Klacht tegen jeugdbeschermer over het niet handelen in het belang van de kinderen, het niet respecteren van de gezaghebbende ouder en het tekortschieten in de informatievoorziening over het beëindigen van het drangtraject.

Zaaknummer: 17.058Tb
Datum beslissing: 5 januari 2018
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit drie klachtonderdelen. Wat betreft de beëindiging van het drangtraject is het College van oordeel dat het – zoals beklaagde ook zelf heeft erkend – beter was geweest als met klager nog een afzonderlijk eindgesprek was gevoerd alvorens tot sluiting van het dossier over te gaan. Nu beklaagde en haar collega kort na het sluiten van het dossier klager alsnog hebben uitgenodigd voor een afrondend gesprek, is er echter naar het oordeel van het College geen sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Ten aanzien van de beëindiging van het drangtraject hecht het College er aan om op te merken dat het haar heeft verbaasd dat de verdere begeleiding van minderjarige 2 in zijn wens om wel contact te hebben met klager op geen enkele wijze is geborgd in het concept gezinsplan. Beklaagde en haar collega hebben in dit verband tijdens de mondelinge behandeling toegelicht dat zij minderjarige 2, gelet op zijn leeftijd, vooral ondersteuning hebben willen bieden, maar dat minderjarige 2 hiervan geen gebruik heeft gemaakt. Desondanks heeft het College aan beklaagde als aandachtspunt mee gegeven om in de toekomst in soortgelijke gevallen nadrukkelijker af te wegen of een vorm van monitoring of verwijzing niet op zijn plaats is. Het College heeft geoordeeld dat alle klachtonderdelen ongegrond zijn.