Moeder dient 4 klachten in tegen 2 raadsonderzoekers over de wijze waarop het raadsrapport tot stand gekomen is

Zaaknummer: 15.078Ta
Datum beslissing: 7 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Op verzoek van de rechtbank heeft de Raad onderzoek verricht en advies uitgebracht betreffende de vraag of een omgangsregeling tussen de dochter en vader (ex-partner van klaagster) in het belang van de dochter zou zijn en zo ja op welke wijze een eventuele omgang zou moeten worden opgebouwd en vormgegeven. Klaagster heeft onder andere een toestemmingsverklaring ondertekend om beklaagde informatie te laten opvragen bij vijf informanten. Concluderend heeft de Raad naar aanleiding van het onderzoek geadviseerd de omgang begeleid op te starten. Klaagster dient zes klachten in tegen beklaagde (en haar collega tegen wie gelijkluidende klachten zijn ingediend, zie zaak 15.078Tb).

Klacht

Klager verwijt beklaagde het volgende. De privacy van klaagster is geschonden. Beklaagde heeft vertrouwelijke informatie in het raadsrapport beschreven en doorgestuurd naar onder andere vader en de rechtbank. Klaagster heeft een toestemmingsverklaring ondertekend maar zij heeft alleen toestemming gegeven aan beklaagden om informanten te benaderen. De feiten in het raadsrapport zijn verdraaid en beklaagde is vooringenomen. Beklaagde heeft in het raadsrapport gedreigd met een kinderbeschermingsmaatregel terwijl klaagster vóór het raadsrapport al heeft ingestemd met de inzet van hulpverlening. Beklaagde is partijdig. Zij heeft de teksten van vader exact overgenomen in het raadsrapport. Beklaagde heeft verweer gevoerd tegen de klachten.

Beslissing

Het CvT verklaart alle klachten ongegrond. De informatievoorziening van beklaagde aan klaagster is correct geweest. Klaagster was derhalve op de hoogte, had dat althans moeten zijn, van het feit dat informatie van de door haar opgegeven informanten in het rapport zou kunnen worden vermeld indien deze relevant was voor de conclusies en de adviezen in het rapport. Vader is evenals klaagster partij in de procedure bij de rechtbank en heeft daarom net als klaagster kennis kunnen nemen van de inhoud van het raadsrapport. Beklaagde heeft vader verzocht met de in het rapport over klaagster opgenomen informatie van derden vertrouwelijk om te gaan. Op dit punt kan beklaagde geen tuchtrechtelijk verwijt gemaakt worden. Het door klaagster overgelegde rapport voldoet aan de eisen die aan een rapportage gesteld kunnen worden. Het CvT heeft voorts niet anderszins uit de stukken en/of de mondelinge behandeling bij het College kunnen opmaken dat beklaagde feiten verdraaid heeft of zich partijdig heeft opgesteld. De passage uit het raadsrapport is geen dreigement; de Raad heeft het vooruitzicht van het niet volgen van het advies geconcretiseerd. Voorts is het niet aan de Raad om te beslissen over een eventuele kinderbeschermingsmaatregel maar zal het altijd de rechtbank zijn die daarover beslist.