Klacht tegen jeugdzorgwerker over het beleid van beklaagde, de wijze van bejegening en een partijdige opstelling.

Zaaknummer: 17.151T
Datum beslissing: 9 mei 2018
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager verwijt beklaagde kort samengevat dat zij nalatig is geweest in de uitvoering van haar werkzaamheden, dat zij valsheid in geschrifte heeft gepleegd, dat zij op de stoel van de psycholoog is gaan zitten en dat zij ten onrechte de aanmelding van het kind bij het CIZ voor de WLZ aan klager en moeder heeft overgelaten. Het College is van oordeel dat beklaagde voldoende heeft gemotiveerd welke acties zij heeft ondernomen om de zorg voor het kind in kaart te brengen. Zij heeft alle partijen betrokken bij een ‘groot overleg’ waar een multidisciplinair besluit is genomen en waar klager zijn zienswijze kenbaar heeft kunnen maken. Onweersproken heeft beklaagde uiteengezet dat zij in het vrijwillig kader heeft afgesproken met klager en moeder dat het initiatief voor de start en het in gang zetten van de hulpverlening bij hen ligt en dat zij hiermee akkoord zijn gegaan. Zij hebben minder hulp gebruikt dan is aangeboden. Beklaagde heeft in een actieplan de situatie van het kind beschreven en verwezen naar psychodiagnostisch onderzoek.

Ten aanzien van de valsheid in geschrifte overweegt het College dat klager heeft verwezen naar een document dat niet door hem in deze procedure is overgelegd, dat beklaagde het gestelde heeft betwist en dat het College geen aanknopingspunten in het dossier heeft aangetroffen die de stelling van klager ondersteunen. Dat de psycholoog een andere visie heeft over de benodigde hulpverlening dan de andere partijen in het ‘groot overleg’ valt beklaagde niet tuchtrechtelijk te verwijten. Met betrekking tot de aanmelding van het kind bij het CIZ voor de WLZ overweegt het College dat beklaagde met klager en moeder heeft afgesproken dat zij zelf de aanmelding doen en dat zij bereid is te helpen wanneer dat nodig is. Beklaagde heeft zich op deze wijze voldoende actief ingezet voor het gezin van klager. De klachtonderdelen zijn ongegrond.