Klacht tegen maatschappelijk werkster met name over de verslaglegging betreffende de hulpverlening die zij verleend heeft aan de moeder. Artikel D (vertrouwen), M (verslaglegging), O (samenwerking) en S (toetsing) van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker geschonden.

Zaaknummer: 17.038T
Datum beslissing: 18 december 2017
Oordeel: klachtonderdelen I, III en IV, tweede deel, ongegrond; klachtonderdelen IV, eerste deel, V en VI gegrond; klager in klachtonderdeel II niet-ontvankelijk
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Klager (de vader van de kinderen) heeft tegen de jeugdprofessional, die ambulante hulpverlening aan de moeder van de kinderen heeft verleend, zes klachtonderdelen ingediend. Uit de stukken leidt het College af dat de hulpverlening van beklaagde kan worden aangemerkt als hulpverlening die geboden is aan de moeder van de kinderen in de context van het gezinssysteem waarvan zij deel uitmaakt. Om die reden is het College allereerst van oordeel dat de hulpverlening (onder meer) betrekking heeft gehad op het jeugddomein. Met betrekking tot de verleende hulpverlening aan de moeder heeft beklaagde, op verzoek van de moeder, een verslag geschreven. Klager heeft onder meer zijn ongenoegen geuit over de gekozen formuleringen in het verslag. Klachtonderdeel IV, eerste deel, betreffende (de formuleringen in) het verslag, wordt gegrond verklaard. Het wordt beklaagde aangerekend dat zij gepoogd heeft een verslag op te stellen, wat in meerdere opzichten niet voldoet aan de eisen waar een verslag aan zou moeten voldoen. Ook zijn sommige formuleringen in het verslag onzorgvuldig gekozen (schending artikel D, vertrouwen in de jeugdzorg, en M, verslaglegging/dossiervorming, van de beroepscode). Ook klachtonderdelen V en VI worden gegrond verklaard. Beklaagde heeft onvoldoende de consequenties van het gezinssysteem overzien, zij had tenminste de mogelijkheid in overweging moeten nemen om het schrijven in een (multidisciplinair) overleg in te brengen, om zodoende haar formuleringen alsook de consequenties voor het gezin met een (of meerdere) collega(’s) te bespreken (schending artikel O, beroepsuitoefening en samenwerking, en artikel S, collegiale toetsing en beroepsethische reflectie, van de beroepscode). Tot slot had beklaagde zich kunnen en ook moeten bedenken dat zij met het opstellen van het schrijven het vertrouwen van klager in de jeugdzorg zou schaden (schending artikel D, vertrouwen in de jeugdzorg).

Het College ziet aanleiding om te volstaan met het opleggen van de maatregel van waarschuwing aan beklaagde omdat het verwijtbare handelen slechts betrekking heeft gehad op beperkt handelen, namelijk één opgesteld document.