Moeder in beroep tegen de beslissing van het College van Toezicht en verzoekt in beroep getuigen te horen wegens een vermeende gedane uitspraak door de jeugdprofessional. Daarnaast wordt er in deze beslissing door het College van Beroep een uitspraak gedaan over het destilleren en/of (her) formuleren van klachten door de tuchtcolleges

Zaaknummer: 17.028B (16.172T)
Datum beslissing: 12 april 2018
Oordeel: beroep ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 16.172T

De jeugdprofessional is als systeemtherapeut in het kader van een spoedtaxatie in het gezin betrokken geweest. De moeder stelt zich op het standpunt dat de jeugdprofessional in een gesprek heeft gezegd ‘moeder eruit of de kinderen eruit’ en verzoekt in beroep getuigen te horen die haar standpunt kunnen onderbouwen c.q. bevestigen nu dit klachtonderdeel door het College van Toezicht ongegrond is verklaard. Omdat het Tuchtreglement niet voorziet in de mogelijkheid om getuigen te horen is de moeder in de gelegenheid gesteld haar beroepschrift aan te vullen met schriftelijke getuigenverklaringen. De moeder heeft om haar moverende redenen van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Het College van Beroep is van oordeel, nu de moeder heeft nagelaten haar beroepschrift nader te onderbouwen, het College van Toezicht terecht en op goede gronden tot het oordeel is gekomen en volgt dit.

Een andere grief van de moeder ziet op het gebrek aan informatievoorziening vanuit de jeugdprofessional, onder andere het ontbreken van een website en geen informatie geven over klachtmogelijkheden. Het College van Beroep is van oordeel dat deze ‘klacht’ niet op de daarvoor bestemde plek op het klachtenformulier is ingevuld. De omvang van de klachten die ter beoordeling aan de tuchtcolleges van SKJ worden voorgelegd dienen voor alle betrokkenen, inclusief de colleges zelf, helder te zijn. Om de schijn van partijdigheid te voorkomen hebben de tuchtcolleges niet de bevoegdheid om zelf klachten te (her)formuleren en/of te destilleren uit een door klager aangeleverde toelichting of uit klachten die onder een van de andere kopjes op het klachtenformulier zijn opgenomen. Dat verweerster in haar verweerschrift wel aanleiding heeft gezien zich tegen deze ‘klacht’ te verweren maakt het oordeel van het College van Beroep niet anders. Het College van Beroep kan zich indenken dat een verweerster zich zo goed mogelijk wil verweren in een aanhangige procedure. Juist gelet hierop dient de reikwijdte van de ingediende klachten te allen tijde voor alle betrokkenen helder en transparant te zijn.