Vader in beroep tegen beslissing van het College van Toezicht. Het College van Beroep verklaart het beroepschrift deels gegrond, onder andere vanwege het verstrekken van informatie na het beëindigen van de ondertoezichtstelling. Er is sprake van een schending van artikel J (vertrouwelijkheid) van de Beroepscode en aan de jeugdbeschermer wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Zaaknummer: 18.017B (18.016T)
Datum beslissing: 20 december 2018
Oordeel: beroep deels gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 18.016T.

Een vader heeft bij het College van Toezicht een klacht ingediend, bestaande uit acht klachtonderdelen, over een jeugdbeschermer die in het kader van de uitvoering van een ondertoezichtstelling betrokken was. Het College van Toezicht heeft een klachtonderdeel gegrond verklaard en voor het overige de klacht van de vader ongegrond verklaard. Vader is in beroep gegaan tegen de gehele beslissing van het College van Toezicht. Ten aanzien van drie klachtonderdelen/grieven is de vader niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep nu de grieven niet voldoende zijn onderbouwd of het klachtonderdeel reeds door het College van Toezicht gegrond is verklaard waardoor hiertegen beroep instellen niet mogelijk is.

Het College van Beroep heeft – naast klachtonderdeel V dat reeds door het College van Toezicht gegrond is verklaard – de klachtonderdelen I en VIII alsnog gegrond verklaard en aan de jeugdbeschermer de maatregel van waarschuwing opgelegd. Het College van Toezicht heeft geoordeeld dat klachtonderdeel I – dat betrekking heeft op onjuiste en negatieve beeldvorming over de vader – ongegrond is nu dit klachtonderdeel reeds door de klachtencommissie gegrond is verklaard en de jeugdbeschermer haar excuses hiervoor heeft aangeboden. Het College van Beroep is echter van oordeel dat een verantwoording bij de klachtencommissie en het eventueel (meermalen) aanbieden van excuses, geen invloed kan hebben op het al dan niet gegrond verklaren van een klachtonderdeel. Een behandeling bij een klachtencommissie en eventuele excuses of reflectie doet immers niet af aan het feit dat een jeugdprofessional bij zijn handelen mogelijk niet is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening. Het College van Beroep verklaart dit klachtonderdeel dan ook alsnog gegrond.

Klachtonderdeel VIII is door het College van Beroep gegrond verklaard nu gebleken is dat er na de beëindiging van de ondertoezichtstelling informatie is verstrekt over de oudste dochter aan een hulpverleningsinstelling. Nu de ondertoezichtstelling al was beëindigd had de jeugdbeschermer hiervoor toestemming moeten hebben van de gezaghebbende ouder indien het noodzakelijk werd geacht om informatie uit te wisselen. Door dit niet te doen heeft de jeugdbeschermer in strijd met artikel J van de Beroepscode gehandeld.