Klacht tegen jeugd-en gezinscoach van een Centrum Jeugd en Gezin (CJG) over het niet naleven van de meldcode, schending van de privacy en valsheid in geschrifte. De klachtonderdelen zijn ongegrond. Het College verklaart klaagster niet ontvankelijk in haar verzoek de CJG te gelasten de zorgmelding in te trekken.

Zaaknummer: 18.058Ta
Datum beslissing: 11 januari 2019
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond, verzoek klaagster is niet ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Het College overweegt dat gelet op een verslag van een huisbezoek van de wijkagent aan klaagster, de zorgen die beklaagde al had over de situatie die zij heeft beschreven in een conceptgezinsplan en die waren besproken met klaagster en de noodkreten die klaagster zelf in e-mails heeft geuit, het begrijpelijk is dat werd besloten om een melding te doen bij Veilig Thuis. Het is eveneens begrijpelijk dat werd gevreesd voor de veiligheid van met name de zoon indien het voornemen een melding te doen, zou worden besproken met klaagster. De beslissing om op dit punt af te wijken van de meldcode is na afstemming met de gedragswetenschapper genomen. Beklaagde is hiermee gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening. Beklaagde heeft zorgvuldig gehandeld door persoonlijke informatie over klaagster met Veilig Thuis te delen.

Klaagster is door beklaagde in de gelegenheid gesteld om wijzigingen op het conceptverslag door te geven. Klaagster is hier niet op ingegaan. In het dossier zijn geen aanknopingspunten om aan te nemen dat beklaagde bewust onjuistheden in het conceptplan heeft opgenomen.

Op basis van de overgelegde stukken kan het College niet vaststellen dat het toestemmingsformulier achteraf door beklaagde is gewijzigd of dat beklaagde afspraken heeft verzonnen. De klachtonderdelen zijn ongegrond.

Klaagster is niet ontvankelijk in haar verzoek om de zorgmelding in te trekken. Een klacht kan ingevolge artikel 3.2. van het Tuchtreglement slechts betrekking hebben op het beroepsmatig handelen van de jeugdprofessional en niet op de vraag of een zorgmelding al dan niet terecht is gedaan. Als een klacht gegrond is, kan het College alleen de tuchtmaatregelen opleggen die staan vermeld in artikel 5.1 van het Tuchtreglement.