Klacht tegen ambulant hulpverleenster over hoe zij is omgegaan met een geluidsopname en de wijze waarop het familiegroepsplan en het eindverslag door haar zijn opgesteld.

Zaaknummer: 17.036Ta
Datum beslissing: 3 april 2018
Oordeel: beide klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. De procedure bij het College van Beroep loopt nog.

Klager, de vader van twee minderjarige kinderen, heeft twee klachtonderdelen ingediend tegen de jeugdprofessional, die betrokken is geweest in het drangkader als ambulant hulpverleenster. Beklaagde wordt verweten dat zij bewijsmateriaal (een geluidsopname) heeft genegeerd en geweigerd daarover een terugkoppeling te geven aan klager, terwijl hij wel aan de door beklaagde gestelde voorwaarden had voldaan. Ook wordt beklaagde verweten dat zij een rapportage extern verspreid heeft, zonder de ouders gelegenheid te geven hierop te reageren en voorts dat de twee door haar opgestelde rapportages niet aan de minimum kwaliteitseisen voldoen.

Beklaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Voor wat betreft het eerste klachtonderdeel constateert het College dat partijen hierover een verschillende beleving hebben. Het College kan daarom de feiten die ten grondslag liggen aan het verwijt niet vaststellen en verklaart het klachtonderdeel ongegrond. Ook in het tweede klachtonderdeel heeft beklaagde naar het oordeel van het College niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Dit geldt zowel voor wat betreft het handelen met betrekking tot het door haar opgestelde familiegroepsplan als met betrekking tot het eindverslag. Het College verklaart daarom het tweede klachtonderdeel in zijn geheel ook als ongegrond.