Wat is de professionele standaard?

Als geregistreerd jeugdprofessional werkt u met een kwetsbare doelgroep: kinderen, jongeren en hun gezinnen. Daarbij krijgt u te maken met complexe multi-problemen en crisissituaties. Dat maakt het vak leuk en uitdagend, maar tegelijk ook lastig en ingewikkeld. Als het er ├ęcht op aankomt en er veel op het spel staat, kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken. De professionele standaard biedt die steun. Iedere geregistreerde professional werkt volgens deze standaard. En de werkgever moet ervoor zorg dragen dat u uw werk kan uitvoeren met inachtneming van deze standaard. In het filmpje vertellen we er meer over.

Video Wat is de professionele standaard

Meer informatie

De professionele standaard bestaat uit de beroepscode en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarnaast onderwerpt u zich als geregistreerd professional aan tuchtrecht. Via onderstaande buttons vindt u over elk van deze onderwerpen meer informatie.

Model Professioneel Statuut Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat professionals de ruimte krijgen om zelf, samen met de jeugdige en/of het gezin, oplossingen te zoeken voor de hulpvraag en dat zij de besluiten nemen die aan deze oplossingen bijdragen. Deze professionele autonomie komt tot stand als de organisatie ruimte geeft voor zelfstandig beroepsmatig handelen en als professionals de verantwoordelijkheid nemen voor een professionele beroepshouding. Ook moeten professionals kunnen werken volgens hun professionele standaarden. Hiermee onderbouwen en verantwoorden zij hun afwegingen.

Dit model Professioneel Statuut beschrijft hoe de verantwoordelijkheden van organisaties en professionals verdeeld zijn. Het geeft aan welke ruimte professionals hebben om autonoom te kunnen handelen en wat dit van de organisatie vraagt. Het model toont ook waar zich dilemma’s kunnen voordoen. De handvatten uit dit model kunnen gebruikt worden om met elkaar in gesprek te gaan.

Meer informatie hierover vind je in het Model Professioneel Statuut Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Verdrag van het kind

In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan de rechten van kinderen. Iedere persoon onder de 18 jaar is kind. In de artikelen staat bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Het verdrag omvat kortom alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt. In het verdrag staat dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen het belang van het kind voorop dient te staan. De Kinderombudsman houdt zich bezig met de bescherming en bevordering van kinderrechten.