Er is een klacht tegen mij ingediend

Als er een klacht tegen u is ingediend, stellen wij u schriftelijk zo spoedig mogelijk van de klacht op de hoogte en sturen de klacht en eventuele bijlagen toe. U krijgt de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen. U heeft hier 6 weken de tijd voor. De klager ontvangt een afschrift van het verweerschrift.

Wat schrijft u in het verweerschrift?
U kunt in uw verweerschrift ingaan op de klacht die over u is ingediend. U kunt uitleggen waarom u op een bepaalde manier gehandeld heeft. U kunt uw verweerschrift voorzien van bijlagen die uw manier van handelen ondersteunen. Het college die de klacht behandelt, zal deze informatie in haar uitspraak meenemen. Bovendien krijgt u de kans uw verweer mondeling toe te lichten.

Het College van Toezicht

Het College van Toezicht is een onafhankelijk college. Zij bestaat uit een voorzitter en een lid, beiden met een juridische achtergrond en uit leden afkomstig uit de beroepsgroep waartoe u behoort. Het College oordeelt of u volgens de geldende normen heeft gehandeld. Het College kan een klacht gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk verklaren. Voorbeelden van niet-ontvankelijke klachten zijn:

  • klachten die gaan over niet geregistreerde personen of over een organisatie;
  • klachten die gaan over gedragingen van vóór de registratiedatum van de jeugdprofessional.

Hoe lang duurt de behandeling?

In de tuchtprocedure van SKJ gelden vaste termijnen waarbinnen zowel partijen als SKJ moeten reageren. Hierdoor krijgt de procedure een vast tijdsverloop, en is het voor iedereen duidelijk hoelang de behandeling van de klacht ongeveer zal duren. Dit is prettig voor alle betrokkenen. Maar de behandeling van iedere tuchtklacht is ook maatwerk. Daarom is er in bijzondere gevallen mogelijkheid tot verlenging van een termijn. SKJ streeft ernaar om klachten binnen 6 maanden te behandelen, maar dit is niet altijd mogelijk.

Lees hier meer informatie over Termijnen in de tuchtprocedure.

De procedure in het kort

Na ontvangst van het verweerschrift beslist het College of de klacht schriftelijk wordt afgehandeld of tijdens een hoorzitting wordt behandeld. Let op: Correspondentie en stukken die door partijen in het kader van de procedure worden ingediend,  worden, tenzij de voorzitter van het College anders beslist, in het dossier opgenomen. Van een document of brief die de ene partij inbrengt, kan de andere partij een kopie ontvangen.