Klacht tegen jeugdprofessional die betrokken is als casushouder over de afhandeling van het telefonisch contact met de mentor van de jeugdige. Artikel D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg), artikel G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening) en artikel K (Vermoedden kindermishandeling) zijn geschonden.

Zaaknummer: 17.102T
Datum beslissing: 8 maart 2018
Oordeel: klacht gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft tegen de jeugdprofessional, die betrokken is geweest als casushouder vanuit Veilig Thuis, een klacht ingediend. Beklaagde heeft niet neutraal gehandeld na het telefoongesprek met de mentor van de jeugdige. Door het handelen van beklaagde is er bijgedragen aan de eenzijdige beeldvorming van de school. Zij heeft nagelaten verdere informatie in te winnen waardoor het beeld van school is bevestigd in plaats van genuanceerd. Het College oordeelt dat de klacht gegrond is en heeft vastgesteld dat bij deze casus de meldcode ‘basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling’ van toepassing is. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de jeugdprofessional om tijdens het telefonisch contact dat heeft plaats gevonden helder te krijgen waar het om gaat en de stappen van de meldcode te doorlopen. Het College heeft overwogen dat beklaagde dit heeft nagelaten. Zonder nader onderzoek te verrichten heeft beklaagde een vervolg traject in gang gezet. Het had naar het oordeel van het College gelet op de wijze waarop de melding is gedaan voor beklaagde volstrekt duidelijk moeten zijn dat nader onderzoek vereist was. Het College heeft het noodzakelijk geacht om een maatregel op te leggen, maar vanwege de persoonlijke omstandigheden van beklaagde en het reflecteren door beklaagde op haar handelen de maatregel van een waarschuwing passend gevonden.