Moeder heeft meerdere klachten over handelen van gezinsvoogd

Zaaknummer: 15.105T
Datum beslissing: 24 augustus 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Het College komt tot de slotsom dat de jeugdzorgwerker onderzoek heeft verricht naar de plaatsing van de zoon binnen het netwerk van klaagster. De jeugdzorgwerker heeft gemotiveerd toegelicht waarom zij de zoektocht naar een geschikte voorziening is gestaakt. Beklaagde heeft de taak en verantwoordelijkheid om prioriteit te geven aan het fysieke welbevinden van D. De diagnoses van moeder zijn niet doorslaggevend geweest bij de afweging of de zoon teruggeplaatst zou worden bij moeder.

Het behoort niet tot de bevoegdheid van het College om te beoordelen of een gewijzigde bezoekregeling wenselijk of noodzakelijk is. Als moeder het niet eens is met een beslissing van de rechtbank, kan zij hiervan hoger beroep instellen bij het gerechtshof.