Grootvader klaagt over triage naar aanleiding van zijn melding bij Veilig Thuis.

Zaaknummer: 16.147T
Datum beslissing: 8 juni 2017
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis aangaande de situatie van zijn meerderjarige dochter met een verstandelijke beperking, die zwanger is van een tweeling. Met deze melding trachtte hij noodzakelijke hulp voor zijn dochter en haar gezin te organiseren en uithuisplaatsing van de kinderen te voorkomen. De kinderen zijn uiteindelijk na een tweede onderzoek van Veilig Thuis na hun geboorte vanuit het ziekenhuis uit huis geplaatst. De klacht betreft de triage naar aanleiding van de melding van klager.

Klacht

Klager verwijt beklaagde het volgende:

  • beklaagde heeft een rapport gemaakt dat onjuist is en niet strookt met de waarheid;
  • beklaagde heeft de situatie niet goed onderzocht;
  • beklaagde heeft het er, hoewel dat uitdrukkelijk niet de bedoeling was van klager die slechts beoogde de noodzakelijke hulp voor zijn dochter en haar gezin te organiseren, middels haar rapport toe geleid dat de kinderen uit huis geplaatst werden.

Beslissing

Het CvT verklaart alle klachtonderdelen ongegrond.

Beklaagde is namens Veilig Thuis slechts betrokken geweest bij de triage en niet bij de onderzoeken, en zal het beroepsmatig handelen van beklaagde in het kader van de triage beoordelen. Blijkens het handelingsprotocol Veilig Thuis is het doel van triage dat Veilig Thuis op basis van de inhoud van de melding en een risicotaxatie tot een besluit komt over de noodzakelijke vervolgstappen, en over wie de verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van deze noodzakelijke vervolgstappen.

De door klager aangehaalde voorbeelden van wat onjuist is vermeld in het casusformulier, overtuigen het College niet. Dat beklaagde naar aanleiding van het telefoongesprek met klager nog meer informatie had kunnen opnemen, betekent immers niet dat hetgeen in het casusformulier staat vermeld, niet strookt met de waarheid. Ook overigens is niet aannemelijk dat door het weglaten van door klager genoemde toevoeging de melding dan wel de beoordeling ervan in een ander daglicht is komen te staan. Het tweede voorbeeld van klager inhoudende dat de veiligheidsinschatting niet zorgvuldig is gedaan omdat er geen conclusie kan worden getrokken voor de periode na de geboorte als de kinderen nog niet geboren zijn, overtuigt evenmin.  Het is juist de taak van beklaagde om in het kader van de triage een veiligheidsinschatting te doen om zo te komen tot een besluit over de noodzakelijke vervolgstappen, en door genoemde veiligheidsinschatting te doen, hetgeen niet een conclusie is zoals klager stelt, heeft zij gehandeld als een redelijk bekwame jeugdprofessional. Ook het derde voorbeeld, dat gaat over een passage waarin staat dat de hulpverlening is gestart terwijl naar mening van klager nu juist het punt was dat er geen hulpverlening was ten behoeve van zijn dochter treft geen doel. Klager heeft immers zelf zowel in de stukken als op de hoorzitting aangegeven dat de zorgaanbieder dreigde met uithuisplaatsing als de dochter niet zou deelnemen aan een moeder-kindtraject, zodat niet aannemelijk is dat de door klager aangehaalde passage onjuist is dan wel niet strookt met de waarheid.

Het College heeft de overtuiging bekomen dat beklaagde met de informatie uit de melding en het telefonisch contact met klager, en kennelijke informatie uit eerder dossiers bij Veilig Thuis, op basis van risicofactoren en beschermende factoren in redelijkheid tot de conclusie heeft kunnen komen in het kader van de triage dat onderzoek zou moeten worden verricht.

Beklaagde heeft in het kader van de triage slechts informatie verzameld en deze geanalyseerd en beoordeeld aan de hand van risicotaxatie, en heeft intercollegiaal geoordeeld dat als vervolgstap een onderzoek door Veilig Thuis zou moeten worden uitgevoerd. Beklaagde is gezien de wettelijke taak van Veilig Thuis gehouden om naar aanleiding van een melding de vraag te beoordelen of, en zo ja, tot welke stappen de melding aanleiding geeft. Hierin heeft beklaagde een eigen professionele verantwoordelijkheid, los van de intentie van de melder.