Klacht tegen jeugdzorgwerker over de wijze van communicatie, het handelen van beklaagde ten opzichte van de jeugdige en de dossiervorming/privacy.

Zaaknummer: 17.085T
Datum beslissing: 18 januari 2018
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. Zie voor de beslissing van het College van Beroep: zaaknummer 18.004B

De klachten van klagers zijn geclusterd rond drie onderwerpen, te weten de wijze van communicatie, het handelen van beklaagde ten opzichte van de jeugdige en de dossiervorming/privacy. Ten aanzien van de wijze van communicatie heeft het College niet kunnen afleiden dat beklaagde buiten de grenzen is getreden van wat binnen een redelijk bekwame beroepsuitoefening van een jeugdprofessional mag worden verwacht. Voor zover de klacht ziet op het handelen ten opzichte van de jeugdige heeft het College overwogen dat jeugdigen van 16 en 17 jaar een speciale positie binnen de jeugdzorg innemen. Door te handelen zoals beklaagde heeft gedaan, heeft hij laten zien oog te hebben voor deze speciale positie van die categorie jeugdigen. Dat dit eraan heeft bijgedragen dat klagers zich niet steeds volledig geïnformeerd hebben gevoeld, valt niet aan beklaagde te verwijten. Tot slot is het College niet gebleken dat beklaagde geen volledig dossier zou hebben bijgehouden. Het is echter wel mogelijk dat klagers niet alle stukken hebben ontvangen in verband met het ontbreken van de daarvoor benodigde toestemming van de jeugdige. Dit kan beklaagde niet worden tegengeworpen. Voor zover in enkele e-mailberichten persoonlijke omstandigheden van klagers aan de orde zijn gekomen, is de inhoud daarvan volgens het College niet van dien aard dat door het noemen daarvan beklaagde buiten de kaders van een behoorlijke beroepsuitoefening is getreden.