Klacht tegen jeugd- en gezinswerker over het geven van onjuiste informatie over de schoolovergang van de minderjarige en het ten onrechte sluiten van het dossier.

Zaaknummer: 17.137T
Datum beslissing: 9 mei 2018
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit vijf klachtonderdelen. Klachtonderdeel I ziet op de schoolovergang van de minderjarige, en de gesprekken die hierover zijn gevoerd met klager, beklaagde en de school. Tijdens de gesprekken was een tolk aanwezig. Klager stelt dat beklaagde hem heeft misleid. Het College overweegt dat klager en beklaagde een verschillende beleving hebben over het verloop van de gesprekken op school. Hoewel het College niet kan vaststellen of de tolk de inhoud van de gesprekken correct heeft overgebracht aan klager, ziet het College in het dossier geen aanknopingspunten die leiden tot de conclusie dat beklaagde klager tijdens de gesprekken op school heeft misleid. Het College neemt hierbij in de aanmerking dat beklaagde, zoals zij ook heeft gesteld, niet verantwoordelijk is geweest voor de beslissing om de minderjarige over te plaatsen naar een andere school. Ten aanzien van klachtonderdeel II en V oordeelt het College dat deze klachtonderdelen onvoldoende onderbouwd zijn. Klachtonderdeel III ziet op het sluiten van het dossier. Het College acht de beslissing van beklaagde om het dossier te sluiten navolgbaar. Voorts is het voor het College voldoende aannemelijk geworden dat beklaagde een afsluitende brief aan klager heeft toegezonden c.q. persoonlijk heeft afgegeven. Ten overvloede merkt het College hierbij op dat het de aanbeveling verdient om brieven per aangetekende post of per e-mail te verzenden, zodat er geen onenigheid kan ontstaan omtrent de vraag of een brief is verzonden. Klachtonderdeel IV is tot slot ongegrond verklaard, omdat beklaagde ten tijde van het indienen van de melding bij Veilig Thuis niet meer betrokken was bij het gezin van klager.