Maatschappelijk werker in beroep tegen beslissing College van Toezicht. College van Beroep is overtuigd dat beklaagde niet opzettelijk of bewust geheime informatie over klager heeft prijsgegeven aan haar dochter. Onder intrekking van maatregel van berisping, is de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Zaaknummer: 17.009B (16.073T)
Datum beslissing: 11 juli 2017
Oordeel: beroep gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 16.073T

Het College van Toezicht oordeelt dat door beklaagde de beroepscode is geschonden door het prijsgeven van geheime informatie van klaagster aan de dochter van klaagster. Beklaagde betwist dit in het beroepschrift niet. Derhalve gaat het uitsluitend om de vraag welke tuchtrechtelijke consequentie aan deze schending van de beroepscode moet worden verbonden. Het College van Beroep is, anders dan het College van Toezicht, van oordeel dat de betreffende verspreking – hoe ongelukkig ook – geen berisping rechtvaardigt. Hierbij is door het College van Beroep overwogen dat zij ervan overtuigd is geraakt dat beklaagde niet opzettelijk of bewust de geheime informatie heeft prijsgegeven, dat beklaagde ten overstaan van klaagster zijn fout meteen heeft erkend en bovendien blijk heeft gegeven van het vermogen tot zelfreflectie door op eigen initiatief te starten met supervisie. Onder deze omstandigheden en vanwege het feit dat beklaagde niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld, is het College van Beroep van oordeel dat het opleggen van de maatregel van waarschuwing volstaat.