Klacht tegen jeugdbeschermer over het niet verstrekken van het SKJ registratienummer, misbruik van macht, schending van de privacy en discriminatie. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond.

Zaaknummer: 18.125T
Datum beslissing: 25 februari 2019
Oordeel: alle klachtonderdelen zijn ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager verwijt beklaagde dat hij heeft geweigerd zijn SKJ registratienummer aan klager door te geven. Het College overweegt dat beklaagde heeft toegelicht dat hij het aan klager heeft willen geven, dat hij het niet bij de hand had en dat hij het op een later moment zou verstrekken.

Klager verwijt beklaagde dat hij zijn macht heeft misbruikt nu hij beslissingen heeft genomen zonder als jeugdbeschermer te zijn aangewezen. Het College oordeelt dat beklaagde namens de GI beslissingen heeft mogen nemen die betrekking hebben op de uitvoering van de ondertoezichtstelling.

Ten aanzien van de schending van de privacy overweegt het College dat beklaagde terecht een beroep heeft gedaan op artikel 15 van het privacyreglement van Jeugdzorg Nederland zodat, gelet op de leeftijd van de zoon (twaalf jaar), geen toestemming van klager nodig is om informatie over de zoon te delen.

Klager is van mening dat hij niet gelijk aan moeder is behandeld. Het College oordeelt dat beklaagde een bewuste afweging heeft gemaakt om in het belang van de veiligheid van de zoon, het netwerkberaad zonder klager door te laten gaan. De uitwerking hiervan is niet goed gegaan. Hoewel het beter was geweest als beklaagde andere mogelijkheden had overwogen, heeft hij gehandeld in het belang van de zoon. Daarnaast heeft hij een gesprek gevoerd met klager. Hierdoor is hij met zijn handelen gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening.

Alle klachtonderdelen zijn ongegrond.