Vader en moeder klagen over beleidswijziging van gezinsvoogd

Zaaknummer: 16.005T
Datum beslissing: 22 augustus 2016
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader en moeder klagen over de beleidswijziging van de gezinsvoogd. Eerst is gewerkt aan terugplaatsing en vervolgens heeft de gezinsvoogd actief meegewerkt aan de blijvende uithuisplaatsing van dochter. Vader en moeder zijn van mening dat zij systematisch buiten beeld zijn gehouden. Hun post niet wordt doorgestuurd aan dochter. Vader en moeder hebben slechts een keer iets van hun dochter ontvangen. Er zijn geen ontwikkelingsverslagen van dochter beschikbaar gesteld aan vader en moeder. Dochter is naar school gestuurd tegen de wil van vader en moeder.

Het College is van oordeel dat de gezinsvoogd de zienswijze van Jeugdbescherming en de wijziging daarvan voldoende heeft gemotiveerd en gecommuniceerd naar klaagster. Ook is het College niet gebleken dat het standpunt van de gezinsvoogd is gebaseerd op onwaarheden en onderbuikgevoelens. Ten gevolge van de rechterlijke beslissing tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing is het de taak van beklaagde als gezinsvoogd om in het belang van Z. voorwaarden te stellen aan de wijze waarop de communicatie tussen klagers en Z. plaatsvindt. Op grond van de stukken en de mondelinge behandeling bij het College is niet vast komen te staan dat beklaagde klagers met deze voorwaarden systematisch buiten beeld heeft gehouden of heeft willen houden.

Het College heeft in het dossier geen aanknopingspunten kunnen vinden die leiden tot de conclusie dat beklaagde klagers niet heeft ingelicht over zaken die Z. aangaan. Uit voorbeelden, gegeven door beklaagde, blijkt dat de gezinsvoogd de communicatie met klager en klaagster heeft opgezocht. De gezinsvoogd heeft zich, op verzoek van de pleegmoeder van Z., ingespannen om het verzenden van knutselwerkjes van Z. mogelijk te maken.

Het behoort niet tot de taak van de gezinsvoogd om ontwikkelingsverslagen te schrijven, dit kan haar dan ook niet verweten worden. De gezinsvoogd heeft zorg gedragen voor een plan van aanpak dat jaarlijks is vastgesteld en aan klagers is verzonden en door hen is ontvangen. De gezinsvoogd heeft, op basis van een rechterlijke beschikking, Z. aangemeld op een school.

Het College verklaart de klacht in al zijn onderdelen ongegrond.