Moeder klaagt dat beklaagde niet naar haar en haar kinderen luistert

Zaaknummer: 16.038T
Datum beslissing: 29 december 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Het College is van oordeel dat beklaagde binnen de ondertoezichtstelling voldoende en regelmatig contact met moeder en de kinderen heeft gehad. Dat beklaagde onvoldoende heeft geluisterd, is niet gebleken.
Het verzoek tot uithuisplaatsing gedaan bij de rechter, is zorgvuldig, na multidisciplinair overleg en na raadpleging van betrokken hulpverleners, genomen. Niet de hulpvraag ten behoeve van de kinderen was de aanleiding tot de uithuisplaatsing; dit was een incident in een lange reeks, en leidde tot de conclusie dat moeder niet langere tijd de kinderen de noodzakelijke veiligheid en structuur kan bieden, zij onvoldoende in staat is tot reflectie en dat de intensieve hulpverlening van de afgelopen jaren onvoldoende tot verbetering bij moeder heeft geleid.
Aannemelijk is geworden dat beklaagde kennis heeft genomen van de verklaringen en standpunten van zowel moeder als de vaders en deze op zorgvuldige wijze heeft gewogen.
De klacht dat beklaagde alles op zijn beloop laat is ongegrond, reeds daarom omdat de uithuisplaatsing een gevolg is geweest van het handelen van beklaagde.
Beklaagde heeft uitgebreid en gespecificeerd aangegeven dat en wanneer zij moeder informatie heeft gegeven; het college acht daarom voldoende aannemelijk dat beklaagde moeder voldoende informeert.
Beklaagde was een periode afwezig door ziekte. Onweersproken heeft beklaagde verklaard dat tijdens deze ziekteperiode moeder terecht kon bij haar vervangster, de bureaudienst of pleegzorg. Ook uit mails die mede zijn ondertekend door de vervangster van beklaagde leidt het College af dat klaagster wist of had kunnen weten wie als vervanger beschikbaar was.
Aannemelijk is geworden dat moeder betreffende het (doen) verzorgen van de kinderen, dan wel het reageren op de zorgen hierover, handelt zoals van een jeugdzorgwerker als professional verwacht mag worden.

Het College verklaart de klacht in al zijn onderdelen ongegrond.