Ruime uitleg van het begrip ‘belanghebbende’: zaak terug verwezen naar het College van Toezicht

Zaaknummer: 15.007B (15.016T)
Datum beslissing: 12 januari 2016
Oordeel: gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 15.016T

Klager is vrijwilliger bij de Stichting de Kring Noord, als gedragswetenschapper is hij lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Namens cliënte heeft hij als gedragswetenschappelijk (pedagogisch) adviseur de gezinsvoogd aangesproken. Hij verwijt deze dat zijn cliënte al enkele jaren genegeerd wordt als wettelijk vertegenwoordiger van haar 2 zoons en dochter. Toen dit niet tot resultaat leidde, heeft hij op eigen titel een klacht ingediend bij het College van Toezicht.

Volgens het College van Toezicht kan klager geen aanspraak maken op een tuchtrechtelijke uitspraak, omdat hij geen rechtstreeks belanghebbende is in de zin van artikel 10 Tuchtreglement (oud). Het College meent dat de kring van klagers ruimer dient te worden genomen dan alleen diegenen op wie de klacht rechtstreeks van toepassing is. Deze ruime uitleg van het Tuchtreglement van SKJ baseert het College van Beroep mede op gelijkluidende bepalingen uit de diverse tuchtreglementen van beroepsverenigingen waar veel leden van SKJ afkomstig van zijn. Indien een vakgenoot zoals appellant aanvankelijk gevolmachtigde is geweest van een cliënt, en in die kwaliteit van oordeel is dat een jeugdprofessional in strijd handelt met de beroepscode, kan die vakgenoot vervolgens ook zonder volmacht van zijn cliënte een klacht indienen bij SKJ. Dat er bij de behandeling van die klacht mogelijkerwijs bewijsproblemen kunnen optreden, doet aan deze bevoegdheid tot klagen niet af.

Conclusie: de niet-ontvankelijkheidsbeslissing van het College van Toezicht, die was gebaseerd op de overweging dat een enkel beroepsmatig belang onvoldoende is om te kunnen klagen, wordt vernietigd. Het College van Beroep verklaart appellant alsnog ontvankelijk in zijn klaagschrift en verwijst de zaak terug naar het College van Toezicht.