Maatschappelijk werkster gaat in beroep tegen beslissing van het College van Toezicht. College van Beroep verklaart klaagster alsnog niet-ontvankelijk in haar klacht en trekt de maatregel van waarschuwing in.

Zaaknummer: 17.002B (16.007T)
Datum beslissing: 11 juli 2017
Oordeel: Beroep gegrond, klaagster niet-ontvankelijk in klacht
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 16.007T

In deze beslissing staat de vraag centraal of een jeugdprofessional ook gebonden is aan de beroepscode en de daaruit voortvloeiende richtlijnen indien hij een zorgmelding doet in de hoedanigheid van particulier ten aanzien van een jongere die hij/zij uitsluitend kent vanuit de privésfeer en waarmee geen behandelrelatie of anderszins beroepsmatige betrokkenheid bestaat. Het CvB beantwoordt deze vraag, in tegenstelling tot het CvT, ontkennend. Daarbij wordt overwogen dat, gelet op artikel 3.2 van het Tuchtreglement, het CvT in beginsel uitsluitend bevoegd is om het beroepsmatig handelen van de bij SKJ geregistreerde jeugdprofessionals te toetsen aan de algemene tuchtnorm. In het onderhavige geval staat vast dat beklaagde de zorgmelding niet heeft gedaan in haar hoedanigheid van jeugdprofessional of vanuit beroepsmatige betrokkenheid, maar enkel vanuit haar bezorgdheid als familielid. Anders dan het CvT is het CvB van oordeel dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om dit handelen van beklaagde in de privésfeer op grond van het weerslagcriterium onder de werking van het tuchtrecht te brengen. In beroep wordt om die reden de klacht alsnog niet-ontvankelijk verklaard en wordt de in eerste aanleg opgelegde waarschuwing ingetrokken.