Inleiding

Een jeugdprofessional moet zich aan de professionele standaard van zijn beroep houden. En de werkgever moet ervoor zorg dragen dat hij zijn werk kan uitvoeren met inachtneming van deze professionele standaarden. Professionele standaarden zijn de normen die staan in onder andere de beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen.

Model Professioneel Statuut Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat professionals de ruimte krijgen om zelf, samen met de jeugdige en/of het gezin, oplossingen te zoeken voor de hulpvraag en dat zij de besluiten nemen die aan deze oplossingen bijdragen. Deze professionele autonomie komt tot stand als de organisatie ruimte geeft voor zelfstandig beroepsmatig handelen en als professionals de verantwoordelijkheid nemen voor een professionele beroepshouding. Ook moeten professionals kunnen werken volgens hun professionele standaarden. Hiermee onderbouwen en verantwoorden zij hun afwegingen.

Dit model Professioneel Statuut beschrijft hoe de verantwoordelijkheden van organisaties en professionals verdeeld zijn. Het geeft aan welke ruimte professionals hebben om autonoom te kunnen handelen en wat dit van de organisatie vraagt. Het model toont ook waar zich dilemma’s kunnen voordoen. De handvatten uit dit model kunnen gebruikt worden om met elkaar in gesprek te gaan.

Meer informatie hierover vind je in het Model Professioneel Statuut Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Verdrag van het kind

In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan de rechten van kinderen. Iedere persoon onder de 18 jaar is kind. In de artikelen staat bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Het verdrag omvat kortom alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt. In het verdrag staat dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen het belang van het kind voorop dient te staan. De Kinderombudsman houdt zich bezig met de bescherming en bevordering van kinderrechten.