Ik wil beroep instellen

Bent u als klager of jeugdprofessional het niet eens met de beslissing van het College van Toezicht, dan kunt u beroep instellen bij het College van Beroep. U kunt in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen per post of per e-mail. U moet binnen 8 weken na verzending van de beslissing beroep instellen bij het College van Beroep van SKJ. In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:
  1. uw naam, voornamen, adres, woonplaats, dan wel het (werk)adres, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres;
  2. datum van de beslissing waartegen het beroep zich richt;
  3. de redenen waarom u beroep instelt; u kunt hier aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissing van het College van Toezicht;
  4. uw handtekening en dagtekening.

Verweerschrift

Is er beroep ingesteld tegen een beslissing waar u partij bij was? Dan krijgt u een afschrift van het beroepschrift en wordt u in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift. De termijn voor het indienen van een verweerschrift is 4 weken. De indiener van het beroepschrift krijgt een afschrift van het verweerschrift.

College van Beroep

Het College van Beroep is een onafhankelijk college. Zij bestaat uit een voorzitter en een lid, beiden met een juridische achtergrond en uit leden afkomstig uit de beroepsgroep waartoe de aangeklaagde jeugdprofessional behoort. Het College oordeelt of de professional volgens de geldende normen heeft gehandeld.

Het College van Beroep kan het beroepschrift geheel of gedeeltelijk gegrond, ongegrond of niet- ontvankelijk verklaren. Als het College het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, vernietigt het College de eerdere beslissing geheel of gedeeltelijk en doet de klacht zelf af.

Hoelang duurt een beroepszaak?

In een beroepszaak van SKJ gelden vaste termijnen waarbinnen zowel partijen als SKJ moeten reageren. Hierdoor krijgt de procedure een vast tijdsverloop, en is het voor iedereen duidelijk hoelang de behandeling van de klacht ongeveer zal duren. Dit is prettig voor alle betrokkenen. Maar de behandeling van iedere zaak is ook maatwerk. Daarom is er in bijzondere gevallen mogelijkheid tot verlenging van een termijn.

Lees hier meer informatie over Termijnen in de tuchtprocedure.

De procedure in het kort

Na ontvangst van het verweerschrift beslist het College of de klacht schriftelijk wordt afgehandeld of tijdens een hoorzitting wordt behandeld. U wordt hierover geïnformeerd. Let op: Correspondentie en stukken die door partijen in het kader van de procedure worden ingediend,  worden, tenzij de voorzitter van het College anders beslist, in het dossier opgenomen. Van een document of brief die de ene partij inbrengt, kan de andere partij een kopie ontvangen.

Hoorzitting

Als uw klacht tijdens een hoorzitting wordt behandeld, ontvangt u een uitnodiging om naar het bureau van SKJ te Bilthoven te komen. De hoorzitting is niet openbaar. U kunt wel iemand meenemen die u tot steun kan zijn bij de hoorzitting. Ook kunt u een vertrouwenspersoon of jurist meenemen. Een advocaat die optreedt als gemachtigde hoeft geen machtiging te overleggen. In alle gevallen moeten de namen worden doorgegeven aan SKJ.

Bij SKJ wordt u ontvangen door een medewerker. U kunt in een andere ruimte wachten dan de wederpartij. Aan het begin van de hoorzitting stelt de voorzitter iedereen voor. Daarna krijgt degene die beroep heeft ingesteld het woord. Vervolgens krijgt de wederpartij het woord. Tussendoor mogen alle leden van het College vragen stellen. Op het eind wordt u gevraagd of u nog iets wilt zeggen. De hoorzitting duurt maximaal 45 minuten.

Na de hoorzitting gaan de leden van het College zich beraden.

Beslissing

Het College neemt schriftelijk een beslissing, welke binnen 8 weken na de hoorzitting per aangetekende post aan partijen wordt verzonden. Een geanonimiseerde versie van de beslissing en een samenvatting daarvan wordt op de website van SKJ geplaatst. Tegen de beslissing van het College van Beroep staat geen beroep open.

Als het College een klacht gegrond vindt, kan één van de volgende maatregelen worden opgelegd:  waarschuwing, berisping, voorwaardelijke schorsing, schorsing, doorhaling of ontzegging van het recht wederom in het register te worden ingeschreven.

Indien een maatregel, anders dan een waarschuwing, wordt opgelegd en de beslissing onmiddellijk van kracht is of definitief is geworden, wordt daarvan een aantekening geplaatst in het register. De werkgever van beklaagde wordt in dat geval ook geïnformeerd door het toesturen van een afschrift van de beslissing. Hierin worden de namen en hoedanigheden van degenen die anders dan als beklaagde bij de klacht betrokken zijn, weggelaten. Het bestuur kan daarnaast besluiten om een geanonimiseerde versie van de beslissing ter lering in enkele voor de beroepsgroep relevante vakbladen te plaatsen.