Klacht over een jeugdbeschermer, die zich respectloos heeft opgesteld door aan te dringen op een huisbezoek bij klager om op die wijze zicht te krijgen op de thuissituatie van de minderjarige, terwijl de partner van klager ziek was. Voorts is een email met privéomstandigheden door toedoen van de jeugdbeschermer bij de ex partner van klager terecht gekomen. Tot slot klaagt klager erover dat beklaagde partijdig is doordat hij een concept gezinsplan samen met de moeder (ex-partner) heeft opgesteld.

Zaaknummer: 17.008T
Datum beslissing: 18 januari 2018
Oordeel: Alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft over de jeugdbeschermer vijf klachtonderdelen ingediend. Beklaagde heeft respectloos gedrag vertoond door binnen drie weken een huisbezoek te willen plannen, terwijl dat de dag is waarop de partner van klager geopereerd wordt, en klager had doorgegeven geen afspraak te willen voordat alle uitslagen en het behandelplan voor de ziekte van zijn partner bekend zijn. Beklaagde heeft zich provocerend gedragen; hij heeft een brief geschreven waarin hij zegt dat de partner van klager weigerde hem binnen te laten, terwijl klager twee weken eerder al had aangegeven dat de afspraak niet door kon gaan. In een brief van beklaagde staan veel onwaarheden over de ziekte en de behandeling van de partner van klager. Beklaagde heeft dus onvoldoende oog gehad voor de moeilijke situatie waarin het gezin zich bevond. Voorts worden in een e-mail de privéomstandigheden genoemd waardoor een omgangsafspraak niet was doorgegaan. Deze e-mail is door toedoen van beklaagde ook bij de moeder terechtgekomen, waarmee de privacy is geschonden. Tot slot verwijt klager beklaagde dat hij zich partijdig heeft opgesteld bij (onder meer) het schrijven van het gezinsplan en bij het geven van een schriftelijke aanwijzing.

Vaststaat dat beklaagde een duidelijke opdracht van de rechtbank heeft gekregen om zicht te krijgen op de thuissituatie van de minderjarige. Om hier uitvoering aan te kunnen geven, heeft beklaagde verschillende pogingen ondernomen om op huisbezoek te komen. Het is het College gebleken dat klager geen enkele bemoeienis wenste in zijn privésfeer. Gelet op de opdracht die er lag, kon beklaagde zich terecht niet bij die wens neerleggen. Bij de pogingen om toch zicht te krijgen op de thuissituatie heeft beklaagde naar het oordeel van het College niet provocerend of respectloos gehandeld. Klager heeft zich eraan gestoord dat zijn e-mail waarin hij melding maakt van de ziekte van zijn partner is doorgestuurd aan de moeder. Nu moeder hiervan echter reeds op de hoogte was doordat de informatie al was gedeeld tijdens de gerechtelijke procedure, is beklaagde met het doorsturen van de betreffende e-mail niet buiten zijn professionele grenzen getreden. Ten aanzien van de vermeende partijdigheid van beklaagde overweegt het College dat het concept gezinsplan niet door beklaagde en moeder gezamenlijk is opgesteld, maar alleen door beklaagde. Het concept gezinsplan is vervolgens aan beide ouders gestuurd met het verzoek daarop te reageren. Nu alleen moeder aan dat verzoek heeft voldaan, heeft beklaagde ook alleen haar reactie in de definitieve versie kunnen verwerken.