Vader zonder ouderlijk gezag dient inzage te krijgen in documenten voor zover deze betrekking hebben op hemzelf

Zaaknummer: 14.001B
Datum beslissing: 16 juli 2015
Oordeel: deels gegrond en deels ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader zonder ouderlijk gezag heeft vier kinderen met ex-echtgenote, die met ouderlijk gezag is bekleed. De kinderen staan onder toezicht. Vader heeft een keer per week gedurende anderhalf uur begeleide omgang met zijn kinderen. De gezinsvoogd is ook met de begeleiding van de omgang belast. Van de observaties van de gezinsvoogd tijdens de omgang worden aantekeningen gemaakt in de vorm van contactjournaals.

De klachten van vader hebben betrekking op het niet verstrekken van gegevens door de gezinsvoogd, vader verwijt de gezinsvoogd verder dat hij zich niet als een waardig en professioneel gezinsvoogd gedraagt., dat hij niet weet of er een plan van aanpak is m.b.t. de ots en omgang. Tenslotte verwijt vader de gezinsvoogd dat deze verkapte schriftelijke aanwijzingen aan hem geeft.

Het College: het correct omgaan met privacygevoelige gegevens betreffende personen, die bovendien afhankelijk zijn van het correcte optreden van jeugdinstellingen, is onderdeel van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. Bij een inzageverzoek dient onderscheid gemaakt te worden tussen een verzoek om inzage in de eigen (persoons)gegevens, en een verzoek om inzage in bescheiden die (mede) betrekking hebben op een ander. Het eerstgenoemde verzoek dient te worden gehonoreerd.

De klacht van vader over de weigering van de gezinsvoogd om inzage te geven in de dossiers van zijn kinderen en in het Plan van Aanpak, voorzover betrekking hebbend op gegevens en informatie over hemzelf, is daarom gegrond. Het College van Toezicht van het NVMW heeft de klacht van vader afgewezen, omdat hij geen gezag heeft over zijn kinderen en zijn ex-partner, die wel gezag heeft, geen toestemming had gegeven voor deze inzage. Dit oordeel doet volgens het College van Beroep geen recht aan het hierboven omschreven onderscheid.

Twee klachten slagen en twee klachten falen. Echter aangezien de gezinsvoogd nog voor het indienen van het beroepschrift voldoende tegemoet is gekomen aan de door vader terecht gedane verzoeken, heeft het College van Beroep geen maatregel opgelegd.

Het herzieningsverzoek dat later door de gezinsvoogd is ingediend, is afgewezen, omdat uit artikel 39 Tuchtreglement blijkt dat herziening van een zaak enkel mogelijk is indien er een maatregel is opgelegd. Daar is in het onderhavige geval geen sprake van.

Lees Beslissing herziening 14.001B/more_link]