Vader klaagt over de schending van privacy na GBA controle door gezinsvoogd

Zaaknummer: 14.003T
Datum beslissing: 7 mei 2015
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Door het raadplegen van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) met als doel de adresgegevens van vader te verifiëren, heeft gezinsvoogd naar oordeel van het College legitiem en zorgvuldig gehandeld. De klacht van vader dat hiermee zijn privacy is geschonden, is ongegrond.

De stelling van vader dat hij door gezinsvoogd is misleid, is gemotiveerd weerlegd. Het was aan het UMC Utrecht en het Riagg om te bepalen in hoeverre de klager zou worden geïnformeerd over het onderzoek en de voorgenomen behandeling van zijn zoontje, en niet aan de gezinsvoogd. Verder acht het College de klacht dat gezinsvoogd partijdig is ongegrond. Op grond van de wet heeft een niet met gezag belaste ouder enkel recht op informatie op hoofdlijnen over diens minderjarige kind (art. 1:377c BW). Hierover heeft gezinsvoogd vader geïnformeerd en overeenkomstig gehandeld.

Het College overwoog voorts dat aan gezinsvoogd op het moment van registratie bij SKJ niet bekend was gemaakt dat er maatregelen konden worden opgelegd naar aanleiding van klachten van cliënten. In een dergelijke situatie geeft het College wel oordeel over de klachten, maar kan het geen maatregel opleggen.