgvuldig, nu dit immers waarnemingen zijn van beklaagde.

Het College verklaart de klacht in al zijn onderdelen ongegrond.